55 rokov Slovenského filmového ústavu

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná pamäťová a fondová štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie na Slovensku. Jeho základnými organizačnými zložkami sú Národný filmový archív a Národné kinematografické centrum. SFÚ je členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), medzinárodnej organizácie European Film Promotion (od roku 2006), pôsobí ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy EURIMAGES. Jeho osobitnou zložkou bola od roku 2006 kancelária MEDIA Desk Slovensko, od roku 2013 aj Kultúrny kontaktný bod. V roku 2014 sa obe spojili do Creative Europe Desk Slovensko.

– Filmový ústav v Bratislave vznikol 1. apríla 1963 a ustanovili ho za pobočku Československého filmového ústavu Praha. Súčasťou novej inštitúcie sa stal aj filmový archív, ktorý už v roku 1958 založil filmový historik Ivan Rumanovský v rámci Ústrednej požičovne filmov. Prvým riaditeľom ústavu bol Ján Kominár.

– V roku 1970 dostal SFÚ do daru kópiu prvého dlhometrážneho slovenského filmu Jánošík (r. Jaroslav Siakeľ, 1921), ktorý bol neskôr reštaurovaný, ozvučený a v roku 1995 ho UNESCO zaradilo do svetového kultúrneho dedičstva.

– V roku 1972 bol filmový ústav začlenený pod Ústredie slovenského filmu.

– Koncom roku 1976 bol v Bratislave otvorený Filmový klub Ústredia slovenského filmu, v jeho priestoroch dnes sídli kino Slovenského filmového ústavu Lumière.

– V júli 1989 bol SFÚ začlenený pod štátnu organizáciu Slovenská filmová tvorba Bratislava, čo platilo do 1. januára 1991, keď bol rozhodnutím Ministerstva kultúry SR (MK SR) zriadený Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum ako samostatná príspevková organizácia riadená MK SR. Ústav tak delimitáciou získal aj práva výrobcu k archivovaným filmom, ktoré do roku 1991 vyrobila Slovenská filmová tvorba.

– Slovenský filmový ústav sa podieľal na vydaní publikácie Václava Maceka a Jeleny Paštékovej Dejiny slovenskej kinematografie (1997). V roku 2016 vyšlo jej druhé, aktualizované vydanie pod názvom Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969a v súčasnosti sa pripravuje druhá časť tejto publikácie.

– V roku 2000 začal SFÚ vydávať mesačník Film.sk o filmovom dianí (nielen) na Slovensku.

– SFÚ sa v roku 2001 stal riadnym členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF).

– SFÚ vydal v roku 2002 svoje prvé DVD (film Obrazy starého sveta, r. Dušan Hanák, 1972).

– V roku 2002 začal SFÚ realizovať dlhodobý projekt integrovaného audiovizuálneho informačného systému SK CINEMA, ktorý je určený na spracúvanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií z jednotlivých oddelení SFÚ.

– Od roku 2004 realizuje SFÚ Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, ktorý v roku 2006 schválila vláda ako dlhodobý prioritný projekt SFÚ (s výhľadom do roku 2033).

– V roku 2008 nadobudol účinnosť audiovizuálny zákon, ktorým sa prvý raz v histórii zákonne definovali a upravovali postavenie, úlohy a činnosti SFÚ.  

– V roku 2015 vstúpil do platnosti nový zákon o audiovízii, ktorý priniesol aj úpravy postavenia a pôsobnosti SFÚ.

– V roku 2008 bola otvorená predajňa SFÚ Klapka.sk so širokou ponukou filmologickej literatúry, DVD, CD a blu-ray nosičov a ďalších materiálov.

– V rokoch 2011 až 2015 realizoval SFÚ v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska národný projekt Digitálna audiovízia s cieľom systematicky digitalizovať a sprístupňovať audiovizuálne dedičstvo. Jeho súčasťou bolo aj vybudovanie dvoch špecializovaných digitalizačných pracovísk, digitalizačné pracovisko SFÚ sa nachádza v suterénnych priestoroch Kina Lumière a do prevádzky vstúpilo v prvom štvrťroku 2014. V súčasnosti je projekt v štádiu udržateľnosti nastavenom do roku 2021.

– V septembri 2011 bolo v Bratislave otvorené Kino Lumière, ktoré prevádzkuje SFÚ a je členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas. Program kina sa zameriava na kvalitnú európsku a svetovú kinematografiu, slovenské filmy a archívne diela.

– V roku 2013 spustil SFÚ vzdelávací projekt Filmový kabinet, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie audiovizuálnej gramotnosti a sprístupňovanie vzdelávania širokej verejnosti v oblasti slovenskej a svetovej kinematografie.

– V roku 2014 vydal SFÚ svoj prvý blu-ray nosič (film Signum laudis, r. Martin Hollý, 1980).