KONTAKT:
Katarína Mistríková
tel.: 0915 921 113, 02/5710 1503
e-mail: inzercia@sfu.sk

Cenník inzercie          

 • náklad: 600 - 800 kusov
 • počet strán: štandardne 52
 • predajná cena: 2,50 €

Print

 • cena inzercie vo vnútornej strane prebalu: 800 €
 • ceny inzercie na bežných stranách:
 • celá strana – 200 x 270 mm – 500 eur
 • ½ strany na šírku – 200 x 135 mm – 300 eur                   
 • ½ strany na výšku – 100 x 270 mm – 300 eur                        
 • ¼ strany – 100 x 135 mm – 200 eur
 • ¼ strany – 200 x 67,5 mm – 200 eur
 • termín pre dodanie inzercie v rozlíšení 300 dpi je 15. deň v mesiaci pred uverejnením inzercie
 • cena a podmienky dohodou pre iný/vlastný rozmer či formát inzercie

Online

Ceny platné od 1. 1. 2023

 

Slovenský filmový ústav

Všeobecné obchodné podmienky

pre uverejňovanie inzercie v mesačníku Film.sk

I. Základné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú zmluvné vzťahy medzi vydavateľom Slovenský filmový ústav, so sídlom Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 891444, DIČ: 2020831439 (ďalej len „vydavateľ") a objednávateľom inzercie (ďalej len „objednávateľ"), ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v periodiku vydávanom vydavateľom:

 • Mesačník Film.sk v tlačenej a online verzii

1.2. V prípade tlačenej verzie periodika sa pod pojmom inzercia rozumie časť tlačenej strany obsahujúcej informácie (napr. text, fotografia, obrázok), objednané objednávateľom, ktoré netvoria redakčný text, ako aj prospektová príloha, čiže externá príloha, ak sú súčasne tieto informácie uverejnené za úplatu alebo inú protihodnotu. V prípade elektronickej verzie periodika sa pod pojmom inzercia rozumie akákoľvek informácia (napr. text, fotografia, obrázok), objednaná objednávateľom, ktorá netvorí redakčný obsah a je uverejnená za odplatu alebo inú protihodnotu, vo forme bannerovej, textovej alebo inej elektronickej inzercie, vrátane sponzoringu. Za inzerciu sa považujú  aj oznamy uverejnené za odplatu alebo inú protihodnotu, aj keď nie sú určené na podporu predaja produktov či služieb objednávateľa (či inej osoby), pretože nie sú vykonávané v súvislosti s podnikateľskou činnosťou objednávateľa, či inej osoby.

1.3. Pod pojmom objednávateľ sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá objednáva u vydavateľa uverejnenie inzercie.

1.4. Zmluvné vzťahy sa popri týchto VOP riadia cenníkom inzercie platnom v čase objednania inzercie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a jeho aktuálna verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke: www.filmsk.sk.

1.5. Vzťahy medzi vydavateľom a objednávateľom inzercie odlišné od týchto VOP, môžu byť upravené osobitnou zmluvou.

II. Objednanie inzercie

2.1. Vydavateľ uverejní inzerciu výhradne na základe písomnej objednávky, ktorú doručí objednávateľ vydavateľovi prostredníctvom pošty, osobne, kuriérom alebo elektronickou poštou (e-mailom). Právnu záväznosť nadobúda iba vydavateľom písomne potvrdená objednávka inzercie. Objednávka musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné pre riadne uverejnenie inzercie, najmä:

a. obchodný názov objednávateľa vrátane jeho korešpondenčnej a fakturačnej adresy, IČO, DIČ a bankového spojenia, na ktorú bude vydavateľ zasielať faktúru za uverejnenie inzercie,

b. v prípade, že objednávateľom je reklamná agentúra, označenie klienta, v prospech ktorého objednávateľ inzerciu objednáva, vrátane názvu inzerovaného produktu (kampane),

c. prípadné požiadavky na umiestnenie inzercie (redakčná strana, požadované umiestnenie, rubrika, sekcia, podstránka a pod.),

d. formu inzercie alebo jej popis (plošná, riadková, prebal, banner etc.),

e. rozmery inzercie,

f. časová špecifikácia uverejnenia inzercie t.j. termíny, resp. obdobie, v ktorom má byť inzercia zverejnená.

g. dátum vystavenia objednávky,  a podpis  objednávateľa

2.2. Vydavateľ potvrdí objednávku s uvedeným výšky ceny za inzerciu vychádzajúc z cenníka platného v čase objednávky.

2.3. Vydavateľ nepotvrdí objednávku, ktorú by vzhľadom na požadovaný deň uverejnenia, resp. plánované obdobie uverejnenia inzercie, nestihol včas spracovať. Pokiaľ vydavateľ nepotvrdí objednávku podľa predchádzajúcej vety, alebo nebude môcť zrealizovať objednávku podľa údajov uvedených v objednávke, alebo objednávka nebude obsahovať minimálne údaje uvedené v bode 2.1 týchto VOP, dá túto skutočnosť na vedomie objednávateľovi.

2.4. Vydavateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku, keď uvedený text alebo vyobrazenie inzerátu môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP alebo záujmami vydavateľa. Konečné právo na potvrdenie objednávky prináleží vždy vydavateľovi.

2.5. Potvrdením objednávky zo strany vydavateľa sú obe strany zaviazané k úplnej realizácii objednávky.

2.6. Predmet objednávky sa môže po potvrdení objednávky zo strany vydavateľa meniť len so súhlasom vydavateľa.

2.7. Objednávateľ nie je oprávnený potvrdenú objednávku zrušiť a vždy je povinný uhradiť vydavateľovi cenu za potvrdenú objednávku.

2.8. Objednávateľ má po dohode s vydavateľom možnosť plnenia formou bártrovej spolupráce.

III. Podklady a realizácia objednávky

3.1. Objednávateľ zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie všetkých podkladov nevyhnutných pre riadne uverejnenie inzercie (text, hotový inzerát, farebný nátlačok, banner, alebo iný podklad) v zmysle požiadaviek stanovených vydavateľom, o ktorých objednávateľa včas informoval. Vydavateľ nie je povinný dodané podklady po uverejnení inzercie uchovávať alebo ich vrátiť objednávateľovi.

3.2. Objednávateľ je povinný  uhradiť cenu za inzerciu aj v prípade, pokiaľ vydavateľ nemohol uverejniť inzerciu z dôvodu, že objednávateľ nedodal bezchybné podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal neskoro.

3.3. Vydavateľ zaručuje kvalitu tlače bežnú pre požadované tlačové médium, kvalitu  zobrazenia bežnú pre požadované elektronické médiá, a to v rámci možností vyplývajúcich z dodaných podkladov, ako aj technických možností.

3.4. Podklady k realizácii každej objednávky je objednávateľ povinný dodávať e-mailom vo formátoch stanovených vydavateľom, prípadne na elektronickom médiu po dohode s inzertným grafikom, resp. povereným pracovníkom vydavateľa, a to najneskôr v lehote uvedenej vydavateľom.

3.5. Text inzercie je objednávateľovi zasielaný na korektúru len na výslovnú písomnú žiadosť objednávateľa a iba v prípade, keď je to z časových dôvodov možné. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním vykonaných korektúr; objednávateľ je povinný zaslať vydavateľovi korektúry písomne, inak k nim vydavateľ nie je povinný prihliadať. Vydavateľ stanoví objednávateľovi primeraný (z hľadiska možností vydavateľa) termín na vykonanie korektúry. Ak objednávateľ nedoručí korektúry do konca stanoveného termínu, je vydavateľ oprávnený uverejniť inzerciu vo verzii zaslanej na korektúru.

3.6. Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie najmä v prípade, ak:

a. zadaná inzercia nebude zodpovedať uzavretej a vzájomne potvrdenej objednávke, uzavretej zmluve, či inej dohode alebo týmto VOP,

b. vydavateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu inzercie nie je daný dôvod pre jej odmietnutie z dôvodu, kedy obsah či uverejnenie inzercie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy,

c. inzercia svojím formátom či vyobrazením by mohla u čitateľov, resp. poslucháčov či divákov vyvolať dojem, že ide o súčasť redakčného obsahu periodika alebo názor vydavateľa,

d. bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam tretích osôb, s výnimkou prípadu, keď objednávateľom bude reklamná alebo mediálna agentúra a reklama bude obsahovať oznam, inzerciu, reklamu či obchodný oznam jej zákazníka,

f. bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov vydavateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno vydavateľa, jeho zamestnancov,

g. pôjde o inzerciu alebo propagáciu iných médií,

h. pôjde o politickú inzerciu, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené vydavateľom.

3.7. Ak nie je písomne výslovne dohodnutý termín uverejnenia inzercie, vydavateľ uverejní inzerciu v najbližšom možnom termíne ním určenom.

3.8. Ak nie je písomne výslovne dohodnuté konkrétne umiestenie inzercie, vydavateľ uverejní inzerciu v závislosti od kapacitných možností periodika.

3.9. Objednávka inzercie, ktorá má byť realizovaná výhradne v určitom termíne s určitým umiestnením, musí byť oznámená vydavateľovi s časovým predstihom tak, aby jej akceptácia mohla byť objednávateľovi zo strany vydavateľa potvrdená.

3.10. Vydavateľ si vyhradzuje právo na označenie inzertnej strany, ako aj samotnej inzercie vhodným slovným spojením, skratkou alebo číselným evidenčným označením alebo ich kombináciou v zmysle zákona o reklame, ako aj za účelom vhodnej identifikácie pre čitateľa (napr. INZERCIA, REKLAMA, KOMERČNÁ PREZENTÁCIA, KONTEXTOVÁ REKLAMA, KOMERČNÉ ODKAZY a pod.).

3.11. Ak si objednávateľ objedná graficky nespracovanú inzerciu, spracuje vydavateľ túto reklamu bežným spôsobom, čím nie je dotknuté právo vydavateľa požadovať za grafické spracovanie odplatu.

3.12. Vydavateľ nie je povinný kontrolovať vhodnosť umiestnenia reklamy vzhľadom na redakčný text alebo iný redakčný obsah.

3.13. Objednávateľ je plne zodpovedný za obsah inzercie. Objednávateľ sa zaväzuje, že inzercia odovzdaná vydavateľovi na zverejnenie nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku a  šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb(najmä, ale nie len právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie, a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov inzercie objednávateľom uspokojené. Objednávateľ sa zaväzuje, že ak vydavateľovi vznikne v následku šírenia inzercie akákoľvek škoda, túto škodu v plnej výške nahradí.

IV. Cena za inzerciu

4.1. Vydavateľ má nárok na odplatu za realizáciu objednávok v súlade s VOP a aktuálne platným cenníkom. Objednávateľ vykonaním objednávky inzercie akceptuje VOP, cenník inzercie vydavateľa, ako aj technické podmienky vydávania inzercie platné v čase objednania inzercie. Ceny za služby, ktoré nie sú v cenníku uvedené (napr. grafické úpravy predlôh a podkladov a pod.), sa stanovia dohodou. Aktuálna verzia cenníka inzercie sa nachádza na internetovej stránke: www.filmsk.sk.

4.2. Cenu za uverejnenie inzercie uhradí objednávateľ vydavateľovi po uverejnení inzercie na základe vystavenej faktúry v lehote jej splatnosti.

4.2. Vydavateľ zašle objednávateľovi spolu s faktúrou doklad o uverejnení inzercie vo forme výstrižku alebo kópie strany, na ktorej bola inzercia uverejnená. Pokiaľ nie je možné zo strany vydavateľa takýto doklad zaobstarať, obdrží objednávateľ od vydavateľa potvrdenie o uverejnení inzercie.

4.4. Ak objednávateľ neuvedie presnú veľkosť, formu, dĺžku či iný rozsah inzercie a prenechá toto rozhodnutie na vydavateľa, potom je základom pre vyúčtovanie skutočne uverejnený rozsah inzercie.

4.5. V prípade omeškania s vykonaním úhrady je vydavateľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia (vrátane). Vydavateľ je súčasne oprávnený až do vykonania všetkých úhrad podľa tohto bodu ďalšie objednávky objednávateľa odmietnuť.

4.6. Vydavateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vydavateľovi zálohu na cenu za inzerciu až do výšky celkovej ceny za inzerciu.

 

V. Nároky z vadného plnenia

5.1. Objednávateľ má v prípade úplne alebo čiastočne vadného uverejnenia inzercie nárok na zľavu z ceny alebo na uverejnenie bezchybnej náhradnej inzercie, ale len v tom prípade, pokiaľ k takémuto vadnému plneniu došlo konaním vydavateľa a len v tom rozsahu, v akom došlo k vadnému plneniu. Toto právo je objednávateľ povinný uplatniť u vydavateľa písomne do 14 kalendárnych dní od dátumu uverejnenia inzercie, inak zaniká. Právo voľby medzi spôsobmi uvedenými v prvej vete náleží vydavateľovi.

5.2. V prípade, ak sa vyskytnú v dôsledku chybných podkladov nedostatky pri spracovaní, tlači, vkladaní či inom uverejnení inzercie, ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí objednávky resp. podkladov, nemá objednávateľ žiadny nárok na zľavu alebo uverejnenie náhradnej inzercie. Objednávateľ nemá nárok na uznanie reklamácie farebnosti inzercie v prípade, ak nedodal farebný nátlačok.

5.3. Vydavateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré neboli ním spôsobené a za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť alebo vyššou mocou.

VI. Rámcová zmluva o spolupráci

6.1. Ak by objednávateľ chcel uverejniť v priebehu určitého časového obdobia určitý objem inzercie, má možnosť uzavrieť s vydavateľom rámcovú zmluvu o spolupráci s garanciou preinzerovaného objemu (v prípade, ak je objednávateľom reklamná, resp. mediálna agentúra, rámcovú zmluvu o spolupráci s osobitnými garanciou preinzerovaného objemu klienta, v prospech ktorého objednávateľ inzerciu objednáva) v dohodnutom časovom období, ktorá ho bude oprávňovať aj k bártrovej spolupráci, prípadne k zľavám z ceny (ďalej len „zľava").

VII. Ochrana osobných údajov

7.1. Informácie, ktoré poskytne objednávateľ vydavateľovi v súvislosti s objednávkou inzercie, použije vydavateľ len na zmluvné účely a je povinný ich zabezpečiť pred zneužitím tretími osobami.

7.2. Objednávateľ je informovaný, že vydavateľ je oprávnený použiť jeho osobné údaje, ktoré poskytol vydavateľovi na základe či v súvislosti s uzatvorenou zmluvou s vydavateľom na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  VIII. Záverečné ustanovenia

8.1  Vydavateľ je oprávnený tieto VOP ako aj cenník inzercie jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi vydavateľom a objednávateľom sú záväzné VOP a cenník v deň objednania inzercie. Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke: www.filmsk.sk.

8 2  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa bude riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade súdneho sporu bude miestne príslušný súd podľa sídla vydavateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2023.