Slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy prvého polroku 2017

V roku 2009 sme sa v redakcii Film.sk rozhodli v spolupráci s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami reflektovať slovenské filmy aj inak ako len vo forme recenzií či iných článkov. Vtedy sme po prvýkrát zverejnili tabuľku bodovania slovenských celovečerných filmov, ktoré mali v príslušnom roku premiéru v kinách.

Aktuálne prinášame hodnotenie slovenských filmov s premiérou v prvom polroku 2017. Hodnotíme celkovo deväť slovenských alebo majoritne slovenských dlhometrážnych filmov, ktoré spĺňajú finančné kritériá určovania krajín pôvodu podľa Európskeho dohovoru o koprodukciách. Všetky filmy uviedli do kín distribučné spoločnosti okrem dokumentu Profesionálna cudzinka (r. A. Grusková) a filmu Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii (r. R. Fiľo), kde išlo o samodistribúciu. Nehodnotíme celovečerný hraný debut Terezy Nvotovej Špina, ktorý sa premieta od 22. 6., no na základe údajov, dostupných v čase uzávierky Film.sk, bol podiel slovenského výrobcu na celkových nákladoch nižší ako podiel českej strany.

Nehodnotíme ani minoritné koprodukcie Lichožrúti (r. G. Miklínová), Opuštěný vesmír (r. P. Hledík), Baba z ľadu (r. B. Sláma), Cez kosti mŕtvych (r. A. Holland), Vlk z Královských Vinohrad (r. J. Němec) a Záhradníctvo: Rodinný priateľ (r. J. Hřebejk).

Na záver sa chcem za Film.sk poďakovať Václavovi Macekovi, ktorý hodnotil slovenské filmy od začiatku celého projektu a po rokoch sa rozhodol svoje pôsobenie v rubrike ukončiť. Vzhľadom na to pribudla do zostavy hodnotiteľov filmová teoretička Katarína Mišíková.

Mgr. Daniel Bernát (1979) – vyštudoval filmovú vedu na FTF VŠMU. Osem rokov pôsobil ako redaktor kultúrneho oddelenia denníka Pravda, od septembra 2012 je šéfredaktorom mesačníka Film.sk.

Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. (1963) – vyštudoval filmovú a divadelnú vedu, pracoval v SAV a SFÚ, v súčasnosti pedagóg VŠMU. Zaoberá sa teóriou a analýzou. Prednáškové kurzy viedol v New Yorku, Minsku, Tel Avive, Brne, Prahe. Publikoval niekoľko kníh a viacero štúdií o filme.

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. (1977) – pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV. V minulosti pôsobila aj ako pedagogička na FTF VŠMU a na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa prienikom medzi teóriami postkoloniality a súčasným, najmä slovenským filmom. Je autorkou troch monografií, z toho jednej o ponovembrovom slovenskom filme (Slovenský film v ére transkulturality, 2011) a dvoch venovaných srbskému filmu (Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov, 2008; Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu, 2001). Aktuálne je aj vedúcou riešiteľkou spoločného projektu ÚDFV SAV a FTF VŠMU Slovenská kinematografia po roku 1989, príležitostne sa venuje i recenzentskej práci.

Mgr. Eva Filová, ArtD. (1968) – vyštudovala grafiku na VŠVU a filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. Pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU a na Katedre intermédií VŠVU. Publikuje v domácich odborných časopisoch. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza cyklus Kraťasy z archívu v Kine Lumière. Je spoluautorkou rozhlasového cyklu o filme Kino-Ucho. SFÚ v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

PhDr. Jaroslav Hochel (1962) – absolvent FiF UK v Bratislave. V rokoch 1989 až 1992 pracoval v archíve SFÚ. Začiatkom 90. rokov sa začal venovať filmovej publicistike (Dialóg, Slovenský denník). V rokoch 1994 až 1998 bol redaktorom časopisu Filmová revue a kultúrnych rubrík denníkov Večerník a Práca. Od roku 1999 pôsobí na voľnej nohe ako filmový publicista a knižný redaktor. Ako redaktor, prekladateľ a/alebo autor hesiel týkajúcich sa slovenskej kinematografie sa podieľal na publikáciách Ilustrovaná encyklopédia ludskej vzdelanosti, Ronald Bergan: Film a Univerzum. Po dve funkčné obdobia bol predsedom Klubu filmových novinárov. V súčasnosti pôsobí aj ako jazykový redaktor Film.sk.

Mgr. Martin Kaňuch (1973) – absolvent odboru história a estetika na FF UK v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení SFÚ. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon.

doc. Katarína Mišíková, PhD. (1979) – absolvovala filmovú vedu na FTF VŠMU, kde v súčasnosti vedie Katedru audiovizuálnych štúdií. Pôsobila ako akvizičný dramaturg artových filmov Slovenskej televízie. Prednáša o dejinách filmu, kognitívnej a naratívnej teórii a o analýze filmu. Je autorkou monografie Mysl a príbeh ve filmové fikci (2009), spoluautorkou elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu (2015), spoluautorkou a koeditorkou kolektívnych monografií Nový slovenský film (2015) a Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016). Takisto je spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a edukatívnych projektov Filmový kabinet deťom (2014), Filmová výchova pre pedagógov a žiakov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2017).

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. (1951) – vyštudovala estetiku a slovenčinu na FFUK v Bratislave. Pôsobí na FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa interdisciplinárnej problematike, dejinám slovenskej kinematografie a slovenskej literatúre po roku 1945. Bola vedúcou riešiteľkou kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hranice) a školiteľkou viacerých doktorandov. Publikuje monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní) a štúdie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. Je spoluautorkou rozsiahlej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969, ktorá vyšla tento rok.

O HODNOTENÝCH FILMOCH SME PÍSALI VO FILM.SK:

Cuky Luky film – novinky: Film.sk 4/2017, s. 12 – 13; recenzia: Film.sk 5/2017, s. 30 – 32

Diera v hlave – novinky: Film.sk 3/2017, s. 14 – 15; recenzia: Film.sk 4/2017, s. 33 – 35

Masaryk – novinky: Film.sk 3/2017, s. 16 – 17; recenzia: Film.sk 4/2017, s. 30 – 32

Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii – novinky: Film.sk 3/2017, s. 22 – 23; recenzia: Film.sk 4/2017, s. 36 – 37

Piata loď – rozhovor: Film.sk 2/2017, s. 18 – 21; novinky: Film.sk 3/2017, s. 18 – 19; recenzia: Film.sk 4/2017, s. 24 – 26

Profesionálna cudzinka – novinky: Film.sk 2/2017, s. 12 – 13; recenzia: Film.sk 3/2017, s. 32 – 34

Sprisahanie šedej rasy – novinky: Film.sk 2/2017, s. 14 – 15; recenzia: Film.sk 3/2017, s. 35 – 37

Únos – novinky: Film.sk 3/2017, s. 20 – 21; rozhovor: Film.sk 4/2017, s. 18 – 21; recenzia: Film.sk 4/2017, s. 27 – 29

Všetko alebo nič – novinky: Film.sk 1/2017, s. 14 – 15; recenzia: Film.sk 2/2017, s. 28 – 30

dan