Slovenská kinematografia v roku 2020

Po vynikajúcom rozbehu počas prvých dvoch mesiacov roka, keď v kinách lámal divácke rekordy film Sviňa, prišla pandémia. Zatvorila aj kiná, ktoré zostali bez divákov 116 dní –  takmer tretinu roka.

LEGISLATÍVA

Od 1. januára 2020 platí zákon č. 304/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku a akcelerovať súkromné investície do sektora. K najpodstatnejším patrí zmena v oblasti žiadostí, na základe ktorých poskytne fond dotáciu na podporu audiovizuálneho priemyslu vo výške

a) 20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,

b) 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.

Dňa 30. mája 2018 zverejnila Európska komisia návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a ktorým sa ruší nariadenie (EÚ) č. 1295/2013. Nariadenie programu Kreatívna Európa (2021 – 2027) schválil 19. mája 2021 v druhom čítaní Európsky parlament (EP) a po podpise predsedami EP a Rady Európy nadobudne právoplatnosť zverejnením v Úradnom vestníku EÚ.

Dňa 1. 11. 2020 nadobudlo účinnosť aktualizované znenie zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dňa 1. 11. 2020 nadobudol účinnosť aj zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dňa 1. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.

Dňa 1. 1. 2021 nadobudol účinnosť aj zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dňa 1. 1. 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 398/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 398/2020 Z. z.“). 

Cieľom vyhlášky č. 398/2020 Z. z. je úprava systému podpory audiovizuálneho priemyslu na Slovensku znížením minimálnej sumy oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu podľa § 22a ods. 1 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

FILMOVÉ ŠKOLSTVO

Jednou z oblastí, ktoré v roku 2020 výrazne zasiahla pandémia, bolo aj školstvo. V prvom polroku roku 2020 boli školy zatvorené takmer tri mesiace a od 1. júna mohli byť otvorené len materské školy pre deti a základné školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Ostatné ročníky a školy sa do konca júna otvorili len kvôli uzatvoreniu známok, vráteniu učebníc a ukončeniu školského roka. V novom školskom roku sa školy začali zatvárať 12. októbra a následne minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 26. októbra do 7. decembra 2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách, jazykových školách a základných umeleckých školách. Riaditelia týchto škôl museli zabezpečiť žiakom a poslucháčom dištančné vzdelávanie. To prebiehalo aj na vysokých školách. Obmedzenia mali dosah najmä na praktickú výuku, často založenú na kolektívnej spolupráci a využívaní softvéru a hardvéru dostupného zväčša len na školách.

Hoci je v súčasnosti na Slovensku niekoľko vysokých škôl umeleckého smeru, výučba na nich sa audiovizuálnemu umeniu venuje len okrajovo – napr. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave či Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Akadémia filmovej tvorby a multimédií v Bratislave poskytuje certifikovaný vzdelávací program, ktorý sa nekončí udelením titulu, ale absolventi sú schopní riešiť praktické animačné, graficko-výtvarné úlohy v oblasti filmu, reklamy a dizajnu.

Na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa audiovizuálna tvorba študuje na fakulte výtvarných umení(katedra intermédií a digitálnych médií) a na fakulte dramatických umení (odbory divadelné umenie a filmové umenie a multimédiá). Hlavná časť prípravy nových tvorcov a producentov však i naďalej spočíva na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V školskom roku 2019/2020 vyšlo z FTF VŠMU 80 absolventov (z toho 1 cudzinec): 47 bakalárov (z toho 1 cudzinec) a 28 magistrov; okrem nich ukončili štúdium 3 interní a 2 externí doktorandi – všetci Slováci. Filmy študentov FTF VŠMU sa v roku 2020 premietali na 89 festivaloch a prehliadkach v 29 krajinách. Získali dovedna 25 ocenení – 17 v zahraničí a 8 na domácich festivaloch.

FILMOVÁ PRODUKCIA

Po 44 slovenských dlhometrážnych filmoch pre kiná v roku 2019 ich v roku 2020 vzniklo 28. Vzhľadom na pandémiu je to i tak úctyhodné číslo. Tvorilo ich 11 hraných a 17 dokumentárnych filmov. Len 39 % filmov vzniklo v minoritnej koprodukcii. Už tretí rok za sebou režíroval až 12 dlhometrážnych filmov jeden alebo viacerí debutanti. Hoci návštevnosť domácich filmov medziročne klesla o 27,86 %, vďaka absencii amerických blockbusterov stúpol podiel návštevnosti domácich filmov na celkovej návštevnosti v roku 2020 na 32,79 %.

Z 11 hraných filmov (27 v roku 2019) boli tri 100 % slovenské alebo majoritné koprodukcie, 1 paritná koprodukcia a 7 minoritných koprodukcií. V roku 2020 vzniklo i 17 dlhometrážnych dokumentov pre kiná (16 v roku 2019). Dvanásť z nich bolo 100 % slovenských alebo majoritné koprodukcie, 1 paritná koprodukcia a 4 dokumenty vznikli ako minoritné koprodukcie. V roku 2020 nevznikol ani jeden dlhometrážny animovaný film alebo pásmo.

Vznikli aj dva dlhometrážne filmy neuvedené v distribúcii – vianočné rozprávky O liečivej vode (SK/CZ, 2020, r. Ján Sebechlebský) a Vianočná hviezda (O vánoční hvězdě, CZ/SK/DE, 2020, r. Karel Janák).

Zo stredometrážnej tvorby roku 2020 sa do kinodistribúcie dostal len dokument Everest – najťažšia cesta (SK, 2020, r. Pavol Barabáš). Na výrobe 12 dlhometrážnych filmov pre kiná – 5 hraných (Letní rebeli, Muž so zajačími ušami, Služobníci, Správa, Šarlatán) a 7 dokumentárnych (Komúna, Meky, Milan Sládek, Salto je kráľ, To ta monarchia, V sieti, Zlatá zem) – sa podieľal i Rozhlas a televízia Slovenska, ktorý je i naďalej najväčším producentom v oblasti dokumentárnej tvorby, či už vlastnej, alebo v spolupráci s nezávislými producentmi. 

AUDIOVIZUÁLNY FOND

V roku 2020 výsledky aktivít fondu a jeho podpornej činnosti v štandardných štatistických ukazovateľoch do značnej miery negatívne ovplyvnila situácia súvisiaca s pandémiou. V dôsledku opatrení proti nej boli v uplynulom roku opakovane uzatvorené kiná na Slovensku a viaceré podujatia menili termíny konania alebo program.

 V roku 2020 vyplatil AVF na podporu audiovizuálnej kultúry o 28 371 eur menej než v predchádzajúcom roku (9 266 280 eur v roku 2020 a 9 294 651 eur v roku 2019), čo predstavuje medziročný pokles o 0,30 %.

Výrazný nárast zaznamenala v roku 2020 aj oblasť podpory programu 5. Podpora audiovizuálneho priemyslu v SR. V ňom fond vyplatil podporu celkovo 19 projektom v sume 2 290 030 eur, čo je historicky najvyššia suma od začiatku existencie tohto podporného programu (2016).

Situácia v dôsledku pandémie covidu-19 počas roka 2020 výraznou mierou zmenila dovtedajší trend rastu a spôsobila neistotu či ekonomickú krízu predovšetkým v oblasti filmovej distribúcie a prevádzkovania kín. Subjekty pôsobiace v oblasti síce mohli čiastočne čerpať štátnu pomoc určenú pre podniky v kríze, ale ani dočasné otvorenie kín či povolenie verejných kultúrnych podujatí neprinieslo potrebné oživenie filmového trhu zasiahnutého tvrdými opatreniami. Fond preto v súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR pripravil a zrealizoval osobitnú výzvu 9/2020 financovanú mimoriadnym príspevkom 700 000 eur zo štátneho rozpočtu. V roku 2020 fond v tomto podprograme celkovo vyplatil 114 kinám a sieťam kín 1 130 139 eur. V roku 2019 AVF v tomto podprograme podporil 25 kín celkovou sumou 157 150 eur.

MEDIA

V rámci podprogramu MEDIA v roku 2020 získali slovenské spoločnosti spolu 999 440 eur, čo je druhý najlepší výsledok v ére členstva Slovenska v programe.

EURIMAGES

Eurimages (www.coe.int/en/web/eurimages), kinematografický fond Rady Európy, je jediný európsky fond podporujúci nadnárodné koprodukcie dlhometrážnych filmových diel. Funguje od roku 1988 a Slovensko je jeho členom od 15. apríla 1996. Zástupkyňou Slovenska v Eurimages je prof. Zuzana Gindl-Tatárová. Na konci roka 2020 mal fond 40 členských štátov z celkového počtu 47 krajín Rady Európy (17. januára 2020 pribudla Ukrajina) a jedného pridruženého člena – Kanadu. Argentína, so štatútom pridruženého člena od októbra 2019, odmietla z dôvodu finančnej krízy zaplatiť členské a jej členstvo v Rade Eurimages pozastavili. V roku 2020 sa uchádzalo o podporu Eurimages 12 slovenských projektov, 9 z nich ju získalo. 

Vklad Slovenska do fondu v roku 2020 bol 203 241,28 eur.

V roku 2020 získali slovenské koprodukčné projekty spolu 1 921 000 eur, čo je najviac počas členstva Slovenska v Eurimages.

KINODISTRIBÚCIA

Pandémia poznačila aj oblasť kinodistribúcie. Počet premiér medziročne klesol o 40,7 %. Väčšina premiér veľkých amerických štúdií sa na celom svete presunula na rok 2021. Následkom bola najnižšia návštevnosť amerických filmov za posledné roky. Počet premiér domácich filmov klesol dokonca až o 53,49 %, zo 43 v roku 2019 na 20 v roku 2020. Ďalších 20 premiér domácich filmov plánovaných na rok 2020 presunuli na rok 2021 a pre nedostatočný počet filmov sa v roku 2021 nebudú udeľovať národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2020.

Celkovo museli byť kiná na Slovensku v roku 2020 zatvorené 116 dní, teda takmer tretinu roku. Prvá fáza ich zatvorenia trvala od 10. marca do 19. mája, druhá od 15. októbra do 15. novembra a tretia od 19. do 31. decembra. Po znovuotvorení kín sa v nich musel radikálne znížiť počet miest, ktoré bolo možné obsadiť.

Vďaka filmom divácky úspešným ešte pred vypuknutím pandémie – Sviňa (SK/CZ, 2020, r. Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann), Príliš osobná známosť (Příliš osobní známost, CZ/SK, 2020, r. Marta Ferencová), Šťastný nový rok (SK, 2019, r. Jakub Kroner) – bol však medziročný pokles počtu divákov na slovenské filmy len 27,86 % a slovenské filmy videlo v roku 2020 až 775 487 divákov. Takmer 74 % z nich prišlo na dve snímky: Sviňu (395 604 divákov) a Príliš osobnú známosť (176 080 divákov), ktorá sa stala divácky najúspešnejšou minoritnou koprodukciou. V roku 2020 prišlo do slovenských kín na všetky premietané filmy 2 364 814 divákov, čo bolo o 63,78 % menej než v roku 2019, a bola to druhá najnižšia návštevnosť od roku 1993. Menej divákov (2 183 518) prišlo do slovenských kín len v roku 2005. Celkové hrubé tržby klesli medziročne o 62,43 % na 13 996 458 eur. Návštevnosť kín medziročne klesla nielen na Slovensku, ale i v EÚ a Spojenom kráľovstve, a to o 70,7 % na 294,7 milióna divákov. Z pohľadu všetkých európskych krajín je medziročný pokles návštevnosti o niečo „miernejší“, kiná navštívilo iba 411,9 milióna divákov, kým v roku 2019 ich bolo 1,4 miliardy, čo je pokles o 68,7 %.

Divácky najúspešnejším titulom roku 2020 sa stala už spomínaná Sviňa, ktorú videlo 395 604 divákov. Mala aj historicky najúspešnejší otvárací víkend domáceho filmu (a štvrtý najúspešnejší filmový štart v slovenských kinách za posledných 20 rokov), keď ju od štvrtka do nedele (6. – 9. 2.) videlo v kinách 98 056 divákov. Svini patrí aj rekord s najlepším druhým víkendom v histórii spomedzi všetkých filmov uvádzaných v slovenských kinách – 79 401 divákov.

Všetky slovenské filmy vrátane minoritných koprodukcií si vlani pozrelo v kine 775 487 divákov (v roku 2019 to bolo 1 075 129 divákov a v roku 2018 to bolo 251 098 divákov), čo je medziročný pokles o 27,86 %.

VIDEODISTRIBÚCIA 

V roku 2020 vyšlo 48 DVD alebo BD so 76 slovenskými a koprodukčnými audiovizuálnymi dielami. Z toho bolo 28 DVD a BD s dlhometrážnymi filmami pre kiná (v roku 2019 vyšlo 49 DVD alebo BD so 78 slovenskými a s koprodukčnými audiovizuálnymi dielami, z toho 33 s dlhometrážnymi filmami pre kiná).

KINÁ

V roku 2020 bolo v prevádzke 159 komerčných kín s 261 plátnami. Z toho bolo 94 jednosálových kín s 25 039 sedadlami, 22 miniplexov s 87 sálami a 13 244 sedadlami a 4 multiplexy (kiná s 8 a viac sálami) so 40 kinosálami a 6 911 sedadlami, 29 letných kín s 22 327 sedadlami, 7 alternatívnych priestorov s 8 sálami a 425 sedadlami, 3 putovné kiná a 2 autokiná. V Bratislave je od roku 2015 v prevádzke i kino IMAXs technológiou IMAX 3D a s kapacitou 468 divákov, nezapočítava sa však do oficiálnych európskych štatistík.

K 31. decembru 2020 bolo na Slovensku v prevádzke 195 kinosál v 95 kinách a 6 letných kín (197 kinosál v 97 kinách a 6 letných kín v roku 2019) digitalizovaných technológiou D-cinema. V 100 digitalizovaných kinosálach – z toho v 36 jednosálových kinách – bolo možné premietať i v 3D formáte.

K 31. decembru 2020 malo 26 viacsálových kín na Slovensku digitalizovaných technológiou D-Cinema 99,21 % kinosál. Digitalizovaná nebola len 30-miestna kinosála v košickom kine Úsmev. Z 94 jednosálových kín, ktoré boli v roku 2020 v prevádzke, bolo digitalizovaných technológiou D-Cinema 67,02 %. Jediným kinom, ktoré na Slovensku i v časoch digitalizácie pravidelne premieta prevažne z 35 mm kópií, je kinosála K3 Kina Lumière v Bratislave s 36 sedadlami. Má názov Filmotéka – študijná sála Slovenského filmového ústavu. Jej dramaturgia sa riadi pravidlami stanovenými Medzinárodnou federáciou filmových archívov (FIAF), ktorej je Slovenský filmový ústav členom od roku 2001.

K 31. decembru 2020 bolo v prevádzke 29 letných kín. Ďalších 67 letných kín (z toho 19 v Bratislave) premietalo zadarmo, a preto nie sú zahrnuté v štatistike. V roku 2020 boli v prevádzke dve autokiná a tri komerčné putovné kiná.

FILMOVÉ KLUBY

Filmové kluby (FK) združuje na Slovensku Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), k 31. decembru 2020 pôsobilo na Slovensku celkovo 57 FK s 3 030 členmi (v roku 2019 to bolo 59 FK so 4 041 členmi). Väčšina filmových klubov funguje v priestoroch klasických kín. Až 40 z nich, teda 70 %, je v digitalizovaných kinách.

V roku 2020 prišlo podľa evidencie Únie filmových distribútorov SR na predstavenia klubových filmov vo všetkých kinách na Slovensku (nielen vo FK) 44 761 divákov, čo znamená medziročný pokles 63 %. Klubové tituly sa v roku 2020 podieľali na celkovej návštevnosti v slovenských kinách 2,16 % (1,59 % v roku 2019). Po pripočítaní návštevnosti klubových filmov na festivaloch, na projekciách za fixný poplatok a online projekciách (ich podiel bol 6,08 %) sa zvýšil počet divákov na klubových filmoch na 51 192.

ASFK uviedla v roku 2020 do kín 18 noviniek, z toho jednu obnovenú premiéru – Na krásnom modrom Dunaji (SK, 1994, r. Štefan Semjan). Najnavštevovanejším klubovým titulom roku 2020 sa stal Parazit(Gisaengchung, 2019, KR, r. Pon Džun-ho) s 10 991 divákmi.

OCENENIA SLOVENSKÝCH FILMOV A TVORCOV V ZAHRANIČÍ

Slovenské filmy boli v roku 2020 úspešné i na festivaloch v zahraničí. K najžiadanejším a najoceňovanejším filmom v roku 2020 patrili dlhometrážne hrané filmy Služobníci (SK/RO/CZ/IE, 2020, r. Ivan Ostrochovský) a Šarlatán (CZ/IE/PL/SK, 2020, r. Agnieszka Holland), dokumentárne filmy FREM (CZ/SK, 2019, r. Viera Čákanyová) a V sieti (V síti, CZ/SK, 2020, r. Barbora Chalupová, Vít Klusák) a krátky animovaný film Sh_t Happens (CZ/SK/FR, 2019, r. David Štumpf, Michaela Mihályi).

Slovenskými národnými nomináciami na Európsku filmovú cenu boli hrané filmy Nech je svetlo (SK/CZ, 2019, r. Marko Škop) a Služobníci a v kategórii dokumentárnych filmov Hluché dni (SK, 2019, r. Pavol Pekarčík). Oba hrané filmy sa dostali do výberu filmov na ceny Európskej filmovej akadémie a spolu s nimi v ňom boli i dve minoritné koprodukcie nominované Českom – Pomaľované vtáča (Nabarvené ptáče, CZ/SK/UA, 2019, r. Václav Marhoul) a Šarlatán. Rok 2020 bol so štyrmi filmami vo výbere pre Slovensko rekordný. Pomaľované vtáča získalo neskôr aj nomináciu v kategórii európsky film.

Slovenským národným kandidátom na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii medzinárodný dlhometrážny film bola dráma Správa (SK/CZ/DE, 2020, r. Peter Bebjak). Český kandidát a slovenská koprodukcia Pomaľované vtáča sa dostal do úzkeho, desaťmiestneho výberu filmov uchádzajúcich sa o toto ocenenie, ktorého kategória sa pred rokom 2020 nazývala „cudzojazyčný film“.

Režisérka Iveta Grófová sa s filmom Piata loď (SK/CZ, 2017) dostala do výberu Zlatý album, zostaveného fondom Eurimages. Album oslavuje 50 filmov natočených ženami a je reprezentatívnym výberom z viac ako 300 filmov podporených Eurimagesza posledných 20 rokov.

Slovenské filmy uviedli v roku 2020 na štrnástich festivaloch kategórie A.

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

Celosvetová pandémia covidu-19 v roku 2020 determinovala aj činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ, www.sfu.sk). Ústav vykonával aktivity v štandardnom režime len počas prvých dvoch mesiacov, po zvyšok roka sa činnosť realizovala v súlade s platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Pandémia sa najviac dotkla Kina Lumière, zmenila spôsob prezentácie filmov na domácich i zahraničných podujatiach, naopak, pozitívne ovplyvnila zhodnocovanie práv slovenských filmov. Napriek komplikovanej spoločenskej a ekonomickej situácii sa SFÚ opäť podarilo dosiahnuť ziskový hospodársky výsledok. V roku 2020 napriek pandémii pokračoval dlhodobý projekt Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR. V národnom projekte Digitálna audiovízia sa na digitalizačnom pracovisku SFÚ zdigitalizovalo 70 filmových objektov. Digitálne reštaurované filmy zo zbierok inštitúcie si mohli diváci pozrieť v programe dlhodobej prehliadky Digitálne kino 1955 – 1975 v Kine Lumière, ktorá sa začala v septembri 2019. V roku 2020 sa digitálne reštaurované krátkometrážne diela z filmového archívu SFÚ uvádzali aj ako predfilmy v online projekte Kino Lumière doma. Informačný systém SK CINEMA ku koncu roka 2020 obsahoval celkovo 624 799 záznamov, čo je nárast o 27 954 záznamov za rok 2020. Pandémia v roku 2020 zásadne ovplyvnila prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí. Hoci sa mnohé podujatia konali online, boli zrušené alebo presunuté na neurčito, prezentačná činnosť SFÚ v oblasti klasických i súčasných slovenských filmov aj s presahom do oblasti filmového priemyslu pokračovala naďalej, i keď v medziach nastavených koronakrízou. Počas prvých dvoch mesiacov roka SFÚ ešte v štandardnom režime zastrešil účasť slovenskej kinematografie na prestížnom MFF a EFM Berlín, dôležitá bola aj účasť na MFKF Clermont-Ferrand. Neskôr mal SFÚ virtuálne pavilóny na Marché du Film pri prestížnom MFF Cannes, ktorého filmová časť sa v roku 2020 nekonala, a na trhu animovaných filmov MIFA 2020 pri významnom MF animovaných filmov v Annecy. V Rakúskom filmovom múzeu vo Viedni sa uskutočnila rozsiahla retrospektíva  slovenských a českých animovaných filmov ANIMACE|ANIMÁCIA – 100 rokov československej, českej a slovenskej filmovej animácie s výraznou slovenskou reprezentáciou.

Miro Ulman (Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2020, vydavateľ: Creative Europe Desk Slovensko – Slovenský filmový ústav) 

TEXT BOL KRÁTENÝ A DODATOČNE REDAKČNE UPRAVENÝ
Kompletnú správu nájdete na www.cedslovakia.eu/clanky/sprava-o-stave-slovenskej-audiovizie-v-roku