Between Still and Moving Images                                                                     
Laurent Guido a Olivier Lugon (Ed.)
(John Libbey Publishing Ltd, New Barnet 2012, 400 strán)

Publikáciu venovanú vzťahu filmu a fotografie v priebehu 20. storočia zostavila dvojica profesorov z Lausannskej univerzity, z ktorých jeden je historikom filmu a druhý historikom fotografie. Špecialisti v oboch odboroch sú v rovnakom pomere zastúpení aj medzi autormi viac ako dvadsiatich štúdií, ktoré z rôznych aspektov skúmajú vzťah medzi pohyblivým a nehybným obrazom. Texty sú chronologicky a tematicky zoradené do piatich okruhov, z ktorých každý má vlastný úvod. Jednotlivé okruhy sú venované diskusiám, ktoré určovali vzťah fotografie a filmu na začiatku 20. storočia, prieniku jednotlivých médií vo filmovej praxi, transformácii filmového obrazu na fotografický obraz v tlači, využívaniu statického obrazu v povojnovej kinematografii a rôznym formám prekrývania jednotlivých médií v posledných desaťročiach 20. storočia.                                                           


Watching Films. New Perspectives on Movie-going, Exhibition and Reception                
Karina Aveyard a Albert Moran (Ed.)
(Intellect, Bristol 2013, 418 strán)                                                          

Kniha prináša nový pohľad na úlohu, ktorú pri distribúcii, prezentácii a recepcii filmov zohrávajú sociálne, kultúrne a ekonomické faktory. Prípadové štúdie z rôznych kontinentov predstavujú širokú škálu rôznych kontextov od historických až po súčasné v aktuálnej koncepcii novej filmovej histórie, ktorá sa nesústreďuje len na samotné snímky, ale aj na súvislosti, z ktorých vychádzajú a ktoré, naopak, pomáhajú formovať. Jednotlivé texty sú teda venované napríklad vzťahom medzi filmom, modernitou a publikom či medzi publikom a distribučným systémom. Samostatná časť je venovaná problematike kín a ich vývoja od filmových palácov až po multiplexy, nezabudlo sa však ani na jedinečnú skúsenosť generácie, ktorá s filmom prichádzala do styku najmä prostredníctvom videokaziet.


The Essay Film. From Montaigne, After Marker
Timothy Corrigan
(Oxford University Press, New York 2011, 237 strán)                                               

Profesor Pensylvánskej univerzity Timothy Corrigan skúma vo svojej knihe filmovú esej na príklade snímok od autorov ako Chris Marker, Abbas Kiarostami či Ari Folman. Vníma ju ako špecifický filmový druh, ktorý sa napriek tomu, že je takmer taký starý ako kinematografia samotná, dostáva do centra mainstreamového filmového diania až v posledných rokoch s oceneniami, ktoré získali napríklad filmy Sicko Michaela Moora či Hmla vojny Errola Morrisa. Úvodná časť knihy je venovaná dejinám eseje od Michela de Montaigne po Chrisa Markera a špecifickejšie dejinám filmovej eseje od Dzigu Vertova po Agnés Varda, hoci jej korene a prvotné príklady nachádza Corrigan už v raných snímkach Davida W. Griffitha. Druhá, nosná časť knihy načrtáva jednotlivé esejistické mody, ku ktorým patria napríklad filmové rozhovory, cestopisy, denníky alebo filmy vstupujúce do interakcie s inými snímkami.

Monika Mikušová ( filmová publicistka )