Upravené pravidlá na podporu návštevnosti slovenských filmov

V rubrike Myslím si ponúkame pohľad predsedu Združenia prevádzkovateľov kín na skúsenosti kinárov s programom Audiovizuálneho fondu Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. Tento program je totiž do veľkej miery určený práve pre nich. A aktuálne v ňom došlo k niekoľkým úpravám, ktoré budú platiť pre budúcoročných žiadateľov o dotáciu.

„Základným zámerom bolo reagovať na trend výrazného nárastu návštevnosti slovenských filmov v kinách v roku 2017 a zároveň zachovať systém podpory v jeho primárnom nastavení,“ komentuje úpravy v nastavení programu Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák. Doteraz boli základné podmienky určené tak, že žiadatelia dostávali spätnú dotáciu 1 euro za každú predanú vstupenku na slovenský film, pokiaľ za kalendárny rok premietli viac ako 50 percent z celkového počtu premiérovaných slovenských noviniek. Tohtoročná návštevnosť slovenských filmov je však rekordne vysoká, a tak sa kritériá programu na rok 2018 menia aj na základe toho, aký divácky úspech zaznamenali konkrétne snímky. Ak pôjde o film s celkovou návštevnosťou do 100 000 divákov, môže žiadateľ získať za každú predanú vstupenku na audiovizuálne predstavenie takéhoto titulu 1 euro. Ak však pôjde o titul s návštevnosťou nad 100 000 divákov, bude to len 50 centov za každú vstupenku. Čo sa týka údaja o návštevnosti, do úvahy sa budú brať výsledky filmu od jeho distribučnej premiéry do 25. 2. 2018. Kino bude môcť žiadať o spätnú dotáciu za projekcie slovenských filmov uskutočnené od 1. 1. do 31. 12. 2017. A tento rok prekročili návštevnosť 100 000 divákov už štyri domáce tituly: Všetko alebo nič (r. M. Ferencová), ktorý má najlepšie výsledky, Čiara (r. P. Bebjak), Únos (r. Mariana Čengel Solčanská) a Cuky Luky film (r. K. Janák). Prvé dva tituly dokonca prekonali v návštevnosti hranicu 300 000 divákov.

V programe došlo aj k úprave kritéria o podiele uvádzaných premiérových slovenských filmov, ktorý bude nastavený odlišne pre kiná s premietacou technológiou D-cinema a s technológiou E-cinema. V prvom prípade je povinnosťou žiadateľa o dotáciu premietnuť viac ako 50 percent slovenských filmov s distribučnou premiérou alebo obnovenou premiérou v roku 2017, v druhom prípade je tento podiel stanovený na 25 percent. K žiadosti o poskytnutie dotácie musí žiadateľ uviesť aj auditovaný údaj o počte predaných vstupeniek na každé slovenské kinematografické dielo, ktoré je súčasťou žiadosti. Tieto údaje musí potvrdiť Únia filmových distribútorov SR (ÚFD) a zároveň musia byť uvedené v jej informačnom systéme. Ďalšie podrobnosti o podmienkach programu Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel sú na internetovej stránke fondu www.avf.sk.

Vráťme sa ešte k Únii filmových distribútorov, lebo základom na výpočet podielu uvádzaných slovenských filmov bude jej plán premiér. Do tohto plánu sú automaticky zaraďované filmy distribučných spoločností, ktoré sú členom ÚFD (je ich desať), ale v kinách sa niekedy premietajú aj tituly iných spoločností. Podľa informácií z ÚFD môžu byť do plánu premiér zaradené aj snímky distribútorov, ktorí nie sú jej členom, alebo produkčných spoločností, ktoré vlastnia práva na dané filmy. Každá nečlenská spoločnosť však bude môcť žiadať o zaradenie maximálne troch filmov počas kalendárneho roka.

Rada Audiovizuálneho fondu schválila na zasadnutí 17. 10. celú štruktúru podpornej činnosti fondu na rok 2018, ktorá prináša aj ďalšie úpravy a doplnenia. Niektorým z nich sa budeme venovať v nasledujúcich vydaniach Film.sk. Zatiaľ len optimisticky skonštatujme, že na podporu audiovizuálnej kultúry v programoch 1 až 4 bude mať fond vyššiu sumu ako tento rok. Predbežne je to 8 miliónov eur.

Daniel Bernát