Transformation Processes in Post-socialist Screen Media
Jana Dudková a Katarína Mišíková (Ed.)

(Vysoká škola múzických umení, Slovenská akadémia vied, Bratislava 2016, 189 strán)

Zborník desiatich textov mapuje smerovanie filmovej a televíznej tvorby v krajinách bývalého východného bloku po páde železnej opony. Ich autori si všímajú také rôznorodé aspekty vývoja jednotlivých regionálnych kinematografií v postsocialistickej ére, ako sú transformačné stratégie, filmové festivaly či vplyv digitalizácie na divácku recepciu filmov. Slovensko v zborníku svojimi príspevkami reprezentujú zostavovateľky publikácie, filmové teoretičky Jana Dudková (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) a Katarína Mišíková (Katedra audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU), spolu s Martinom Šmatlákom, riaditeľom Audiovizuálneho fondu. Kým Jana Dudková sa venuje vývoju slovenského televízneho filmu po roku 1989, Katarína Mišíková skúma problematiku súčasnej slovenskej „sociálnej drámy“ a Martin Šmatlák v úvodnom texte opisuje okolnosti vzniku Audiovizuálneho fondu.

Monika Mikušová