Tomáš Meszáros – Rudolf Kasinec (zost.):
Trezorové filmy – interdisciplinárny pohľad
(Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, 2019, 248 str.)

Dialogickému prepájaniu svetov práva a filmovej kultúry sa už dlhšie venuje Katedra teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľala sa už na viacerých seminároch, konferenciách a následne i publikáciách, realizovaných v Česku i na Slovensku. Prvý oficiálny interdisciplinárny kontakt právnej a filmovej vedy u nás však predstavuje až Kino-Ikon č. 1/2018. Editorom čísla (téma Právo a film) sa stal Tomáš Meszáros a rozbehnutá spolupráca o niečo neskôr vyústila aj do projektu medzinárodnej konferencie Obmedzovanie slobody prejavu: prípad „trezorový“ film (2019).Otvorila ďalšie kolo širšie vedenej diskusie o fenoméne „trezoru“ (pólka, bunker, doboz) na filmy v kontexte socialistických kinematografií, komentovaného z rôznych hľadísk (historického, právnického, filmového, sociologického, filozofického, politologického a i.). Vo vydanom zborníku nájdeme príspevky venované napr. aktivitám ŠtB v oblasti kinematografie, zrodu a formám cenzúry či konkrétnym prípadovým štúdiám trezorových českých i slovenských filmov.


Robert Sinnerbrink:
Cinematic Ethics: Exploring Ethical Experience through Film
(Routledge, London, 2016, 216 str.) 

Projekty filmovej etiky v autorskej tvorbe českých i slovenských režisérov sa síce v našom odbornom písaní spomínajú často, málokedy však vychádzajú z dôsledného štúdia etiky a filozofie. Jedným z najvýraznejších a najaktuálnejších príspevkov o tejto populárnej téme v dialógu filozofie a filmových štúdií je posledná kniha austrálskeho filozofa Roberta Sinnerbrinka. Základným východiskom knihy je idea filmu ako média etickej skúsenosti, predstava filmovej tvorby, ktorá je schopná evokovať a vyjadrovať etické myšlienky. Film dokáže pracovať s etickými pojmami v konkretizovaných (nielen hraničných) situáciách a kontextoch, dokáže ich problematizovať, odkrývať ich silu alebo aj slabiny. Kniha venovaná „robeniu etiky filmom“ veľmi zasväteným, avšak stále prehľadným spôsobom preskúmava kľúčové filozoficko-etické prístupy v rámci súčasnej filmovej teórie, rieši problematiku afektivity, emocionálnej angažovanosti diváka, opiera sa o podrobné prípadové štúdie etických otázok na pozadí rôznych žánrov, štýlov, filmových tradícií. 

Martin Kaňuch