Digitálna audiovízia: Moderné digitalizačné pracovisko

Na konci minulého roka Slovenský filmový ústav (SFÚ) uzavrel ďalšiu z etáp národného projektu Digitálna audiovízia. Dokončila sa výstavba digitalizačného pracoviska v suterénnych priestoroch Kina Lumière a 6. decembra 2013 sa začalo kolaudačné konanie. Po kompletnom vybavení pracoviska technológiami potrebnými na digitalizáciu sa v ňom v priebehu prvého štvrťroka 2014 spustí pilotná prevádzka.

Na digitalizačnom pracovisku SFÚ sa budú využívať moderné technológie. „Centrálne verejné obstarávanie na zabezpečenie hardvéru a softvéru pre potreby digitalizačného pracoviska, ktoré realizoval náš zriaďovateľ Ministerstvo kultúry SR, bolo úspešne ukončené a ešte na konci novembra sme vystavili objednávku na technológiu potrebnú na zabezpečenie digitalizácie na digitalizačnom pracovisku v Kine Lumière,“ hovorí Martina Polčíková, hlavná manažérka projektu Digitálna audiovízia. Podľa nej trvali stavebné práce a úpravy digitalizačného pracoviska 137 dní – od 22. júla do 4. decembra 2013 – a „robíme všetko pre to, aby sme začiatkom roku 2014 úspešne spustili testovaciu prevádzku“. Peter Csordás, expert na digitalizáciu a zároveň manažér kvality a kontroly projektu Digitálna audiovízia, spresňuje, že „predpokladáme trojzmennú prevádzku so 60 zamestnancami. Podstatnú časť budú tvoriť digitálni retušéri, pretože táto časť procesu je časovo najnáročnejšia“.

Technologické vybavenie digitalizačného pracoviska bude rešpektovať súčasné požiadavky moderných filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela. Podľa Csordása „kompletný reťazec spracovania je navrhnutý na rozlíšenie 4K/2K. Pozostáva z výkonného archívneho obrazového filmového skenera, z archívneho prepisu zvuku, z pracovných staníc na digitálnu retuš obrazu a zvuku, z filmovej a digitálnej projekcie, z pracoviska farebných korekcií, z digitálnej knižnice a zo systému na správu zdigitalizovaných objektov“. Na pracovisku sa bude realizovať samotná konverzia filmových titulov a reštaurovanie obrazovej a zvukovej časti diela, výroba digitálneho mastra a jeho odvodenín, ďalej prezervačné činnosti s filmovými nosičmi po konverzii a takisto sa tu budú vytvárať digitálne nosiče na uchovanie v Centrálnom dátovom archíve v Univerzitnej knižnici. Súčasťou prác bude aj aktualizácia popisných dát v informačnom systéme a sprístupnenie zdigitalizovaných diel prostredníctvom informačného systému SK Cinema.

„V celom procese digitalizácie sa budú používať najmodernejšie archívne a postprodukčné hardvérové a softvérové riešenia,“ pokračuje Csordás. „Hlavným výstupom bude zreštaurovaný digitálny master v rozlíšení 4K/2K a originálny sken obrazu a prepis zvuku. Z reštaurovaného digitálneho mastra vo vysokom rozlíšení sa vyrobia DCP nosiče pre digitálne kiná aj s prekladovými titulkami, nosiče pre televízne vysielanie a nosiče na sprístupnenie na internete aj prostredníctvom mobilných zariadení. Tieto výstupy sa budú uchovávať na LTO páskach na dlhodobú archiváciu, a to aj z dôvodu jednoduchej migrácie dát pre budúce generácie.“ Zreštaurované a zdigitalizované audiovizuálne diela z digitalizačného pracoviska SFÚ budú z hľadiska digitalizačných a reštauračných procesov kvalitatívne porovnateľné s dielami z iných filmových archívov, ako sú napríklad British Film Institute, Deutsches Filminstitut alebo filmový archív v Bologni.

Digitalizačné pracovisko je dnes pre SFÚ nevyhnutnosťou. Vďaka nemu ústav „získa technické, technologické a personálne zázemie na konverziu filmových titulov do digitálnych formátov, ktorá je v čase digitálneho kina a televízneho vysielania vo vysokom rozlíšení nevyhnutná. Rovnako získa aj nové možnosti na sprístupnenie svojich zbierok adekvátne k súčasným moderným technológiám,“ uzatvára Peter Csordás.

Simona Nôtová

Edičné oddelenie SFÚ v roku 2014: Čo si treba pýtať a čo treba očakávať

Pozícia Slovenského filmového ústavu ako vydavateľa na domácom knižnom trhu je výnimočná z hľadiska jeho špecializácie na odbornú filmologickú literatúru. A výnimočné postavenie má aj vďaka vydavateľskej činnosti súvisiacej so sprístupňovaním filmového dedičstva. Rok 2014 sľubuje opäť zaujímavú nádielku publikácií i DVD nosičov.

Slovenský filmový ústav (SFÚ) vydal v roku 2013 tri filmologické práce – monografiu Diptych Štefana Uhra – Organ a Tri dcéry filmovej teoretičky a publicistky Evy Vžentekovej (v spolupráci s vydavateľstvom FOTOFO a Vysokou školou múzických umení), zborník venovaný dielu francúzskeho režiséra Alaina Resnaisa Kinematografia mozgu (v spolupráci so spoločnosťou producer s. r. o.) a publikáciu Eros, sexus, gender v slovenskom filme autorky Evy Filovej. Popritom pripravilo edičné oddelenie SFÚ v súvislosti s 50. výročím vzniku inštitúcie vydanie propagačnej publikácie v anglickom jazyku Best Of Slovak Film 1921 – 1991. Texty do nej napísal anglický filmový kritik a historik Peter Hames. „V minulom roku sme zrealizovali aj spojené vydanie filmových ročeniek za roky 2006 až 2010, po prvý raz na digitálnom nosiči a sprístupnené aj prostredníctvom rekonštruovanej stránky www.sfu.sk,“ informuje vedúci edičného oddelenia SFÚ Marián Brázda. V roku 2013 vyšli aj dve nové čísla filmologického časopisu Kino-Ikon a začalo sa s prípravou ďalších projektov. Jedným z nich je práca autorskej dvojice Peter Michalovič – Vlastimil Zuska venovaná analýze westernového žánru. Jej vydanie je plánované na prvý polrok 2014 pod názvom Rozprava o žánri.

Výnimočné miesto v edičných plánoch SFÚ zaberajú aktualizované Dejiny slovenskej kinematografie. „Projekt sa vyvíja už od roku 2010, vlani došlo k výraznej akcelerácii v procese prípravy a bola odovzdaná veľká časť rukopisu,“ vysvetľuje Brázda. „Rukopis sa priebežne redigoval, niektoré kapitoly sú už uzavreté, ale ťažisko redakčných prác sa prenieslo na rok 2014. Ambíciou je vydať Dejiny slovenskej kinematografie v roku 2015. Pôvodným zámerom bolo uviesť knihu na trh počas minuloročných osláv 50. výročia SFÚ, ale ide o veľmi rozsiahly a náročný projekt a naším zámerom je pripraviť publikáciu v čo najvyššej kvalite.“

Edičný plán na rok 2014 zahŕňa vydanie zborníka príspevkov, ktoré odzneli na 15. československej filmologickej konferencii Film a pamäť v Krpáčove. „V priebehu roku 2014 sa očakáva i vydanie publikácie, ktorá vznikla v oddelení dokumentácie a knižničných služieb a mala by sprostredkovať verejnosti informácie o samotnej inštitúcii, o jej histórii a súčasnosti, o službách, ktoré SFÚ poskytuje, a predovšetkým o zbierkach a fondoch, ktorými disponuje.“ Marián Brázda takisto upozorňuje na pripravované vydanie slovenskej verzie spomínanej publikácie Best Of Slovak Film, popularizátorského textu Naše filmové storočie autorov Františka Gyarfáša a Juraja Malíčka a filmových ročeniek za roky 2011 až 2012 (opäť v digitálnej podobe). „Filmová ročenka je špecifickou publikáciou. Z praktického hľadiska je pre používateľov oveľa efektívnejšie mať k dispozícii elektronickú verziu, ktorá im sprístupní hľadanú informáciu v oveľa kratšom čase. Práve preto bude pripravovaná ročenka v plnom rozsahu prístupná aj na internetovej stránke SFÚ,“ informuje Brázda.

„Edičné plány sa konštituujú z návrhov, ktoré vzniknú z iniciatívy autorov i našej vlastnej. Sledujeme dianie v audiovizuálnom prostredí, a pokiaľ vieme, že existuje potenciál na vznik určitého textu, ktorý by mohol byť pre toto prostredie užitočný alebo je ním dokonca žiadaný, iniciujeme vznik edičného návrhu a oslovíme autorov,“ hovorí Brázda, podľa ktorého sa už aj samotní autori občas snažia získať finančné prostriedky prostredníctvom štipendií a grantov. „Vo väčšine prípadov nás oslovia ešte pred samotným vznikom diela, aby nadobudli istotu, že dielo nájde vydavateľa. Bez toho je málokto ochotný pustiť sa do takej rozsiahlej práce. Časť našich edičných aktivít je pokrytá rozpočtom, prostriedkami, ktoré poskytuje zriaďovateľ. Vo viacerých prípadoch však tieto prostriedky nepostačujú na úspešné dokončenie projektov. Vtedy sa obraciame so žiadosťami o podporu na Audiovizuálny fond.“

Edičné aktivity SFÚ v roku 2013 priniesli na domáci trh aj nové DVD tituly. „Minulý rok sme vydali niekoľko vlastných a niekoľko koprodukčných titulov. Z tých najvýznamnejších treba spomenúť debut Martina Šulíka Neha a reedíciu dokumentu Dušana Hanáka Obrazy starého sveta. Veľmi úspešné bolo 2-DVD s filmami Deža Ursinyho – 6x Dežo Ursiny, žiadaný bol aj titul August ’68/November ’89. Poctou zosnulému režisérovi Petrovi Solanovi bolo vydanie 3-DVD s filmami Boxer a smrť, Čert nespí a Kým sa skončí táto noc. Nanovo sme vydali aj film Štyridsaťštyri. Ten bol súčasťou edície Slovenský film 40. a 50. rokov, ale nové vydanie je doplnené o ďalších päť jazykových verzií. Navyše získal obal novú grafickú úpravu, ktorá pozdvihla úroveň celého produktu.“

Film Štyridsaťštyri vyšiel pri príležitosti 100. výročia začiatku prvej svetovej vojny a pri rovnakej príležitosti je naplánované aj vydanie filmu Martina Hollého Signum laudis, po prvý raz na blu-ray nosiči. Očakávaným DVD titulom je snímka Leopolda Laholu Sladký čas Kalimagdory, doplnená o režisérov krátky film Epizódka. „Z veľkých projektov treba spomenúť aj 5-DVD Týždeň vo filme, ktoré malo vyjsť ešte v roku 2013, ale rozsiahlosť materiálu si vyžiadala dlhší čas na realizáciu projektu. Pripravuje sa i veľká kolekcia blu-ray nosičov, ktoré by mali byť kompletne vydané najneskôr začiatkom roku 2015, keďže tento projekt priamo súvisí s polročným predsedníctvom Slovenska v rámci Európskej únie v roku 2015. Kolekcia by mala kombinovať diela zo zlatého fondu slovenskej kinematografie so súčasnou tvorbou,“ uzatvára Marián Brázda.

Mariana Jaremková (filmová publicistka)

Premiéry 2014

Prvý polrok prinesie do kín všetky žánre

Rok 2013 priniesol rekordných 256 premiér v slovenských kinách vrátane pásiem krátkych filmov. Prinášame vám prehľad toho najzaujímavejšieho, čo pre vás pripravili slovenskí distribútori na prvý polrok 2014.

Ak by trend z roku 2013 pokračoval, čoskoro by sme sa štatisticky dočkali premiéry každý deň v roku. Našťastie to tak zatiaľ nie je. Na prvý polrok 2014 pripravili domáci distribútori len 95 premiér. Je to o 24 menej, než sa ich dostalo do kín počas prvého polroku 2013. Ale distribútori zrejme ešte nevytiahli všetky tromfy.

Tešiť sa môžete na filmy všetkých žánrov – od akčných cez kriminálne, romantické, erotické, komédie, muzikál, horory, fantasy, sci-fi, trilery až po rozprávky a dokonca i western. Ani jeden titul už nebude k dispozícii na 35 mm kópii. Všetko sa bude premietať z DCP 2D a desať titulov bude aj 3D – zväčša animované a akčné snímky.

O januárových novinkách píšeme v rubrike Premiéry, takže na tomto mieste vyberáme z toho ostatného. Divácky záujem si rok čo rok vynúti pokračovania úspešných filmov. A tak môžete očakávať ďalšiu časť epickej ságy 300: Vzostup impéria (6. 3.), Transformers 4 (26. 6.) opäť v réžii Michaela Baya, hrdinov obdarených nadprirodzenými schopnosťami v X-Men: Budúca minulosť (22. 5.), nové dobrodružstvá Petra Parkera v Amazing Spider- Man 2 (1. 5.), ale i rodinné filmy Rio 2 (10. 4.) a Ako si vycvičiť draka 2 (19. 6.). A v ponuke kín sa ocitnú aj české komédie Dědictví aneb Kurvaseneříká (6. 2.) či Babovřesky 2 (20. 2.) alebo pokračovanie príbehu z prostredia vekslákov Bony a klid II (5. 6.) v réžii Víta Olmera.

Nebudú chýbať ani nové spracovania už známych príbehov. Nora Arnezeder – nová predstaviteľka Angeliky (27. 2.) – je v rovnakom veku ako jej slávna predchodkyňa Michèle Mercier, keď nakrúcala Angeliku, markízu anjelov. RoboCop (6. 2.) bude opäť bojovať proti zločincom v Detroite roku 2029, vráti sa Godzilla (15. 5.) a pamätníkov možno zaujme filmová verzia úspešného seriálu zo šesťdesiatych rokov Bella a Sebastian (20. 2.) o malom chlapcovi a jeho psovi.

Tých, ktorí hovoria, že filmy sú v poslednom čase smutné a deprimujúce, možno poteší, že premiéru by malo mať jedenásť komédií. Napríklad Grudge Match (20. 3.) so Sylvestrom Stallonom a Robertom De Nirom v úlohách boxerov na dôchodku, Susedia na odstrel (29. 5.) so Zacom Efronom, Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol (27. 2.), St. Vincent De Van Nuys (19. 6.) s Billom Murrayom v hlavnej úlohe či novinka Wesa Andersona Grandhotel Budapešť (20. 3.) opäť s hviezdnym obsadením – Edwardom Nortonom, Judom Lawom, Ralphom Fiennesom, Billom Murrayom, Owenom Wilsonom, Willemom Dafoeom, Adrienom Brodym, Jeffom Goldblumom, Tildou Swinton.

Vrece sa roztrhne aj so snímkami inšpirovanými skutočnými osudmi. Andrzej Wajda nakrútil Walesu (20. 3.), Ralph Fiennes režíroval Neviditeľnú ženu (27. 3.) a obsadil sa do úlohy Charlesa Dickensa, začiatky zakladateľa slávnej značky ukáže Yves Saint Laurent (27. 3.), Nicole Kidman stvárni hollywoodsku hviezdu a monackú kňažnú Grace Kelly vo filme Grace of Monaco (1. 5.), Colin Firth vo filme Koľaje osudu (6. 3.) stvárňuje jedného zo stoviek zajatých spojeneckých vojakov, ktorých prinútili pracovať na stavbe thajsko-barmskej železnice počas druhej svetovej vojny. Životná šanca (20. 2.) sleduje príbeh Paula Pottsa, ktorý sa presadil vďaka súťaži Britain’s Got Talent.

Ari Folman, režisér Valčíka s Bašírom, nám ponúkne animované sci-fi Futurologický kongres (20. 2.), ktoré získalo Európsku filmovú cenu za najlepší animovaný film, ale v ponuke budú prevládať rodinné animované snímky ako LEGO príbeh (6. 2.), Hurá do praveku! (20. 2.), Tinker Bell: The Pirate Fairy (20. 3.) o rozprávkovej víle Cililing či Dobro-družstvá Pána Peabodyho a Shermana (6. 3.) režiséra Roba Minkoffa. A známe postavičky sa vrátia na plátna v Muppets Most Wanted (24. 4.).

Do kín sa vrátia i zvučné režisérske mená. Atom Egoyan nakrútil Devil’s Knot (27. 3.) s Reese Witherspoon a Colinom Firthom, Jason Reitman Predĺžený víkend (6. 2.) s Kate Winslet a Joshom Brolinom, Spike Jonze predstaví romantický vzťah spisovateľa a operačného systému Ona (20. 2.), George Clooney režíroval dobrodružnú vojnovú komédiu Pamiatkari (27. 2.), Ken Loach dokument Spirit of 45 (6. 3.), Stephen Frears už na festivaloch premietanú Philomenu (6. 3.) s Judi Dench v hlavnej úlohe, Russell Crowe sa predstaví ako biblický Noe (27. 3.) v novinke Darrena Aronofského a Clint Eastwood prichádza po trojročnej režisérskej prestávke s projektom Jersey Boys (19. 6.).

V posledných rokoch mimoriadne produktívni domáci producenti by počas prvého polroku 2014 chceli uviesť do kín 5 hraných a 6 dokumentárnych dlhometrážnych filmov. V čase uzávierky Film.sk mala potvrdenú distribučnú premiéru len minoritná koprodukcia s Českom Fair Play (r. Andrea Sedláčková, premiéra 13. 3.) na tému dopingu v socialistickom Československu s Judit Bárdos v hlavnej úlohe a dokumenty Všetky moje deti (13. 2.) Ladislava Kaboša, Arcibiskup Bezák, zbohom (27. 2.) Oľgy Záblackej, Štvorec v kruhu – Život medzi únikmi a snami (27. 3.) Ľubomíra Štecka o maliarovi Ossifovi, animovaný dokument Felvidék – Horná zem (apríl) Vladislavy Plančíkovej a film 38 (3. 4.) Dana Dangla, venovaný legendárnemu Pavlovi Demitrovi. Premiéry sa dočká aj krátky hraný film Martina Repku Tanec tigra, ktorý bude uvedený pred indickou snímkou Cudzí obed (3. 4.).

Medzi novinkami z Česka budú okrem spomínaných titulov napríklad komédie Jana Hřebejka Zakázané uvolnění (10. 6.) a Karla Janáka 10 pravidel (10. 3.), koprodukcia s Fínskom August Fools (3. 4.) s Kaurismäkiho obľúbenou herečkou Kati Outinen alebo Nepravdepodobná romanca (17. 4.) Ivana Vojnára.

Hviezdne návraty sa budú spájať s Kevinom Costnerom ako umierajúcim agentom v snímke Three Days to Kill (17. 4.), s Johnnym Deppom a Morganom Freemanom v akčnom sci-fi Transcedence (17. 4.), s Beniciom Del Torom v dráme Jimmy P. (24. 4.), s Tomom Cruisom v akčnom sci-fi Edge of Tomorrow (29.5.) a s Timom Rothom v dráme Rozbitý svet (13. 3.). Z klubových titulov môžeme okrem Futurologického kongresu a Nymfomanky (r. Lars von Trier) spomenúť napríklad palestínsku snímku Omar (10. 4.), holandský triler z vyššej spoločnosti Borgman (27. 3.) či francúzsky melancholický príbeh o dospievaní Atomic Age (27. 2.). Z kedysi tradičných žánrov sa do kín vráti western v podobe komédie A Million Ways to Die in the West (12. 6.) s Charlize Theron v úlohe ženy známeho banditu, ktorá učí zbabelého farmára streleckému umeniu.

Zdá sa teda, že počas najbližších šiestich mesiacov si bude z čoho vyberať.

Miro Ulman