Slovenský filmový ústav (ďalej len „prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi jeho webové stránky (ďalej len „používateľa“). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov určuje, ktoré osobné údaje používateľa budú spracovávané, poskytované, poprípade sprístupňované, účel ich spracovania, ako aj spôsob, akým sa budú tieto osobné údaje a informácie využívať. Zároveň používateľovi poskytuje informácie, ako má postupovať v prípade, že si neželá, aby boli jeho osobné údaje z dôvodu návštevy webového sídla Slovenského filmového ústavu spracovávané, poskytované, prípadne inak sprístupňované.

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi akékoľvek osobné údaje podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „osobné údaje“ a „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb používateľovi v rozsahu (zákon č. 516/2008 Z. z. v znení zákona 532/2010 Z. z. a zákon 122/2013 s platnosťou od 1.6.2013) vymedzeného okruhu činností prevádzkovateľa a za účelom evidencie týchto údajov na dobu neurčitú.

Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával za vyššie uvedeným účelom a nakladal s nimi výlučne v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov je udelený dobrovoľne a možno ho kedykoľvek bezplatne, písomne, formou doporučeného listu odvolať. V prípade odvolania súhlasu prevádzkovateľ zruší užívateľské konto používateľa a odstráni všetky osobné údaje používateľa získané na základe súhlasu, o čom používateľa informuje prostredníctvom elektronickej pošty.

Pod osobnými alebo súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom alebo nie sú inak zdieľané (napr. emailová adresa, ktorá slúži na komunikáciu služby, napr. registračná služba, alebo na komunikáciu prevádzkovateľa s užívateľom a pod.). IP adresa počítača, časy prístupov užívateľa sa za súkromný údaj používateľa nepovažujú.

Prevázkovateľ sa zaväzuje neposkytovať osobné ani súkromné údaje používateľa bez jeho súhlasu žiadnej tretej osobe, iba ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

V niektorých prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať, poskytovať alebo sprístupňovať informácie, ktoré sa síce týkajú osoby používateľa, no nepatria do kategórie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Ide napríklad o údaje priamo súvisiace s typom používaného internetového prehliadača, typom operačného systému počítača a názvom domény, z ktorej ste prešli na našu stránku. Tieto údaje slúžia výhradne pre účely lepšieho pochopenia zvyklostí našich užívateľov a zdokonalenia nami poskytovaných služieb.

Pri zobrazovaní niektorej našej stránky alebo diskusnej skupiny môže prevádzkovateľ uložiť na Váš počítač určité údaje. Tieto údaje môžu mať podobu „cookie“ alebo podobného súboru, ktorý nám umožní prispôsobiť stránku alebo diskusiu na mieru Vašim záujmom ako i preferenciám. Tieto súbory je možné v prípade väčšiny internetových prehliadačov z pevného disku odstrániť. Nezabudnite prosím, že vymazanie, alebo blokovanie „cookie“ môže narušiť plnohodnotné využívanie našej stránky.