Zámery a výzvy producentských združení

Filmárske profesijné združenia je téma, ktorú sme otvorili v októbrovom čísle Film.sk. Tento mesiac v nej pokračujeme s trojicou producentských asociácií, ktorými sú Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Asociácia nezávislých producentov a Asociácia producentov animovaného filmu. Naším zámerom je predstaviť ich základné činnosti a ciele, ale dotýkame sa aj výziev, ktorými sa aktuálne zaoberajú.

V slovenskom audiovizuálnom prostredí začala z trojice menovaných združení pôsobiť ako prvá Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA), ktorá združuje členov na základe vlastníctva alebo správy copyrightu audiovizuálneho diela a finančné prostriedky z výsledkov jej činnosti môže získať akýkoľvek slovenský producentský subjekt, ktorého audiovizuálne diela sú šírené na Slovensku alebo v zahraničí. „SAPA vznikla na začiatku tohto tisícročia ako reakcia na takmer desivý stav podpory financovania nezávislej audiovizuálnej tvorby na Slovensku v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, keď bolo otázne, či sa vôbec budú nakrúcať slovenské nezávislé filmy. Špeciálne také, ktoré neprodukovali priaznivci Mečiarovho hnutia,“ uvádza prezident asociácie Marian Urban. „Pravdaže, výnimočné slovenské celovečerné filmy vznikali aj vtedy, boli však výhradne koprodukované so zahraničnými partnermi a dali sa spočítať na prstoch jednej ruky.“ Urban vo vzťahu k tomu pripomína, že SAPA iniciovala a ovplyvňovala všetky pozitívne zmeny v tunajšom audiovizuálnom prostredí po roku 2000. Podieľala sa napríklad na príprave a realizácii koncepcií podporného systému tvorby a Audiovizuálneho fondu, na zmluve medzi štátom a Slovenskou televíziou, na prezentácii slovenskej kinematografie na prestížnych európskych festivaloch a trhoch či na nastavovaní programu Podpora audiovizuálneho priemyslu. SAPA zároveň spolupracuje s množstvom producentských asociácií v zahraničí.

Pri hodnotení súčasného stavu prostredia však Marian Urban poznamenáva, že na Slovensku v systéme podpôr stále chýba zákon o sponzoringu. „SAPA podporuje túto možnosť rozšírenia spolufinancovania slovenských audiovizuálnych diel, o ktorej sa už dlho hovorí, a sme presvedčení, že by principiálne zmenil možnosti financovania slovenských audiovizuálnych diel zo súkromného podnikateľského sektora, ktoré je v súčasnosti len okrajové. Tento zákon je však taký zásadný, že len ministerstvo kultúry a ministerstvo financií môžu prísť so zákonnou systémovou zmenou,“ vysvetľuje Urban a upozorňuje aj na problematiku variantných regionálnych či mestských fondov na spolufinancovanie slovenskej audiovizuálnej tvorby. „SAPA je v tomto smere pripravená poskytnúť koncepciu aj konkrétne návrhy, ktoré si však musia osvojiť predovšetkým predstavitelia vedenia konkrétnych miest a žúp. Takéto systémy sú v mnohých krajinách EÚ a v niekoľkých mestách či regiónoch našich susedných krajín – nielen v Rakúsku, ale aj v Poľsku a Česku. Navyše Bratislavský samosprávny kraj už finančne podporil niekoľko menších audiovizuálnych projektov z fondov na podporu kultúry. V Rakúsku a Česku je tento systém spojený aj s podporou cestovného ruchu.“

Marian Urban poznamenáva, že v oblasti kolektívnej správy práv síce pomáha ich aktivitám autorský zákon, ale situácia je v tejto oblasti veľmi vzdialená úrovni európskych štandardov. „Diela slovenských i zahraničných producentov sú šírené v niektorých oblastiach barbarsky, nelegálnym spôsobom. Žiaľ, v mnohom tomu napomáhajú aj niektoré slovenské organizácie kolektívnej správy. SAPA pravidelne konzultuje situáciu predovšetkým v oblasti káblovej retransmisie a šírenia technickým predvedením alebo verejným prenosom aj s ministerstvom kultúry. Predpokladáme, že čoskoro dôjde k potrebným úpravám,“ dodáva Marian Urban.

Asociácia nezávislých producentov (ANP) vznikla pred siedmimi rokmi so zámerom vytvárať priestor na diskusiu o problémoch v oblasti nezávislej produkcie, hľadať spôsoby a partnerov na ich riešenie, nastavovať profesijné a etické štandardy práce a spoluvytvárať dobré meno tunajšej tvorby doma i v zahraničí. „V prvom rade sa snažíme riešiť problémy, ktoré práci producentov vytvára legislatíva alebo nastavenie pravidiel fungovania verejných inštitúcií, prípadne pomôcť týmto inštitúciám presadiť veci, ktoré sú na ich fungovanie – a spoluprácu s producentmi – dôležité,“ ozrejmuje prezidentka ANP Zuzana Mistríková. „Domnievam sa, že AVF, RTVS, MK SR i verejnosť si už mohli overiť, že presadzujeme férové a profesionálne pravidlá pre všetkých, pretože sme bytostne presvedčení, že systém, v ktorom sa veci ,vybavujú inak‘, sa v konečnom dôsledku obráti proti prostrediu ako takému. V súvislosti s tým nás nedávno zaskočilo, že minister kultúry opäť neakceptoval našu nomináciu na člena rady Audiovizuálneho fondu za oblasť nezávislej produkcie. To znamená, že do roku 2021, teda celých dvanásť rokov fungovania fondu, nebude mať najväčšia asociácia producentov ani jedného nominanta v orgáne, ktorý má pre nezávislých producentov vyčlenené dve miesta. Nejde o to, že by sme boli ,urazení‘, že neprešla naša kandidátka. Prenos informácií z prostredia nezávislej produkcie do rady a opačne je však nesmierne dôležitý. Pomáha predísť problémom a zvyšuje kvalitu rozhodnutí. A minister opätovne vymenoval člena, ktorý v rade už šesť rokov bol a jeho komunikácia s prostredím bola nulová.“

ANP sa aktuálne venuje viacerým témam, medzi ktorými je napríklad otázka DPH pri koprodukciách s RTVS. „Máme už spracovanú argumentáciu, s ktorou sa chystáme na stretnutie s ministerstvom financií. V súčasnosti RTVS na základe zmluvy so štátom vynakladá prostriedky ako koprodukčné vklady do výroby audiovizuálnych diel, vyrábaných nezávislými producentmi. RTVS poskytuje producentom štátne prostriedky a producenti z toho obratom odvedú jednu šestinu späť do rozpočtu. Pritom ide o koprodukčný vzťah – pri výrobe audiovizuálnych diel partneri vzájomne investujú do výroby jedného diela, žiadna pridaná hodnota, z ktorej by sa mala odvádzať daň, pri tom nevzniká,“ reaguje Zuzana Mistríková a pokračuje: „Naším cieľom je zaviesť také štandardy, ktoré napomáhajú koprodukčným vzťahom a zároveň sú transparentné z pohľadu účtovného a daňového. Napríklad v Česku tento  problém opakovane analyzovali a výsledkom je, že pri koprodukčnom vzťahu sa nevystavujú faktúry, Česká televízia investuje priamo na základe zmluvy a producenti z takéhoto vzťahu neodvádzajú DPH. Preskúmanie tejto otázky by bolo zásadným prínosom pre tunajšie prostredie, RTVS a ministerstvo kultúry nevynímajúc.“

ANP sa počas svojho pôsobenia podieľala na kultivácii slovenského audiovizuálneho prostredia vo viacerých smeroch, napríklad pri presadzovaní zníženia hranice minimálnych výdavkov na realizáciu diela na získanie dotácie v programe Podpora audiovizuálneho priemyslu alebo pri vytváraní podmienok na vznik Národnej filmovej agentúry. Je zároveň slovenským partnerom medzinárodného workshopu DOK.Incubator, úzko spolupracuje s Asociáciou producentov v audiovízií v Česku i s tunajšími profesijnými združeniami.

Patrí k nim aj Asociácia producentov animovaného filmu (APAF), ktorá vznikla v roku 2012 so zámerom venovať sa špecifickým problémom výroby animovaných diel. „Našou hlavnou aktivitou je Visegrad Animation Forum. Táto platforma zastrešuje celoročné aktivity niekoľkých krajín nášho regiónu, konkrétne Česka, Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Rumunska a, samozrejme, Slovenska. Situácia v nich je podobná – chýba tam priemysel, producenti, projekty. Jedine Poľsko vykazuje naozaj výkonnú produkciu,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka APAF Katarína Kerekesová. „Visegrad Animation Forum sa snaží vytvárať prostredie na dialóg s vysielateľmi či fondmi z regiónov. Organizuje prezentácie projektov, popularizuje úspešné filmy, usiluje sa o vzdelávanie v rôznych smeroch.“ APAF spoluorganizuje novú vzdelávaciu platformu pre producentov animovanej tvorby z nášho regiónu – v decembri sa pod záštitou kancelárií MEDIA Desk uskutoční v Ľubľane CEE Animation Workshop, ktorý sa zameria na tému animovanej produkcie a bude ho viesť Linda Beath. „Za nemenej dôležitú však považujem aj našu pripravovanú lokálnu vzdelávaciu aktivitu – Masterclass. Bude venovaný scenáristike a dramaturgii animovaného filmu a organizujeme ho spolu s Vysokou školou múzických umení a Fest Ančou. Pozvanie naň prijala Barbara Slade, jedna z tútoriek organizácie Cartoon,“ dodáva Katarína Kerekesová.

Zuzana Sotáková