Knižné aj filmové podnety 

Svoju novodobú históriu začalo edičné oddelenie Slovenského filmového ústavu (SFÚ) písať v roku 1999. Jeho činnosť sa vtedy rozbehla po dlhšej odmlke a kľúčovou sa pre ňu stala nová koncepcia vydávania publikácií i filmov na DVD a blu-ray nosičoch. 

Vtedy sa zrodila nielen vízia jeho budúceho fungovania, ale aj konkrétna obsahová náplň. Konštituovali sa všetky dodnes existujúce knižné edície so zámerom pokrývať rôznorodé oblasti filmovej reflexie, vo výsledku ponúkať celému spektru čitateľov tituly, ktoré by korešpondovali s reálnym dopytom a súčasne reagovali na vtedajší deficit odbornej filmovej literatúry v slovenskom audiovizuálnom prostredí. 

Odvtedy vydal SFÚ niekoľko desiatok publikácií a po roku 2002 rozšíril pôsobnosť oddelenia o vydávanie audiovizuálnych nosičov – najskôr DVD, po čase i blu-ray nosičov.Zatiaľ čo v knižnej produkcii prvých rokov spomínaného obdobia, keď k nosným edíciám patrili predovšetkým Orbis Pictusa Camera Obscura, boli v najväčšej miere zastúpené monografie a profily osobností slovenskej a európskej kinematografie, v ostatných piatich rokoch sa ťažisko edičnej činnosti prenieslo k edícii Studium, ktorej poslaním je prinášať texty využiteľné ako študijný materiál pre poslucháčov nielen filmových škôl, ale aj iných umenovedných či humanitných študijných odborov. K takým sa radia napríklad publikácie Film ako voľný verš (2015) alebo Neviditeľné dejiny dokumentaristov (2017).Prvá z nich je súborom esejí režiséra Eduarda Grečnera, ktorý v nich prezentuje svoje úvahy o tvorbe a vybraných dielach významných slovenských i zahraničných filmových tvorcov, druhá pozostáva z deviatich textov o slovenských dokumentaristoch, s ktorými spolupracoval jej autor Rudolf Urc. Akúsi nadstavbu tejto edície tvoria aj tituly Rozprava o westerne (2014) a Naše filmové storočie (2014). Obe vznikli zo spolupráce dvojice autorov – pri Rozprave o westerne to boli Peter Michalovič a Vlastimil Zuska, pri Našom filmom storočí František Gyárfáš a Juraj Malíček – a obe sa hneď po vydaní stretli s neobyčajne vysokým záujmom čitateľskej verejnosti, o čom asi najlepšie vypovedá to, že v priebehu roka bol celý ich náklad vypredaný. Pri výpočte edičnej produkcie uplynulých piatich rokov nemožno zabúdať ani na zborníky z česko-slovenských filmologických konferencií, ktoré organizuje SFÚ na báze reciprocity s českým Národným filmovým archívom v dvojročných intervaloch – v roku 2014 to bol zborník Film a kultúrna pamäť, v roku 2016 Vlak zvaný film –, ani na každoročné dve čísla jediného slovenského filmologického časopisu Kino-Ikon, vydávaného v spolupráci s partnerskou Asociáciou slovenských filmových klubov. A napokon sú tu ešte dva tituly (zámerne nespomínam publikácie, na ktorých vydaní sa SFÚ podieľal len ako spoluvydavateľ) realizované takpovediac mimo zabehaných knižných edícií. V oboch prípadoch išlo o publikácie vydané v súvislosti s filmovými podujatiami realizovanými v Kine Lumière. Počas celého roku 2015 to bola prehliadka Vlak zvaný film (rovnaký názov niesla už spomínaná filmologická konferencia), v septembri až decembri minulého roka prehliadka Nemecká jeseň.

Jednoznačne najdôležitejším knižným projektom uplynulého päťročného obdobia boli Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969, prvý zväzok druhého, doplneného a aktualizovaného vydania pôvodnej knihy autorskej dvojice Václav Macek a Jelena Paštéková, ktorá vyšla vo vydavateľstve Osveta ešte v roku 1997. Tento rozsiahly a z redakčného hľadiska nesmierne náročný projekt vznikal niekoľko rokov.

V oblasti audiovizuálnych nosičov zaznamenala produkcia SFÚ najväčší rozmach po roku 2006, keď sa začala jeho niekoľkoročná spolupráca s vydavateľstvom Petit Press. Z nej vzišlo päť desaťdielnych DVD sérií pod hlavičkou Slovenský film, ale aj úspešná Zlatá kolekcia slovenských rozprávok s piatimi titulmi tohto divácky vyhľadávaného žánru. Vydavateľská činnosť uplynulého päťročného obdobia sa v porovnaní s tým o čosi viac diverzifikovala: pribudlo v nej dokumentárnych i animovaných diel, tituly sa začali zameriavať na rôznorodejšie vekové kategórie, ich jazyková výbava podporovala širšie uplatnenie v zahraničnom prostredí.

Ak by sme mali spomedzi všetkých projektov vyzdvihnúť aspoň tie najdôležitejšie, nemohli by medzi nimi chýbať najmä tri: blu-ray kolekcia Slovenský film I – II, ktorú SFÚ realizoval v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy v druhom polroku 2016, ďalej blu-ray kolekcia Best of Viktor Kubals filmami Zbojník JurkoKrvavá pani a výberom animátorovej krátkometrážnej tvorby a v neposlednom rade DVD kolekcia Prvá s desaťdielnym dokumentárnym cyklom venovaným významným ženským osobnostiam z histórie našej krajiny. 

Marián Brázda