Filmový kabinet pokračuje tretím semestrom

V Kine Lumière sa v januári 2013 začali konať odborné prednášky a projekcie v rámci vzdelávacieho a prehľadového cyklu o dejinách slovenskej a svetovej kinematografie Filmový kabinet. Cyklus sa stretol s pozitívnym ohlasom, prvý semester úspešne absolvovalo 50 účastníkov, do druhého semestra, ktorý sa skončil minulý mesiac, sa nahlásilo 87 záujemcov, čo je maximum. Úspešní absolventi získali diplom Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Tretí semester Filmového kabinetu priamo nadviaže na druhý a začína sa 13. februára prednáškou na tému Francúzska nová vlna a premena, ktorá bude spojená s projekciou prelomového filmu Jeana-Luca Godarda Na konci s dychom z roku 1960.

Aktuálny semester zmapuje tridsať rokov kinematografie a v jeho závere sa cyklus vráti do filmovo mimoriadne zaujímavých deväťdesiatych rokov s témou Americký nezávislý film a Jim Jarmusch. Vyvrcholením tretieho semestra Filmového kabinetu bude prednáška o tvorbe najvýraznejšieho slovenského režiséra deväťdesiatych rokov Martina Šulíka, ktorá sa bude konať 26. júna a celý semester uzavrie. Cyklus sa ďalej bude venovať témam Československá nová vlna (I) a umelecká tvorba, Československá nová vlna (II) a všednosť, Taliansko po neorealizme. Príroda a kultúra, Spirituálny film a Andrej Tarkovskij, Nový nemecký film: Hranica života a filmu, Nový Hollywood a revolta, Wim Wenders a cesta. Stretnutia v rámci Filmového kabinetu budú spojené s projekciami vybraných kľúčových diel kinematografie s úvodnou lektorskou prednáškou a následnou diskusiou.

SFÚ zorganizoval Filmový kabinet pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov. Cieľom projektu je sprostredkovať divákom atraktívnou formou znalosti z oblasti kinematografie a podnietiť v nich túžbu po filme a poznaní.

jar

Program Kina Lumière láka stále viac divákov

Bilancia návštevnosti Kina Lumière za rok 2013 je v porovnaní s rokom 2012 pozitívna. Vlani navštívilo projekcie Kina Lumière spolu 52 032 divákov, čo znamená návštevnosť vyššiu o 15 877 divákov oproti roku 2012 (36 155 divákov). Najnavštevovanejšou snímkou bola Láska režiséra Michaela Hanekeho. Pozitívnym signálom je, že medzi prvými šiestimi najnavštevovanejšími snímkami kina sú až tri slovenské tituly – Kauza Cervanová Roberta Kirchhoffa (druhý najnavštevovanejší film roku 2013), Môj pes Killer Miry Fornay (tretí najnavštevovanejší titul) a dokument Adama Oľhu Nový život.

jar

Slovenské dokumenty online mali úspech

Slovenský filmový ústav (SFÚ) nadviazal v decembri minulého roka spoluprácu s českým distribučným portálom iniciatívy Doc Alliance DAFilms.cz, pre slovenské prostredie spolu s distribučnou spoločnosťou Filmtopia a s podporou Audiovizu-álneho fondu. V termíne od 16. do 29. decembra si tak návštevníci portálu mohli bez poplatku pozrieť kolekciu slovenských dokumentov pod názvom Majstri slovenského dokumentu po prvýkrát online. Projekt bol venovaný 50. výročiu SFÚ a stretol sa s pozitívnymi ohlasmi. Filmy videlo v uvedenom termíne 11 076 návštevníkov portálu a najviac pozretí (2 027) mal dokument Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (aktuálne je už tento film z knižnice DAFilms stiahnutý, SFÚ ho ponúka na nedávno vydanom DVD). Druhým najpozeranejším filmom bolo Ticho Martina Šulíka a tretím krátky film Dušana Hanáka Prišiel k nám Old Shatterhand. Podľa vyjadrenia DAFilms zaznamenala akcia rovnaký, dokonca o niečo vyšší záujem ako podobné akcie organizované pre iné zahraničné kinematografie. Všetky filmy z kolekcie sú prístupné aj po skončení akcie medzi takmer 800 spoplatnenými titulmi portálu DAFilms.cz. Pri príležitosti 45. výročia úmrtia Jana Palacha portál navyše v týždni od 13. do 19. januára 2014 zdarma sprístupnil aj film Tryzna (1969, r. Vlado Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík), ktorý si pozrelo 486 divákov, a v priebehu roka sa plánuje i špeciálne sprístupnenie šestice dokumentárnych snímok, ktoré SFÚ vydal na DVD August ’68/November ’89 a vzťahujú sa na zásadné udalosti v dejinách Česka a Slovenska. Už teraz sú tieto filmy v po-nuke portálu v spoplatnenom režime.

jar

V Klapke.sk sa najviac predávala publikácia Evy Filovej

Kniha Eros, sexus, gender v slovenskom filme od filmovej teoretičky Evy Filovej bola vlani najpredávanejšou publikáciou v predajni Klapka.sk. Úspešnú novinku vydal Slovenský filmový ústav. Na druhej priečke sa umiestnila publikácia Příběh(y) filmu od Jeana-Luca Godarda, ktorú vydala příbramská Camera obscura, a tretí najpredávanejší bol opäť titul vydaný SFÚ Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky od Jurija Michajloviča Lotmana. Najpredávanejším DVD nosičom bolo v Klapke.sk 2-DVD 6x Dežo Ursiny, za ním nasle-dujú DVD 3x Juraj Jakubisko a 3x Martin Hollý, všetky vydané SFÚ. V roku 2013 sa v Klapke.sk predalo celkovo 1 437 publikácií a 5 782 DVD nosičov (vrátane stánkového predaja).

dan

Film Café Europa pozýva na európske kino

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s Film Europe Media Company organizujú v priebehu februára, marca a apríla sériu projekcií spojených s diskusiami pod názvom Film Café Európa. Premietať sa bude trojica filmov: Bojovníčky (r. D. Wnendt), Život tej druhej (r. S. Testud) a Mission London (r. D. Mitovski). Vybrané tituly uvidia diváci v Nitre (Kinoklub Tatra Nitra – 11. februára, 18. marca, 8. apríla), Bratislave (Kino Film Europe – 12. februára, 20. marca, 9. apríla) a Žiline (Stanica Žilina-Záriečie – 13. februára, 20. marca, 10. apríla). Po každej projekcii bude nasledovať diskusia s hosťami, ktorú povedie Juraj Kušnierik. Vstup na projekcie je voľný.

jar

Študentské konfrontácie

Dňa 19. decembra sa na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave konal druhý ročník Študentských konfrontácií. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Agentúry na podporu vedy a výskumu č. APVV-0797-12 „Slovenská kinematografia po roku 1989“ v spolupráci s Katedrou audiovizuálnych štúdií (KAS) a ateliérmi dokumentárnej tvorby a hranej a televíznej réžie FTF VŠMU.

Zimná študentská konfrontácia bola primárne venovaná dokumentárnej tvorbe. Poslucháči 2., 3. a 4. ročníka KAS reflektovali vlaňajšie bakalárske a magisterské snímky. Organizačne boli konfrontácie rozdelené do dvoch blokov, ktoré pozostávali z projekcie filmov, odbornej reflexie študentov a diskusie moderovanej pedagogičkami Katarínou Mišíkovou, Zuzanou Mojžišovou a Máriou Ferenčuhovou. Dopoludňajší blok tvorili tri tretiacke dokumenty – Nosič (r. Tereza Michalová), Portrét lenivých mozgov (r. Veronika Seppová), Tele Vízia (r. Ivana Hucíková) – a dva magisterské hrané filmy – Checkpoint (r. Adam Felix) a Ivan a Sofia (r. Slavomír Zrebný). Prvé tri filmy a analyticko-kritické postoje všetkých troch prezentujúcich študentiek vytvorili neblahý dojem nevydarených snímok. Diskusia sa však nemohla naplno rozvinúť, lebo chýbali autorky filmov aj ich pedagogické vedenie. Naproti tomu text Jána Plišnáka (k snímke Checkpoint) a príchod Martina Šulíka rozvinuli vtipno-absurdnú rozpravu o význame absurdna.

Druhý blok, vyhradený pre štyri piatacké dokumentárne diela – Jonatán (r. Róbert Rampáček), Film ako dokument (r. Marek Urban), Tisíce modlitieb (r. Tomáš Prištiak) a Atómka (r. Lena Hashimoto) –, bol z hľadiska diskusie živší a pestrejší. Azda najviac sa diskutovalo o Urbanovom dokumente, čím film splnil zámer tvorcu, no zaiste k tomu prispela i autorova prítomnosť v sále. Podobné stretnutia sú potrebné a osožné pre obe strany. Otázka je, ako na ne prilákať viac študentov.

Pavla Rachelová (študentka Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU)

Nové/Dobré kino

Asociácia slovenských filmových klubov pripravila pre slovenských kinárov vzdelávací projekt Nové kino, ktorý štartuje už vo februári, uskutoční sa v niekoľkých mestách a potrvá až do novembra. Prihlásilo sa doň 42 kinárov z celého Slovenska a zúčastnené kiná získajú na záver certifikát Dobré kino. Pripravené semináre pokrývajú široké spektrum tém, ako sú praktická prevádzka kina, jeho dramaturgia, marketing, dramaturgia filmového festivalu a prehliadky, právne a ekonomické aspekty prevádzky, výstavná a galerijná činnosť, komunikácia na filmovom trhu atď. Prvý seminár sa uskutoční 13. februára v bratislavskom Kine Lu-mière. Aktuálne informácie budú publikované na stránke www.novekino.sk.

jar

Vlani pribudlo 18 digitalizovaných kín

V roku 2013 bolo zdigitalizovaných ďalších osemnásť slovenských kín, všetky s podporou Audiovizuálneho fondu. Bratislavské kino Mladosť a Artkino Metro v Trenčíne však ako prvé kiná na Slovensku získali podporu na digitalizáciu aj z programu MEDIA. Celkovo bolo k 31. decembru 2013 digitalizovaných technológiou D-Cinema 131 kinosál v 65 kinách, z toho 44 jednosálových. Podiel digitalizovaných kín je 44,83 percenta zo všetkých 145 evidovaných kín, letných kín a alternatívnych priestorov na Slovensku.

miro

DOK.Incubator zvoláva tvorcov

Do 3. marca môžu záujemcovia posielať prihlášky na workshop DOK.Incubator, určený pre dokumentárne filmy v štádiu strihu. Skúsení profesionáli budú opäť usmerňovať tvorcov vybraných projektov pri práci na hrubom strihu, distribučnom pláne a PR stratégii ich diela. Prvé stretnutie účastníkov sa uskutoční od 18. do 25. mája v Krakove. V augustovom termíne bude program prebiehať v Bratislave a v októbri v Lipsku. Viac informácií je na www.dokincubator.net.

dan

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Koncom februára tohto roku budú uzávierky podprogramov, ktoré sú najaktuálnejšie pre slovenské subjekty v audiovízii – producentov, distribútorov a filmové festivaly:

– Vývoj jednotlivých projektov (Výzva EAC/S30/13), prvá uzávierka 28. februára 2014 (druhá uzávierka 6. júna 2014).

– Výberová podpora distribúcie (Výzva EAC/S22/13), prvá uzávierka 28. februára 2014 (druhá 2. júla 2014).

– Podpora uvádzania európskych audiovizuálnych diel v televíznych programoch (Výzva EAC/S24/13), prvá uzávierka 28. februára 2014 (druhá 13. júna 2014).

– Podpora filmových festivalov (EAC/S32/13), uzávierka 28. februára 2014 (pre festivaly, ktoré sa začínajú medzi 1. májom a 31. októbrom 2014; druhá uzávierka je 4. júla 2014 – pre festivaly, ktoré sa začínajú medzi 1. novembrom 2014 a 30. aprílom 2015).

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko organizuje sériu špecializovaných prezentácií zmien v jednotlivých schémach – v januári sme už absolvovali prezentácie pre distribútorov (9. januára) a filmové festivaly (20. januára), 6. februára plánujeme prezentáciu pre producentov. Uskutoční sa o 11.00 v bratislavskom Kine Lumière (kinosála 2).

Najdôležitejšie zmeny v schéme Podpora jednotlivých projektov: Spoločnosti, ktoré o podporu žiadajú, musia preukázať, že existujú minimálne rok a ako väčšinový producent produkovali oprávnené audiovizuálne dielo, distribuované v komerčnej distribúcii v období dvoch rokov pred uverejnením výzvy. Projekty, ktoré žiadajú o podporu v schéme, musia byť buď animované (minimálna dĺžka 60 minút) a určené primárne pre kiná, alebo musí ísť o diela pre TV s dĺžkou minimálne 90 minút (hrané diela), 24 minút (animované diela), 50 minút (dokumentárne diela, v prípade seriálu musí mať jeden diel minimálne 25 minút). Diela sa môžu začať nakrúcať najskôr 8 mesiacov od dátumu podania žiadosti. Sumy podpory sú fixné: 55 000 eur (animované filmy), 25 000 eur (dokumentárne filmy), 30 000 eur (hrané filmy s rozpočtom do 1,5 milióna eur) a 50 000 eur (hrané filmy s rozpočtom vyšším ako 1,5 milióna eur). Pritom môže ísť maximálne o 50 percent z celkového rozpočtu.

vs

Aktuálne uzávierky

Dňa 28. mája 2014 budú po 25. raz udelené národné ceny Igric a tvorivé prémie za audiovizuálnu tvorbu roku 2013. Ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu sa vzťahujú na kategórie: hraná filmová tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, animovaná tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba, ženský a mužský herecký výkon. Tvorivé prémie budú udelené aj v kategóriách ostatná filmová a televízna tvorba a audiovizuálna teória a kritika. Štatút súťaže je zverejnený na webe – www.igric.sk, http://ustt.weebly.com. Audiovizuálne diela môžu prihlásiť producentské centrá, výrobcovia filmov, distribútori, výbory a členovia profesijných a umeleckých združení, jednotlivci, televízie, školy umeleckého zamerania, členovia poroty. Do súťaže sa v rámci zverejnených kategórií dajú prihlásiť aj študentské filmy. Prihlášky treba zasielať v termíne od 27. januára do 28. februára 2014. Súťažné diela možno nechať na vrátnici SFÚ, Grösslingová 32, Bratislava, s označením 25. Igric 2014. Počas udeľovania Igricov budú už tradične vyhlásené aj výsledky ankety novinárov – 22. ceny slovenskej filmovej kritiky.

švr