PRÁVO A FILM
Kino-Ikon č. 1, 2018

(Asociácia slovenských filmových klubov, Vysoká škola múzických umení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava 2018, 296 strán)

V recenzovanej rubrike Studium dominuje štúdia Evy Vžentekovej venovaná reprezentácii obdobia rozpadu ČSR a vzniku slovenského štátu (1938 – 1945) v slovenskom hranom filme. Hlavnou témou čísla sa stalo právo, spravodlivosť, súdnictvo či obraz právnického povolania vo filme. Verejný obraz právnikov a premien či peripetií výkonu práva formuje médium filmu od svojich začiatkov. Aj preto je tejto téme venované takmer celé číslo, ktoré vzniklo na základe úzkej spolupráce s Katedrou teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Tvorí ho pestrá mozaika prístupov, ktoré spájanie práva a filmu umožňuje. Nielen v hlavnom tematickom bloku sa jednotlivé príspevky sústreďujú na rôzne filmové diela: od rozboru klasických drám zo súdnej siene cez analýzy právnych fenoménov v detektívkach, sci-fi a rozprávkach až po prieskum právnych otázok v dokumentárnej tvorbe. Tému unikátne dopĺňajú pôvodné eseje talianskych filmových kritikov o právnych témach v ich kinematografii, recenzie na knihy k téme a ďalšie eseje študentov práva o vybraných filmoch.

 

Iluzívne a antiiluzívne vo filme
(ASFK v spolupráci so SFÚ a Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV, Bratislava 2018, 264 strán )

V minulom čísle Film.sk sme vám v prílohe Filmové čítanie ponúkli ukážky z pripravovanej publikácie Iluzívne a antiiluzívne vo filme, ktorá medzitým vyšla. Ide o zborník príspevkov z 18. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala vlani v Krpáčove (12. – 15. 10.). Nad rozličnými vetvami titulnej témy v knihe uvažuje dvadsaťjeden českých a slovenských autorov; časť z nich rozoberá problematiku vo všeobecnej rovine, niektorí si zvolili cestu interpretácie konkrétnych filmov, prípadne sa sústredili na jedného tvorcu. Zborník obsahuje aj príspevky zamerané na kontext slovenskej kinematografie, napríklad Realizmus a telesnosť v súčasnom slovenskom hranom filme (Katarína Mišíková; text sme publikovali v uvedenej prílohe Filmové čítanie), O slovenskom cool filme / klapka 2 (Martin Boszorád), Termín „filmová cenzúra“ a jeho význam po roku 1989 (Martin Palúch) alebo Verejné prostriedky ako spôsob cenzúry. Požiadavky na vstup do rádu diskurzu slovenského dokumentu (Miroslav Vlček).

Martin Kaňuch, dan