Rok 2015 s programom 5

V novom roku sa s fungovaním Audiovizuálneho fondu spája niekoľko noviniek. Jednou
z nich je poskytovanie podpory v novom programe 5, ktorý sa týka audiovizuálneho priemyslu. Tento program má byť stimulom aj pre zahraničné produkcie, aby svoje projekty nakrúcali na Slovensku a v spolupráci so slovenskými štábmi. O tomto opatrení sa hovorí už nejaký čas. Ako je teda program nastavený?

Do letného dvojčísla Film.sk roku 2013 písala Barbara Vidlička Vrťová tému o tom, ako na Slovensko pritiahnuť zahraničné filmové produkcie. V článku spomínala aj rôzne stimuly, ktoré v tomto smere poskytujú viaceré európske krajiny. Približne v tom istom čase predstavil minister kultúry Marek Maďarič verejnosti návrh, ktorý mal za cieľ aj vyvolanie záujmu o nakrúcanie a realizáciu audiovizuálnych diel na Slovensku. V princípe ide o známy nástroj podpory audiovizuálneho priemyslu – keď producent preinvestuje na realizáciu diela na Slovensku aspoň 2 milióny eur, môže získať 20 percent oprávnených výdavkov späť. Na takúto podpornú činnosť otvoril Audiovizuálny fond v septembri minulého roka nový program 5 – Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike. „Zatiaľ evidujeme len predbežný záujem o bližšie informácie k tomuto programu a nemáme ešte zaregistrovaný ani jeden projekt,“ hovorí riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák. „Ak nejaký projekt bude zaregistrovaný, fond sprístupní informácie o ňom vo svojich verejných databázach tak, ako to robí aj doteraz pri všetkých žiadostiach o podporu audiovizuálnej kultúry.“

Poskytovanie dotácie
Od počtu a charakteru zaregistrovaných projektov sa bude odvíjať aj výška finančnej dotácie, ktorá je viazaná na osobitný príspevok zo štátneho rozpočtu. „Pri registrácii projektu musí žiadateľ predbežne určiť obdobie, v ktorom plánuje po splnení určených podmienok požiadať fond o poskytnutie dotácie. Následne fond oznámi ministerstvu kultúry, koľko finančných prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku bude na tento účel potrebovať,“ ozrejmuje riaditeľ Audiovizuálneho fondu. „Výhodou nášho systému podpory je, že na jednej strane bude fond môcť presnejšie naplánovať svoje požiadavky na finančné zabezpečenie tohto podporného programu a na druhej strane zase prijímateľ podpory nebude musieť byť limitovaný ročným rozpočtovým hospodárením fondu, ale môže si realizáciu projektu a čerpanie podpory naplánovať na celé obdobie troch rokov od registrácie svojho projektu,“ dodáva Martin Šmatlák.

Na vyhodnocovanie žiadostí v programe
5 nezriaďuje fond žiadnu osobitnú komisiu. Podľa Šmatláka by mal do tohto procesu, keď sa dotácia udeľuje až ex post, „čo najmenej vstupovať princíp výberu prostredníctvom komisií či jednotlivých rozhodovateľov. Lebo
v neistote, či sa projekt napokon ‚zapáči‘ nejakej komisii, alebo nie, sa len veľmi ťažko investujú neštátne prostriedky do takej podnikateľsky neveľmi atraktívnej oblasti, akou je produkcia filmov na Slovensku.“ Ide teda o určitú formu „automatickej“ podpory, no žiadateľ musí spĺňať nastavené podmienky – teda preinvestovať oprávnené výdavky v sume najmenej 2 milióny eur na realizáciu zaregistrovaného projektu a potvrdiť túto skutočnosť správou nezávislého audítora. Fond potom „s takýmto žiadateľom uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie v sume, ktorá zodpovedá výške určenej zákonom – teda 20 percent výdavkov vynaložených na realizáciu projektu a preukázateľne uhradených subjektom, ktoré sú zdaňované v Slovenskej republike,“ uvádza Šmatlák.

Kultúrny test
Pri registrácii projektu musí žiadateľ zároveň vyplniť kultúrny test, ktorý sa skladá z troch častí – základné kritérium (dielo nemá pornografický charakter), kultúrne kritériá a realizačné kritériá. Kritériá sú nastavené tak, aby žiadateľ mohol v jednotlivých kategóriách odpovedať áno/nie. V časti kultúrne kritériá sa zohľadňuje napríklad to, či má projekt nejaký súvis so slovenskou alebo s európskou kultúrou, históriou či prírodným dedičstvom, či sa jeho téma zaoberá niektorou z významných spoločenských hodnôt v európskom kontexte, aký je pôvodný jazyk diela, ako dielo prispieva k rozvoju žánru či audiovizuálnej kreativity, aký je jeho vzťah k rozvoju audiovizuálnej výchovy alebo hodnotovej orientácie detí a mládeže, či sa na diele podieľajú aj tvorcovia, ktorí už získali významné ocenenia, a podobne. V tejto časti môže žiadateľ získať maximálne 24 bodov. V časti realizačné kritériá sa zohľadňuje štátna príslušnosť členov štábu, predpokladané zabezpečenie distribúcie diela v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, nakrúcanie v lokalitách Slovenskej republiky, využitie tunajších dodávateľských služieb či plánovaná zvuková alebo obrazová postprodukcia na Slovensku. Aj tu je maximálny počet bodov 24. Žiadateľ musí splniť základné kritérium a z celkového počtu získať aspoň 24 bodov, pričom 9 bodov musí mať za kultúrne kritériá. Podľa Šmatláka stačí na vyhodnotenie testu „základná administratívna kontrola“. Žiadateľ sa pritom musí zaviazať, že dielo bude spĺňať kritériá kultúrneho testu aj po jeho dokončení, v opačnom prípade môže fond požiadať o vrátenie poskytnutej dotácie.

V súvislosti s kultúrnym testom sa ponúka otázka, či nastavené kritériá nie sú pre niektorých potenciálnych žiadateľov príliš zväzujúce. Riaditeľ AVF ich považuje za štandardné a porovnateľné s podobnými podpornými systémami v iných európskych krajinách. „Vychádzajú z toho, že základnou legitimitou na poskytovanie štátnej pomoci na audiovizuálnu produkciu v Európe je kultúrny charakter podporeného diela, a nie podnikateľský charakter činností súvisiacich s produkciou filmov alebo s ich obchodným zhodnocovaním. Aj preto musí byť ten kultúrny charakter primerane ,preukázaný‘ kultúrnym testom.“ Kultúrny test nemusí žiadateľ vypĺňať v prípade, že registrované dielo má koprodukčný štatút.

O pojmoch žiadateľ a projekt
Žiadateľom o registráciu projektu v programe 5 môže byť právnická osoba, ktorá je producentom či koproducentom projektu alebo poskytuje producentovi služby súvisiace s realizáciou projektu. V tomto prípade nie je rozhodujúce, kde má žiadateľ sídlo, ale finančné prostriedky môže fond poskytnúť len prijímateľovi, ktorý má sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky. Martin Šmatlák argumentuje tým, že fond má aj po poskytnutí podpory právo na vykonanie kontroly dokladov, ktorými sa má preukázať oprávnenosť výdavkov.

Podpora v rámci programu 5 sa neviaže
na ročný rozpočet Audiovizuálneho fondu, ktorý pokrýva jeho bežnú podpornú činnosť. Nebude teda „znevýhodňovať“ žiadateľov
v iných programoch fondu. Čo sa týka výhod pre žiadateľov v programe 5, riaditeľ AVF pripomína možnosť spájania viacerých diel do jedného projektu. Ide o najviac tri kinematografické diela (každé v dĺžke aspoň 70 minút) alebo o televízny seriál s rozsahom najmenej 13 častí (každá z nich s dĺžkou aspoň 40 minút). „Určený limit oprávnených výdavkov najmenej 2 milióny eur musí žiadateľ dosiahnuť iba v celkovom súčte, pričom nie je rozhodujúce, aký podiel z tohto súčtu tvoria výdavky na jednotlivé diela. Napríklad ak žiadateľ zaregistruje ako projekt ,balík‘ troch kinematografických diel a na tom najväčšom z nich dosiahne oprávnené výdavky v sume 1,5 milióna eur, môže k nemu pričleniť dve menšie diela, ktoré by ten limit samostatne nikdy nedosiahli,“ vysvetľuje Martin Šmatlák. Projekt, ktorý sa uchádza o podporu v programe, pritom môže získať aj dotácie z ďalších podporných programov fondu alebo financie
z iných verejných zdrojov. V tomto prípade však nemôže dochádzať k duplicite konkrétnych vyúčtovaných výdavkov.

Určite bude zaujímavé sledovať, aký efekt bude mať toto nové opatrenie v roku 2015.

Daniel Bernát