Jozef Valachovič

predseda Združenia prevádzkovateľov kín

Program Audiovizuálneho fondu Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel funguje od roku 2015 a myslím si, že väčšina prevádzkovateľov kín je s ním spokojná. Spočiatku sme sa však museli spoločne zaoberať otázkami presných definícií základných pojmov a podmienok pre žiadateľov. Dochádzalo totiž k situáciám, keď kiná premietli aj slovenské filmy, ktoré neboli zaradené v pláne premiér a prevádzkovatelia kín si tak za ne nemohli nárokovať spätnú dotáciu od fondu, prípadne boli v pláne tituly, o ktorých kiná nevedeli a nikto im ich neponúkol. Zoznamy premiérových filmov sa teda spresnili. A považujem za dôležité, že vedenie Audiovizuálneho fondu prerokúvalo úpravy za našej účasti, som za to vďačný.

Za dva roky sa na podporu návštevnosti slovenských filmov uvoľnilo z fondu spolu viac ako 405 000 eur pre 75 žiadateľov. To sú nemalé finančné prostriedky. Našou úlohou bude zapojiť do programu čo najviac kín. Veď keď to vedeli zvládnuť napríklad v Trenčianskych Tepliciach, kde mali v roku 2015 dovedna 81 filmových predstavení, pre kiná s viac ako 400 predstaveniami ročne, aké sú v Bánovciach nad Bebravou, Štúrove, Bardejove, Galante alebo Kežmarku, by to nemal byť problém. Tie sa do programu doposiaľ nezapojili, takže ich budeme určite kontaktovať a rozprávať sa s ich zástupcami, či im v tom niečo bráni, prípadne im môžeme pomôcť a poradiť.

Tento rok je v súvislosti s programom mimoriadny v tom, že výsledky návštevnosti slovenských filmov už za prvý polrok 2017 vysoko prekračujú plánované finančné možnosti fondu. Preto sa opäť spoločne hľadali východiská, a to tak, aby sa žiadny zo žiadateľov necítil ukrivdený alebo diskriminovaný. Sme si vedomí, že pokiaľ ide o úspešnosť slovenských filmov, bude každý rok iný, takže podmienky na rozdeľovanie financií z tohto programu bude treba prispôsobovať situácii. Myslím si a som rád, že tento rok sa pristúpilo na rozumný kompromis, keď sa na jednej strane zníži dotácia kinám na štyri mimoriadne úspešné slovenské filmy s návštevnosťou nad 100 000 divákov a na strane druhej sa navýši objem finančných prostriedkov na tento program a celkovo na podpornú činnosť fondu. Uvedený program tak zostáva veľmi dôležitým motivačným faktorom pre prevádzkovateľov kín na uvádzanie nielen nových, ale aj starších slovenských filmov.