Do Bologne nielen na špagety

Talianske mesto Bologna víta čoraz viac návštevníkov, ktorí sem smerujú objavovať nielen históriu a gastronómiu. Svoje brány periodicky otvára odbornej i laickej verejnosti s vášňou pre filmové umenie. Okrem festivalu Il Cinema Ritrovato sa do mesta každý druhý rok vracia aj Letná filmová škola FIAF, ktorú organizuje Cineteca di Bologna v spolupráci s Medzinárodnou federáciou filmových archívov (FIAF) a Asociáciou európskych kinematék (ACE). Prebieha v špecializovaných laboratóriách na reštaurovanie filmov Lʼimmagine ritrovata a je určená odborníkom, pracovníkom filmových archívov a študentom. Poskytuje vedomosti, zručnosti a ucelený edukačný program v oblasti obnovy, konzervácie, digitalizácie a reštaurovania filmových materiálov. Jej ťažiskovým zameraním je reštaurovanie diel ranej kinematografie na originálnych, horľavých, nitrocelulózových materiáloch.

Keďže postupy digitálneho reštaurovania nie sú stále celkom zadefinované, široké spektrum domácich i zahraničných odborníkov prítomných na podujatí umožňuje výmenu cenných skúseností a vytvára podmienky na nadviazanie medzinárodnej spolupráce. Práve po väčšej medzinárodnej súčinnosti filmové archívy v európskom priestore kontinuálne volajú.

V prostredí digitalizačného pracoviska Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktoré nesie názov Digitálna audiovízia, usilovne pracujeme na reštaurovaní a sprístupňovaní titulov slovenskej kinematografie. Z pohľadu technológií využívame obdobné riešenia a pracovné postupy ako naši bolonskí kolegovia. V rámci rozširovania kompetencií a zvyšovania odbornosti špecializovaných pracovníkov (nielen) oddelenia Digitálna audiovízia som ako ďalší pracovník SFÚ dostal príležitosť prihlásiť sa do tohto programu. Školu som absolvoval počas 3 týždňov spolu s ďalšími 48 účastníkmi zo 4 svetadielov.

Program podujatia sa skladal z troch častí. Prvá, dištančné štúdium, sa začala ešte pred samotným začiatkom školy autonómnou prípravou. Bez ohľadu na profesijné pozadie dostali všetci účastníci základ na orientáciu v problematike. Zvýšilo sa nám tak povedomie o filmových termínoch a definíciách, filmových surovinách, ich identifikácií a konzervácii, kolorimetrii, verzionovaní a rekonštrukcii či etike a metodológii v procese digitálneho reštaurovania filmových materiálov.

Druhá časť sa uskutočnila už priamo v Bologni. Táto etapa prebiehala simultánne s filmovým festivalom Il Cinema Ritrovato, ktorý sa venuje znovuobjaveniu jedinečných, i menej známych archívnych filmov. Ako akreditovaní účastníci sme získali neobmedzený prístup na všetky filmové projekcie, prednášky a workshopy. Najimpozantnejším zážitkom boli nepochybne večerné open-air projekcie zreštaurovaných titulov z celého sveta, často za sprievodu živej hudby, na historickom námestí Piazza Maggiore. Každý večer zapĺňalo enormné množstvo ľudí pripravené sedenie, okolité bary a susedné schody vedúce do Baziliky svätého Petrónia do posledného miesta. Náhodní okoloidúci a oneskorenci sa ochotne uvelebovali na kamennej dlažbe či odhodlane postávali obďaleč. Ďalším zaujímavým programom boli projekcie nemých filmov z historického 35 mm filmového projektora s uhlíkovým zdrojom svetla, rovnako sprevádzané živou hudbou.

Po skončení filmového festivalu sme sa v tretej časti filmovej školy aktívne vzdelávali v laboratóriách Lʼimmagine ritrovata. Absolútny základ filmového a digitálneho reštaurovania tvorí predovšetkým historický výskum, identifikácia filmových materiálov, následná oprava a techniky laboratórneho spracovania. Medzi nastupujúcou generáciou pracovníkov digitalizačných pracovísk a staršou generáciou pracovníkov filmových archívov sa totiž vytvára komunikačná a vedomostná bariéra. Práve vzájomná výmena informácií a pochopenie procesov z oboch strán pomáhajú tieto rozdiely minimalizovať. Okrem toho sme praktickou formou prešli aj činnosťami ostatných pracovísk. Digitalizácia obrazu a zvuku, porovnanie filmových materiálov, ich integrity a obsahu. Digitálne reštaurovanie obrazu. Farebné korekcie, mastering, správa a archivácia digitálnych dát. Slávnostným ceremoniálom a odovzdávaním certifikátov sa škola ukončila.

Práca vo filmovom archíve vyžaduje sústavné vzdelávanie. Každý titul, s ktorým pracujeme, má svoje špecifiká a vyžaduje individuálny prístup. Komplexná znalosť problematiky nám pomáha lepšie sa rozhodovať.

Na záver by som rád odcitoval slová Martina Scorseseho z otváracieho ceremoniálu filmového festivalu: „Posolstvo filmu ostáva rovnaké, bez ohľadu na spôsob distribúcie, počet divákov a technológie. Je potrebné podporovať kino a takisto vnímať jeho dosah na spoločnosť. Nedá sa predpovedať, čo príde za sto rokov. Mladí ľudia majú vývoj situácie vo svojich rukách. Tento vývoj musí však vždy priniesť vzrušujúci moment.“

Michal Fricman, odborný pracovník oddelenia Digitálna audiovízia SFÚ
foto: archív M. Fricmana