Bude Slovensko „filmová krajina“?

V júli minulého roka sa objavili informácie, že v tunajšom audiovizuálnom prostredí vznikne Slovenská filmová agentúra. V súčasnosti sa táto agentúra už personálne zabezpečuje, ešte však potrvá, než naplno rozbehne svoju činnosť a prinesie prvé výsledky. Pozreli sme sa preto na skúsenosti obdobných filmových agentúr v okolitých krajinách. Čomu sa venujú, ako fungujú a s kým spolupracujú?

„Hlavnými úlohami agentúry, ktorá vznikne v spolupráci Ministerstva kultúry SR a Audiovizuálneho fondu, budú prezentácia Slovenskej republiky ako ,filmovej krajiny‘, do ktorej sa producentom oplatí prísť realizovať výrobu filmu či jeho časti, ďalej spájanie zahraničných a slovenských filmových profesionálov a vytváranie príležitostí na realizáciu filmových projektov na Slovensku,“ uviedlo ministerstvo kultúry v čase prvotnej informácie o vzniku filmovej agentúry. Tá má byť súčasťou kancelárie Audiovizuálneho fondu (AVF) a momentálne sa už obsadzuje pozícia jej manažéra. Fond pri vyhlasovaní výberového konania zaradil medzi plánované predmety činnosti Slovenskej filmovej agentúry (SFA) okrem iného vytvorenie a aktualizáciu verejnej databázy o filmovej infraštruktúre v Slovenskej republike, webovej stránky i tlačových materiálov o tunajšom audiovizuálnom prostredí, poskytovanie odborného poradenstva, aktívnu spoluprácu so zahraničnými filmovými komisiami i tunajšími profesijnými organizáciami, prezentáciu a sprostredkovanie tvorivých a profesionálnych príležitostí či prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na zahraničných filmových trhoch a festivaloch. 

So založením filmovej agentúry môžeme dať do súvisu aj nedávne úpravy podmienok v programe AVF Podpora audiovizuálneho priemyslu, postavenom na princípe spätného vyplatenia časti prostriedkov preinvestovaných na produkciu filmových a televíznych projektov v Slovenskej republike. Podmienka minimálnej sumy preinvestovaných peňazí sa znížila na 300 000, respektíve 150 000 eur (v závislosti od konkrétneho druhu projektu), kým predtým to boli 2 milióny eur. Vďaka týmto úpravám by sa Slovensko mohlo stať atraktívnejším pre zahraničné produkcie a Slovenská filmová agentúra by mala v tomto procese zohrať dôležitú úlohu.

Skúsenosti okolitých krajín

Než začne SFA fungovať, pozrime sa na to, čomu sa primárne venujú filmové agentúry (v angličtine „film commissions“) v okolitých krajinách. Podľa Angelicy Cantisani z Európskeho združenia filmových agentúr (European Film Commissions Network) je hlavnou úlohou filmovej agentúry propagácia krajiny ako miesta na nakrúcanie audiovizuálnej produkcie nielen smerom k filmovým profesionálom (producentom, režisérom, lokačným manažérom), ale aj smerom k miestnej samospráve a takisto k verejnosti, na ktorú môže mať práca filmárov nejaký vplyv a treba jej komunikovať pozitívne (no aj prípadné negatívne) dôsledky takýchto aktivít v konkrétnom regióne.

Smerom k zahraničným filmárom by mala agentúra prezentovať jedinečnosť danej krajiny a výhody, ktoré im pre nakrúcanie poskytuje. Táto prezentácia sa deje na veľkých trhoch v Cannes a Berlíne, mimo Európy je to napríklad v Šanghaji alebo Los Angeles, kam chodia filmoví producenti veľkých spoločností z celého sveta. Na týchto podujatiach sa dajú vytvoriť prvotné kontakty a na tie potom nadväzovať kontinuálnou prácou a dobrými skúsenosťami z už uskutočnených projektov. Krajina sa tak môže prepojiť nielen s európskymi filmami, ale i s produkciami vzdialenejších teritórií, tak ako sa to v okolitých štátoch aj deje.

Smerom k predstaviteľom miestnej a regionálnej samosprávy by agentúra mala komunikovať prínos práce filmárov, ako z nej môže obec alebo región profitovať. Zároveň by mala pomôcť vytvoriť kontakty, ktoré by zástupcom potenciálnych projektov uľahčili nakrúcanie v danej lokalite vďaka pružnejšiemu vybaveniu povolení, schváleniu prenájmu verejného priestranstva alebo sprostredkovaniu kontaktov na súkromných majiteľov budov, ktoré môžu byť pre filmárov atraktívne. 

Novým trendom, a teda aj náplňou práce filmových agentúr, je vytváranie väzieb s filmovými turistami, ktorí chcú navštíviť lokality, kde sa nakrúcali ich obľúbené seriály a filmy. Takýto trend je viditeľný napríklad v Chorvátsku alebo Spojenom kráľovstve.

Ako sa presadiť

Konkurencia na poli filmových agentúr je veľká a Slovensko sa do tejto „súťaže“ zapája relatívne neskoro. Aké sú teda určujúce faktory pre zahraničné filmové štáby, aby sa rozhodli pre nakrúcanie v konkrétnej krajine, a aké výhody môže mať Slovensko? „Dôležité sú určite samotné miesta a lokácie, ktoré musia byť pre tvorcov jedinečné a zaujímavé. Ďalej filmová infraštruktúra, teda možnosť skutočne zmysluplne minúť peniaze na danom území, zabezpečiť profesionálny štáb, techniku na nakrúcanie a kvalitné služby ďalších poskytovateľov, či už v oblasti ubytovania, dopravy, alebo stravovania a podobne. V neposlednom rade sú to daňové úľavy alebo iný systém podpory nakrúcania v danom teritóriu,“ hovorí Angelica Cantisani. Súhlasia s ňou kolegovia zo zahraničných filmových agentúr. Ludmila Claussová z Českej filmovej komisie dodáva: „Boli roky, keď Česká republika nemala žiadny nástroj podpory filmového priemyslu a niektoré produkcie sa s nami prestali baviť v momente, keď to zistili. Stálo nás veľa úsilia a námahy, aby sme im vysvetlili, že napriek tomu by si mali dať urobiť rozpočet, aby videli, že nakrúcanie u nás sa im oplatí tak z finančnej stránky, ako aj z umeleckého hľadiska. Nakoniec sme najmä pre stratu konkurencieschopnosti lobovali spolu s Asociáciou producentov v audiovízii u politikov a v roku 2009 sme presadili program na podporu filmového priemyslu, ktorý pomohol, aby sa Česko stalo v očiach zahraničných producentov znovu konkurencieschopným.“

Uvedený problém vníma aj filmová agentúra v Poľsku, kde sa stále čaká na schválenie podporného programu a posledné informácie naznačujú, že by k tomu malo dôjsť tento rok. Podľa Anny Dziedzic z Filmovej komisie Poľsko práve absencia takejto podpory znevýhodňuje krajinu pri rokovaní o veľkých zákazkách s producentmi z USA, Číny, Indie aj Európy. Tí často uprednostnia Maďarsko alebo Česko, pretože tamojšie služby i lokácie sú na podobnej úrovni ako v Poľsku, ale zvýhodňuje ich existujúci podporný systém. Upravené pravidlá v programe Podpora audiovizuálneho priemyslu by mohli zahrať Slovensku do karát. Jeho nastavenie je v porovnaní s Českom alebo Rakúskom ústretovejšie. 

Na Slovensku však chýba filmová infraštruktúra, ktorá by mohla osloviť zahraničných producentov. Neexistujú tu filmové štúdiá, veľká časť požičovní filmovej techniky je v zahraničí a ani možnosti v oblasti postprodukcie a vizuálnych efektov tu nie sú také ako v okolitých krajinách. Na druhej strane, Slovensko môže pomerne dobre konkurovať svojimi prírodnými krásami a kultúrnymi pamiatkami. V minulosti sme boli napríklad svedkami, ako Bratislava „stvárňovala“ historickú Viedeň, ale aj vojnou zničené Sarajevo. „Pre filmárov je dôležité neustále objavovať nové lokality, ktoré diváci ešte nepoznajú. Z tohto pohľadu môže mať Bratislava a Slovensko výhodu pri oslovovaní zahraničných produkcií a ich pritiahnutí k vám,“ myslí si Cantisani.

Odborníci, ktorí sa problematike filmových agentúr venujú niekoľko rokov, prízvukujú ako jednu z úloh filmovej agentúry komunikáciu s miestnym obyvateľstvom, so samosprávami a takisto s miestnou filmárskou obcou. „Akonáhle začnete propagovať svoju krajinu smerom do zahraničia, musíte byť pripravení na to, že sa na vás začnú obracať filmové štáby, ktoré predpokladajú, že poskytujete kvalitné služby, a vy už vtedy nebudete mať čas na vysvetľovanie výhod a ekonomických prínosov miestnym obyvateľom a samosprávam. V tej chvíli už potrebujete maximálnu spoluprácu a efektivitu z ich strany, preto je dôležité vytvoriť si takéto vzťahy ešte predtým, než sa pustíte do propagácie Slovenska navonok,“ hovorí Julia Schmölz zo spoločnosti Location Austria. Filmová agentúra by mala iniciovať komunikáciu s orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré by mali mať rovnako záujem na pritiahnutí filmovej produkcie do svojho regiónu. Okrem ekonomických efektov to môže znamenať aj zviditeľnenie ich regiónu na národnej, prípadne až medzinárodnej úrovni. Agentúra by zároveň mala komunikovať s filmovými profesionálmi, ktorí by jej mali dôverovať a nebáť sa podeliť o svoje informácie, katalógy a fotodokumentáciu, pretože cieľom agentúry nie je odcudziť im ich know-how, ale práve naopak.

Regionálne agentúry

Pri teritóriách, akými sú Poľsko, Rakúsko, ale už aj Česko, pozorujeme aj vznik regionálnych filmových agentúr. „V Česku intenzívne spolupracujeme so sieťou regionálnych agentúr, ktoré nám ponúkajú vhodné lokality pre projekty. Nemyslíme si, že by malo význam, aby sa prezentovali samostatne na zahraničných trhoch a pred zahraničnými producentmi, pretože tí nemajú schopnosť odlíšiť južnú Moravu od západných Čiech. Česká filmová komisia chce priviesť zahraničných filmárov do krajiny, na čom spolupracujeme práve s regionálnymi komisiami, ktoré sa vedia pohybovať vo svojom regióne, odporučia filmárom kvalitné služby a pomôžu urýchliť fázu nakrúcania, teda aj ušetriť finančné prostriedky,“ hovorí Ludmila Claussová z Českej filmovej komisie. Podobný systém funguje v Poľsku, kde centrálna filmová komisia zastrešuje Poľsko ako filmovú krajinu a pri záujme zo strany producentov vytvorí ponuku pre jednotlivé regióny, ktoré na ňu buď zareagujú, alebo nie. Konečné ponuky potom poskytne zahraničným producentom aj s odkazom a kontaktom na jednotlivé regionálne agentúry. Regionálne filmové komisie sú pritom často súčasťou mestských úradov alebo inej organizácie verejnej správy.

„Slovensko je možno malou krajinou na to, aby tam fungovali regionálne filmové agentúry. Možno by jednoducho stačilo, aby bol vyčlenený jeden človek na mestskom úrade alebo v oddelení cestovného ruchu, ktorý by mal na starosti agendu filmu a filmovej propagácie, na ktorého by sa pracovníci Slovenskej filmovej agentúry mohli obrátiť a ktorý by im pomohol urýchliť získavanie kontaktov a povolení na nakrúcanie v tom-ktorom regióne,“ uvažuje Claussová. Zároveň opisuje situáciu v Česku, kde v mestách, ako je Ostrava alebo Ústí nad Labem, neexistuje samostatná filmová agentúra, ale túto agendu majú väčšinou v pracovnej náplni zamestnanci odborov cestovného ruchu. Komunikácia s miestnou a regionálnou samosprávou a vytvorenie siete kontaktov v hlavnom meste i v regiónoch bude určite aj jednou z hlavných úloh vznikajúcej Slovenskej filmovej agentúry.

Peter Badač (filmový producent)
foto: RTVS