Slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy druhého polroku 2017

V roku 2009 sme sa v redakcii Film.sk rozhodli v spolupráci s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami reflektovať slovenské filmy aj inak ako len vo forme recenzií či iných článkov. Vtedy sme po prvýkrát zverejnili tabuľku bodovania slovenských celovečerných filmov, ktoré mali v príslušnom roku premiéru v kinách.

Aktuálne prinášame hodnotenie slovenských filmov s premiérou v druhom polroku 2017. Hodnotíme celkovo osem slovenských alebo majoritne slovenských dlhometrážnych filmov, ktoré spĺňajú finančné kritériá určovania krajín pôvodu podľa Európskeho dohovoru o koprodukciách. Ide o päť hraných titulov (Čiara, poviedkový DOGG, Nina, Out, Spievankovo a kráľovná Harmónia) a tri dokumentárne filmy (Mečiar, Ťažká duša, Vábenie výšok).

Nehodnotíme minoritné koprodukcie Po strništi bos (r. J. Svěrák), Červená (r. O. Sommerová), Křižáček (r. V. Kadrnka), Záhradníctvo: Dezertér (r. J. Hřebejk), Svet podľa Daliborka (r. V. Klusák), Záhradníctvo: Nápadník (r. J. Hřebejk) a Tri želania (r. V. Karas). Takisto nehodnotíme koprodukčný stredometrážny dokument Varga (r. S. Maletzová), ktorý v decembri nasadila do niektorých kín distribučná spoločnosť Filmtopia, ani krátky slovenský animovaný titul Žltá (r. I. Šebestová), premietaný ako predfilm v rámci putovnej prehliadky Projekt 100. Do zostavy sa rovnako nedostala dokumentárna snímka Medzi nami, ktorú nakrútila slovenská režisérka Zuzana Límová, no v talianskej produkcii.

Systém bodovania zostáva rovnaký, pohybuje sa v škále od jedného po maximálny možný počet piatich bodov. Prípustné sú aj polbody. Niektorí hodnotitelia sa rozhodli nehodnotiť detský titul Spievankovo a kráľovná Harmónia pre špecifickú povahu tohto audiovizuálneho diela.

Hodnotitelia

Mgr. Daniel Bernát (1979) – vyštudoval filmovú vedu na FTF VŠMU v Bratislave. Osem rokov pôsobil ako redaktor kultúrneho oddelenia denníka Pravda, od septembra 2012 je šéfredaktorom mesačníka Film.sk.

Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. (1963) – vyštudoval filmovú a divadelnú vedu, pracoval v SAV a SFÚ, v súčasnosti pedagóg VŠMU. Zaoberá sa teóriou a analýzou. Prednáškové kurzy viedol v New Yorku, Minsku, Tel Avive, Brne, Prahe. Publikoval niekoľko kníh a viacero štúdií o filme. Minulý rok mu vyšla publikácia Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939 – 1989.

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. (1977) – pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV. V minulosti pôsobila aj ako pedagogička na FTF VŠMU a na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa prienikom medzi teóriami postkoloniality a súčasným, najmä slovenským filmom. Je autorkou troch monografií, z toho jednej o ponovembrovom slovenskom filme (Slovenský film v ére transkulturality, 2011) a dvoch venovaných srbskému filmu (Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov, 2008; Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu, 2001). Aktuálne je aj vedúcou riešiteľkou spoločného projektu ÚDFV SAV a FTF VŠMU Slovenská kinematografia po roku 1989, príležitostne sa venuje i recenzentskej práci.

Mgr. Eva Filová, ArtD. (1968) – vyštudovala grafiku na VŠVU a filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. Pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU a na Katedre intermédií VŠVU. Publikuje v domácich odborných časopisoch. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza cyklus Kraťasy z archívu v Kine Lumière. Je spoluautorkou rozhlasového cyklu o filme Kino-Ucho. SFÚ v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

PhDr. Jaroslav Hochel (1962) – absolvent FiF UK v Bratislave. V rokoch 1989 až 1992 pracoval v archíve SFÚ. Začiatkom 90. rokov sa začal venovať filmovej publicistike (Dialóg, Slovenský denník). V rokoch 1994 až 1998 bol redaktorom časopisu Filmová revue a kultúrnych rubrík denníkov Večerník a Práca. Od roku 1999 pôsobí na voľnej nohe ako filmový publicista a knižný redaktor. Ako redaktor, prekladateľ a/alebo autor hesiel týkajúcich sa slovenskej kinematografie sa podieľal na publikáciách Ilustrovaná encyklopédia ludskej vzdelanosti, Ronald Bergan: Film a Univerzum. Po dve funkčné obdobia bol predsedom Klubu filmových novinárov. V súčasnosti pôsobí aj ako jazykový redaktor Film.sk.

Mgr. Martin Kaňuch (1973) – absolvent odboru história a estetika na FiF UK v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení SFÚ. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon.

doc. Katarína Mišíková, PhD. (1979) – absolvovala filmovú vedu na FTF VŠMU, kde v súčasnosti vedie Katedru audiovizuálnych štúdií. Pôsobila ako akvizičný dramaturg artových filmov Slovenskej televízie. Prednáša o dejinách filmu, kognitívnej a naratívnej teórii a o analýze filmu. Je autorkou monografie Mysl a príbeh ve filmové fikci (2009), spoluautorkou elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu (2015), spoluautorkou a koeditorkou kolektívnych monografií Nový slovenský film (2015) a Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016). Takisto je spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a edukatívnych projektov Filmový kabinet deťom (2014), Filmová výchova pre pedagógov a žiakov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2017).

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. (1951) – vyštudovala estetiku a slovenčinu na FiF UK v Bratislave. Pôsobí na FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa interdisciplinárnej problematike, dejinám slovenskej kinematografie a slovenskej literatúre po roku 1945. Bola vedúcou riešiteľkou kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hranice) a školiteľkou viacerých doktorandov. Publikuje monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní) a štúdie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. Je spoluautorkou rozsiahlej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969, ktorá vyšla pred rokom.

dan