SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA V ROKU 2021

Rok 2021 bol už druhý, ktorý poznamenala pandémia. Vzniklo 26 slovenských dlhometrážnych filmov pre kiná. Tie museli byť v roku 2021 zatvorené celkovo 173 dní a prišlo do nich najmenej divákov od roku 1993. 

LEGISLATÍVA

Dňa 1. januára 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 398/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z. Jej cieľom je úprava systému podpory audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike prostredníctvom zníženia minimálnej sumy oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu podľa § 22a ods. 1 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde. Vyhláškou sa upravil minimálny časový rozsah filmového projektu a minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu. V súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia covid-19 schválila NR SR dňa 24. 11. 2021 novelu zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Predĺžila tak už schválenú zmenu aj na rok 2022. Autori literárnych, hudobných či výtvarných diel naďalej nemusia odvádzať 2 % do príslušných fondov. Ministerstvo kultúry SR predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách), ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2022. Ním sa zrušili dva právne predpisy: zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon).

NR SR 24. 11. 2021 prerokovala v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na problematiku autorského zákona vo vzťahu k audiovizuálnemu prostrediu, najmä k postaveniu autorov a producentov audiovizuálneho diela, bolo zaslaných niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Zákon vyšiel v Zbierke zákonov ako zákon č. 71/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov s platnosťou od 16. marca 2022 a účinnosťou od 25. marca 2022.

Ministerstvo kultúry SR predložilo do legislatívneho procesu aj návrh zákona o mediálnych službách. Návrh predstavoval novú komplexnú právnu úpravu v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradí zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu. Zároveň sa ním transponuje do slovenského právneho poriadku smernica Európskeho parlamentu a Európskej rady 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu. Zákon platí od 1. augusta 2022.

FILMOVÉ ŠKOLSTVO

Na Akadémii umení v Banskej Bystrici je možné študovať audiovizuálnu tvorbu na fakulte výtvarných umení (katedra intermédií a digitálnych médií) a na fakulte dramatických umení (odbory dokumentárna tvorba, filmová dramaturgia a scenáristika a herectvo). Filmovú dokumentárnu tvorbu študovalo v školskom roku 2020/2021 v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 17 študentov, filmovú dramaturgiu a scenáristiku 16 študentov. Študenti katedry dokumentárnej tvorby vytvorili v roku 2021 spolu 17 filmov.

Hlavná časť prípravy nových tvorcov a producentov naďalej spočíva na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Výučba prebieha v šiestich študijných programoch: scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu, animovaná tvorba, kameramanská tvorba a vizuálne efekty, strihová a zvuková skladba, produkcia audiovizuálneho umenia, audiovizuálne štúdiá. V školskom roku 2020/2021 ukončilo štúdium na FTF VŠMU 80 absolventov: 47 bakalárov a 28 magistrov. Okrem nich ukončili štúdium traja interní a dvaja externí doktorandi. K 31. 12. 2021 študovalo na FTF VŠMU 312 študentov. 

V dňoch 20. – 23. októbra sa uskutočnil online aj prezenčne v priestoroch FTF VŠMU 25. Festival Áčko – študentský filmový festival. Ceny za najlepší film, najlepší hraný film, najlepší scenár, najlepšiu kameru, najlepší zvuk a najlepšiu výpravu získal film Ospalky (2021) Kateřiny Hroníkovej. Filmy študentov VŠMU v roku 2021 premietali na 82 festivaloch a prehliadkach v 33 krajinách. Získali dovedna 10 ocenení. V roku 2021 pokračovala aj publikačná činnosť FTF VŠMU. Vyšiel zborník Jelena Paštéková a kol.: Súčasné filmové teórie 2, učebnica Jozef Hardoš: Televízna tvorba, Svetlo 1, učebné texty Dušan Trančík: Poznámky o filmovej reči a elektronický zborník prezentácií z konferencie IVGC 2021 – Premeny vizuálnych efektov II. Študenti audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU pripravujú časopis Frame.

FILMOVÁ PRODUKCIA

Stúpajúci počet vyrobených slovenských dlhometrážnych filmov pre kiná kulminoval v roku 2019 na čísle 44. V roku 2020 klesol na 28 a v roku 2021 ich vzniklo 26. Išlo o 14 hraných, 10 dokumentárnych a 2 animované filmy. Až 57 % filmov vzniklo v minoritnej koprodukcii. Deväť dlhometrážnych filmov režírovali debutanti. Tri hrané filmy boli čisto slovenské alebo majoritné koprodukcie, desať (7 v roku 2020) vzniklo v minoritnej koprodukcii, jeden ako paritná koprodukcia. V roku 2021 vzniklo i desať dlhometrážnych dokumentov pre kiná (17 v roku 2020). Sedem bolo čisto alebo majoritne slovenských, tri dokumenty (4 v roku 2020) vznikli ako minority. Kým v roku 2020 nevznikol ani jeden dlhometrážny animovaný film alebo pásmo, v roku 2021 boli vyrobené až dva – minoritné koprodukcie. V koprodukcii K2 Studio a RTVS vznikol aj jeden dlhometrážny film neuvedený v distribúcii – Dhaulágirí je môj Everest (r. Pavol Barabáš). Vzniklo i niekoľko desiatok krátkych filmov. Na výrobe 10 dlhometrážnych filmov pre kiná – 4 hraných a 6 dokumentárnych – sa podieľala RTVS, ktorá je i naďalej najväčším producentom v oblasti dokumentárnej tvorby.

Česko 11. 12. 2020 ratifikovalo Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) a 1. 4. 2021 nadobudol platnosť. Môžeme očakávať zvýšený počet minoritných koprodukcií, pretože pri bilaterálnej koprodukcii klesol požadovaný minimálny podiel koprodukujúcej krajiny z 20 % na 10 % a pri viacnásobnej koprodukcii z 10 % na 5 %.

Dlhometrážne slovenské filmy pre kiná vyrobené v roku 2021

 

100 % slovenský podiel 

slovenská majorita 

parita (50/50) 

slovenská minorita 

SPOLU 

Hrané

1

2

1

10

14

Dokumentárne

3

4

0

3

10

Animované

0

0

0

2

2

SPOLU

4

6

1

15

26

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Základný zdroj príjmu v rozpočte fondu na rok 2021 tvoril príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 11 720 000 eur, 6 000 000 eur bolo určených na podporu audiovizuálnej kultúry a 5 720 000 eur účelovo určených na podporu audiovizuálneho priemyslu. Dodatkom k zmluve z 15. 12. 2021 sa príspevok určený na audiovizuálnu kultúru zvýšil o milión eur. Fond túto sumu použil na podporu prevádzkovateľov kín zasiahnutých pandemickou situáciou. V roku 2021 vyplatil AVF na podporu audiovizuálnej kultúry o 306 329 eur viac než v predchádzajúcom roku, čo predstavuje medziročný nárast o 3,30 %. Dôležitou oblasťou bola počas pandémie podpora vývoja audiovizuálnych diel. V roku 2021 vyčlenil fond na štipendiá najvyššiu celkovú sumu za rok – 278 000 eur (medziročný nárast o 135 %). Rekordná bola aj priemerná suma jedného štipendia (6 043 eur). Fond v súčinnosti s ministerstvom kultúry zrealizoval osobitnú podporu určenú prevádzkovateľom kín za roky 2020 a 2021 v celkovej sume 1 582 000 eur. 

Prehľad podpory návštevnosti kín

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

celková suma v eurách

217 488

188 048

538 478

157 150

1 130 139

1 526 005

počet podporených žiadostí

38

33

48

25

113

118

priemer na žiadosť eur

5 723

5 698

11 218

6 286

9 914

12 932

 

 

Opätovný nárast zaznamenala v roku 2021 aj podpora audiovizuálneho priemyslu v programe 5. V ňom fond podporil 41 projektov sumou 5 585 009 eur, najvyššou od spustenia programu (2016). S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa legislatívne upravili podmienky podpory audiovizuálneho priemyslu a pôvodná sadzba dotácie vo výške 20 % oprávnených výdavkov sa zmenila na 33 %. V dôsledku toho v rokoch 2020 a 2021 výrazne narástol počet zaregistrovaných filmových projektov a medziročne sa zvýšila celková vyplatená suma na podporu audiovizuálneho priemyslu. Fond v roku 2021 zaregistroval 63 nových filmových projektov. K 61 žiadostiam vydal fond osvedčenia v roku 2021. Počet registrovaných filmových projektov stúpol o 40 %, počet podporených projektov stúpol o 116 % a nárast celkovej vyplatenej sumy bol 144 %. 

Od roku 2018 je osobitnou organizačnou zložkou AVF Slovenská filmová agentúra (SFA). V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom sa prezentovala na European Film Market v Berlíne a Marché du Film v Cannes a samostatne i na ďalších medzinárodných podujatiach. SFA intenzívne pracuje aj na zriadení regionálnych filmových kancelárií na Slovensku.

LITERÁRNY FOND

Výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby LF podporil v roku 2021 prostredníctvom programu ALFA vznik literárnych predlôh pre hrané, dokumentárne a animované filmy. Prostredníctvom cien Igric, Cien Jána Fajnora a prémií Literárneho fondu ocenil 15 úspešných tvorcov sumou 6 300 eur a 4 slovenských tvorcov sumou 1 000 eur na medzinárodných festivaloch. V rámci cien Igric udelil ceny a prémie v sume 2 600 eur aj výbor sekcie pre rozhlas, divadlo a zábavné umenie. Výbor sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu poskytol v roku 2021 na starostlivosť o tvorivých pracovníkov a umelcov sumu 38 706,57 eur, 22 600 eur vyplatil 27 tvorcom vo forme tvorivého štipendia.

MEDIA

Rok 2021 bol prvým rokom platnosti novej generácie programu Európskej únie na podporu kultúrneho, kreatívneho a audiovizuálneho sektoru Kreatívna Európa. Novú generáciu programu na roky 2021 – 2027 schválili až v priebehu mája 2021 a prvé výzvy boli publikované začiatkom júna. Výsledky väčšiny výziev z roku 2021 budú zverejnené až v priebehu roka 2022. Podporné schémy podprogramu MEDIA predstavila Európska komisia v novej štruktúre, sú rozdelené do troch oblastí – obsah, podnikanie a publikum.

EURIMAGES

V roku 2021 sa uchádzalo o podporu Eurimages 12 slovenských koprodukčných projektov, 6 z nich ju získalo: Ema a smrtihlav (SK/CZ/HU, r. Iveta Grófová) – 330 000 eur, O nepotrebných veciach a ľuďoch (O nepotřebných věcech a lidech, CZ/FR/SK/SI, r. David Súkup, Jean-Claude Rozec, Patrik Pašš ml., Leon Vidmar) – 380 000 eur, Chýbanie (Chybění, CZ/SK, r. Štěpán Pech) – 30 000 eur, Karavan (CZ/IT/SK, r. Zuzana Kirchnerová) – 250 000 eur, Čiapka (Kapa, SI/LU/SK/HR, r. Slobodan Maksimovič) – 205 000 eur, Bežné zlyhania (Běžná selhání, CZ/SK/HU/IT, r. Cristina Grosan) – 250 000 eur. Vklad Slovenska do fondu v roku 2021 bol 222 086,96 eur. V roku 2021 získali slovenské koprodukčné projekty spolu 1 445 000 eur. 

KINODISTRIBÚCIA

Kiná na Slovensku museli byť zatvorené od 19. decembra 2020 až do 16. mája 2021. A 25. novembra 2021 sa opäť zavreli. Celkovo museli byť v roku 2021 zatvorené 173 dní. Do plánu premiér sa vrátila väčšina očakávaných blockbusterov z roku 2020, a tak sa historicky najnižší podiel amerických filmov na slovenskej návštevnosti (42,80 % v roku 2020) vrátil opäť do normálu a prišlo na ne 71,47 % divákov. Podiel európskych filmov bez slovenských poklesol z 28,98 % (2020) na 18,33 % a podiel domácich filmov na návštevnosti klesol z 32,79 % (2020) na 9,89 %. V roku 2021 prišlo do slovenských kín na všetky premietané filmy 2 037 942 návštevníkov, teda o 13,82 % menej než v roku 2020, ba dokonca najmenej od roku 1993. Celkové hrubé tržby klesli medziročne o 11,56 % na 12 351 764 eur. Najmiernejší pokles v štatistikách slovenských kín sme zaznamenali pri počte predstavení, ktorý klesol len o 0,76 % z 98 714 (2020) na 97 962. Priemerná návštevnosť na predstavenie však klesla o 13,16 % – z 23,96 diváka (2020) na 20,80 (2021). Zároveň vzrástla o 2,62 % priemerná cena vstupenky – z 5,91 na 6,06 eura. To je najvyššie priemerné vstupné v ére samostatnosti a po prvý raz presiahlo hranicu 6 eur.

V roku 2021 sa v slovenských kinách hralo 648 filmov (rovnako ako v roku 2020), z toho 171 (147 v roku 2020) premiér, z ponuky 13 distribučných spoločností. Medzi premiérami bolo i 30 slovenských dlhometrážnych filmov a pásiem (z toho jedna obnovená premiéra), čo je o 50 % viac než v roku 2020. Počas lockdownu kín sa distribučné premiéry presunuli do online priestoru. V roku 2021 tak mali distribučnú online premiéru až tri slovenské filmy. Krajina ve stínu (r. Bohdan Sláma) a Komúna (r. Jakub Julény) sa dostali i do kinodistribúcie na rozdiel od dokumentu Libertas (r. Boris Vereš), ktorý bolo možné vidieť len online. Najviac premiér mala spoločnosť CinemArt SK (39), za ňou sa umiestnili Continental film (23) a Asociácia slovenských filmových klubov spoločne s Film Europe (20). Divácky najúspešnejším titulom roku 2021 sa stala Labková patrola vo filme (r. Cal Brunker), ktorú videlo 107 306 divákov. Všetky slovenské filmy vrátane minoritných koprodukcií si v roku 2021 pozrelo v kine 201 629 divákov (775 487 v roku 2020, 1 075 129 v roku 2019). Záujem divákov o domácu tvorbu tak medziročne klesol o 74,0 %. Bolo to i preto, že očakávané premiéry diváckych hitov sa presunuli na jar 2022. Z hľadiska počtu divákov bol podľa Únie filmových distribútorov SR najúspešnejšou distribučnou spoločnosťou CinemArt SK. Počet divákov na jeho filmoch, 877 060, tvorí až 43 % celkovej návštevnosti. Je to i vďaka tomu, že v kinách distribuoval snímky spoločností 20th Century Fox International, DreamWorks Animation, Paramount, Universal a Walt Disney Studios. 

Pre pandémiu sa zvýšil počet online projekcií, ktoré nie sú započítané v celkových výsledkoch, či už to boli klasické VoD projekcie distribučných spoločností Asociácia slovenských filmových klubov, Filmtopia, alebo Film Europe cez platformu Edisonline, alebo vo virtuálnej kinosále Kina Lumière Kino domaDo tohto projektu bolo zapojených 7 kín. V roku 2021 zrealizovalo Kino doma 273 predstavení (z toho viac než 20 spojených s diskusiami a workshopmi), celkovo bolo na online predstavenia vydaných prostredníctvom stránky Kina Lumière 9 264 vstupeniek. Ďalšou platformou boli #kinaspolu, ktoré začali svoju činnosť 1. decembra 2020 a pokračovali až do 31. júla 2021. Na predstavenia v roku 2021 bolo vydaných takmer 1 900 vstupeniek. Do projektu bolo zapojených takisto 7 kín.

Projekt Bažant Kinematograf prilákal počas svojej 19. sezóny na bezplatné projekcie českých a slovenských filmov v 27 slovenských mestách 27 250 divákov.

VIDEODISTRIBÚCIA

Spoločnosti vydávajúce filmy na fyzických nosičoch sa orientovali najmä na reedície úspešných starších titulov. Spoločnosť Magic Box Slovakia v roku 2021 vydala 200 DVD, 221 BD a 50 UHD titulov. Od januára zaradila do svojho portfólia tituly hollywoodskych štúdií 20th Century Fox a MGM, ktoré v minulosti distribuoval Bontonfilm. Do distribúcie sa dostali tituly, ktoré boli roky vypredané, ale i také BD, ktoré vyšli s českou podporou, ale boli dostupné len v zahraničí. V roku 2021 vyšlo 27 DVD alebo BD s 35 slovenskými a koprodukčnými audiovizuálnymi dielami. Z toho bolo 19 DVD a BD s dlhometrážnymi filmami pre kiná. Najväčším vydavateľom domácej tvorby na DVD bol v roku 2021 Slovenský filmový ústav. Vydal osem DVD s dlhometrážnymi hranými filmami: Jánošík (1921, r. Jaroslav Siakeľ), Na krásnom modrom Dunaji (1994, r. Štefan Semjan) s bonusom Film o filme Na krásnom modrom Dunaji (2021, r. Juraj Johanides), Noční jazdci (1981, r. Martin Hollý), Pacho, hybský zbojník (1975, r. Martin Ťapák) a 4-DVD Zlatá kolekcia slovenských rozprávok s filmami Plavčík a Vratko (1981, r. Martin Ťapák), Popolvár najväčší na svete (1982, r. Martin Ťapák), Nebojsa (1988, r. Julius Matula) a Sedem jednou ranou (1988, r. Dušan Trančík). Tri DVD so slovenskými filmami vydala spoločnosť Magic Box Slovakia. Išlo o hrané Amnestie (r. Jonáš Karásek), dokument Králi videa (r. Lukáš Bulava) a tragikomédiu Muž so zajačími ušami. Päť DVD vydala spoločnosť K2 Studio, boli na nich dve novinky Pavla Barabáša Salto je kráľ a Dhaulágirí je môj Everest. Bohatá bola i produkcia DVD s pesničkami a reláciami pre deti. Na DVD vyšli Paci Pac a kamarátiPodhradská / Čanaky – Spievankovo – Čaro vianočnej hviezdy a Smejko a Tanculienka – Poď von!

Na blu-rayi vyšli v SFÚ v roku 2021 digitálne reštaurované filmy Noční jazdci (1981, r. Martin Hollý) a kolekcia Dušan Trančík – krátke filmy (výber z krátkometrážnej tvorby). V decembri vyšla v limitovanom náklade 50 kusov videokazeta Králi videa

V renomovanom britskom vydavateľstve Second Run vyšiel blu-ray nosič s reštaurovaným filmom Petra Solana Kým sa skončí táto noc (1965). Spoločnosť Signature Entertainment (Spojené kráľovstvo) vydala DVD s filmom Správa (r. Peter Bebjak) a dvoch zahraničných vydaní na DVD sa dočkal aj film Tlmočník (2018, r. Martin Šulík): v Španielsku ho vydala spoločnosť Surtsey Films a v Nemecku spoločnosť 375 media. Česká televízia vydala rozprávku Vianočná hviezda(r. Karel Janák). Magic Box v ČR vydal dokument Meky (r. Šimon Šafránek). V januári 2021 boli vyhlásené výsledky výročnej ankety prestížneho cinefilského serveru DVDBeaver o najlepšie BD a UHD roku 2020. Medzi BD sa na skvelom štvrtom mieste objavilo Pomaľované vtáča (2019, r. Václav Marhoul), ktoré vydala v Spojenom kráľovstve spoločnosť Eureka.

Slovenské filmy na VOD

Zatiaľ čo predaj fyzických nosičov (DVD, blu-rayov a UHD) s audiovizuálnym obsahom na celom svete kontinuálne klesá, jeho dostupnosť v online priestore, naopak, kontinuálne rastie. Databáza LUMIERE VOD (http://lumierevod.obs.coe.int/), ktorá umožňuje vyhľadávať v rôznych VOD katalógoch s viac než 44 000 európskymi filmami a 12 650 TV sériami, uvádzala, že v roku 2021 v nich bolo dostupných 286 slovenských filmov a TV sérií v 24 krajinách u 41 poskytovateľov. K najväčším poskytovateľom slovenských audiovizuálnych diel patrili Netflix so 72 dlhometrážnymi filmami a dvoma animovanými seriálmi a HBO GO s 54 dlhometrážnymi filmami. V databáze však neboli zahrnuté napríklad ASFKVOD, DAFilms.sk, Edisonline ani VOYO. Kým začiatkom 90. rokov bolo na Slovensku v prevádzke takmer 1 500 videopožičovní, k 31. 12. 2021 bola v prevádzke už len jedna – Oscar na Šancovej ulici v Bratislave.

KINÁ

V roku 2021 bolo v prevádzke 160 komerčných kín (t. j. kín so vstupným) s 273 plátnami. Z toho bolo 87 jednosálových kín s 23 606 sedadlami, 23 miniplexov (2 až 7 sál) s 92 sálami a 13 945 sedadlami a 5 multiplexov (8 a viac sál) so 48 kinosálami a 7 753 sedadlami, 34 letných kín s 23 307 sedadlami, 7 alternatívnych priestorov s 8 sálami a 375 sedadlami, tri putovné kiná a jedno autokino. V Bratislave je navyše od roku 2015 v prevádzke i kino IMAX s technológiou IMAX 3D s kapacitou 468 divákov, ktoré sa nezapočítava do oficiálnych európskych štatistík. V roku 2021 otvorili dve viacsálové kiná – 17. júna 8-sálový CINEMAX Prešov Novum a 23. septembra 5-sálové kino Star v Prešove. Dňa 4. novembra bolo v priestoroch dnešného Majestic Music Clubu v Bratislave (bývalé kino YMCA) otvorené kino Náhoda s 10-metrovým plátnom a so zapožičaným DCP projektorom. Jediným kinom, ktoré na Slovensku i v časoch digitalizácie pravidelne premieta prevažne z 35 mm kópií, je kinosála K3 (Filmotéka – študijná sála Slovenského filmového ústavu) kina Lumière v Bratislave s 36 sedadlami. Z letných kín pravidelne premieta z 35 mm kópií Amfiteáter Paľa Bielika v Banskej Bystrici. K 31. decembru 2021 bolo v prevádzke 34 letných kín (29 v roku 2020), ktoré vyberali vstupné. V roku 2021 bolo v prevádzke aj jedno autokino, ktoré vyberalo vstupné – Autokino Orava v Námestove, ako aj tri komerčné putovné kiná – letné kino Gamon, putovné kino pri Autokine Orava a Túlavé kino Zálesie. 

FILMOVÉ KLUBY

Filmové kluby (FK) sú na Slovensku združené v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK), k 31. decembru 2021 pôsobilo na Slovensku celkovo 55 filmových klubov s 3 300 členmi (57 filmových klubov s 3 030 členmi v roku 2020). Väčšina filmových klubov funguje v priestoroch klasických kín, 40 z nich, teda 70 %, je v digitalizovaných kinách. V programoch kín sa objavilo až 137 filmov z katalógu ASFK. V roku 2021 prišlo na predstavenia klubových filmov vo všetkých kinách na Slovensku (nielen vo FK) 25 798 divákov (medziročný pokles 49,60 %). Klubové tituly sa v roku 2021 podieľali na celkovej návštevnosti v slovenských kinách 1,00 % (2,16 % v roku 2019). Priemerné vstupné na predstavenie klubového filmu vo všetkých kinách bolo 1,82 eur (3,48 eur v roku 2020). ASFK uviedla v roku 2021 do kín 21 noviniek, z toho 1 obnovenú premiéru – Utekajme už ide! (1986, r. Dušan Rapoš) a dva krátke filmy ako predfilmy. Najnavštevovanejším klubovým titulom roku 2021 sa stal Everest – najťažšia cesta (r. Pavol Barabáš) s 2 150 divákmi (2 953 vrátane online projekcií).

DOMÁCE FESTIVALY A PREHLIADKY

Z najväčších medzinárodných filmových festivalov sa napokon v plánovanom termíne uskutočnili len MFF Art Film Fest v Košiciach a MFF Cinematik v Piešťanoch. Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST Bratislava sa v roku 2021 neuskutočnil v tradičnej podobe. V jeho plánovanom termíne prebehli len Industry Days. V rámci nich dominovala prezentácia pripravovaných slovenských filmov Works in Progress 29. marca 2021. Štrnásty Medzinárodný festival animácie Fest Anča sa konal od 1. do 4. júla 2021 netradične online, ale uvoľnenie opatrení umožnilo pripraviť aj limitovanú verziu naživo s účasťou publika v Žiline. 

OCENENIA SLOVENSKÝCH FILMOV A TVORCOV NA SLOVENSKU

Národné filmové ceny Slnko v sieti boli po ročnej prestávke udelené po jedenásty raz 9. apríla 2022 za filmovú tvorbu rokov 2020 a 2021. Najlepším hraným filmom sa stala dráma Cenzorka (r. Peter Kerekes), najlepším dokumentárnym filmom Raj na zemi (r. Jaro Vojtek) a najlepším animovaným filmom Bolo raz jedno more... (r. Joanna Kożuch). Slnko v sieti za výnimočný prínos audiovizuálnej kultúre si prevzali herečka Emília Vášáryová a filmová a literárna vedkyňa Jelena Paštéková. Divácku cenu získal film Známi neznámi (r. Zuzana Marianková). Ceny Igric (32. ročník) získali v oblasti hranej filmovej tvorby pre kiná Martin Šulík za réžiu Muža so zajačími ušami, v oblasti televíznej dramatickej tvorby Juraj Štepka za tvorivý režisérsky prínos vo filme Mlčanie (2020), za dokumentárnu tvorbu Richard Krivda za námet a kameru vo filme Múdry blázon (2020, r. Juraj Nvota) a za animovanú tvorbu Andrea Pátková a Veronika Valentová s videoklipom Problémy s problémami (2020, r. Andrea Pátková). Igrica za celoživotný prínos slovenskej kinematografii udelili režisérovi a scenáristovi Dušanovi Hanákovi.

Ceny slovenskej filmovej kritiky (29. ročník) za slovenský celovečerný hraný, aj koprodukčný film pre kiná získala dráma Šarlatán (r. Agnieszka Holland), cenu za najlepší slovenský celovečerný dokumentárny film získal FREM (r. Viera Čákanyová), cenu za publikačnú filmovú činnosť a audiovizuálne aktivity získala filmová a literárna bádateľka Jelena Paštéková. Na 7. Týždni slovenského filmu boli udelené Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy Jelene Paštékovej, Cena Pavla Branka pre autora vo veku do 35 rokov publicistovi a kreatívnemu riaditeľovi distribučnej spoločnosti Film Expanded Matejovi Sotníkovi a Cena Orbis Pictus pre vydavateľa za koncepčnú a kontinuálnu reflexiu slovenskej audiovizuálnej tvorby mesačníku Film.sk, ktorý vydáva Slovenský filmový ústav. Divácku cenu Týždňa slovenského filmu získal film Králi videa. Z 28. CINEAMA – celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby si Hlavnú cenu odniesol animovaný film Zlodeji koní (Jakub Chochula, scenár a réžia; Ján Feckanič, námet a výprava).

OCENENIA SLOVENSKÝCH FILMOV A TVORCOV V ZAHRANIČÍ

Slovenské filmy boli v roku 2021 úspešné i na festivaloch v zahraničí. K najžiadanejším a najoceňovanejším patril dlhometrážny hraný film Cenzorka (SK/CZ/UA, 2021, r. Peter Kerekes).

Slovenskými národnými nomináciami na Európsku filmovú cenu boli hrané filmy Muž so zajačími ušami a Správa. Do užšieho výberu 68 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov sa však dostal len animovaný film Myši patria do neba Denisy Grimmovej a Jana Bubeníčka. Napokon získal aj nomináciu v kategórii animovaných filmov. Slovenským národným kandidátom na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii medzinárodný dlhometrážny film bola dráma Cenzorka. Podobne ako český kandidát, slovenská koprodukcia Zátopek (r. David Ondříček) nomináciu nezískal. Mimoriadnym úspechom bola nominácia na Zlatý glóbus (najlepší animovaný film) preMoju afganskú rodinu (r. Michaela Pavlátová). A snímka Myši patria do neba bola nominovaná na francúzsku filmovú cenu César v kategórii animovaný film.

Slovenské filmy boli v roku 2021 uvedené na viacerých prestížnych festivaloch. Filmový festival v Locarne premiéroval v rámci svojho 74. ročníka krátku minoritu Milý tati (r. Diana Cam Van Nguyen), film sa premietal aj na 34. Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov (IDFA) v Amsterdame, získal Cenu za najlepší krátky film na 65. filmovom festivale BFI Londýn, cenu divákov na 64. DOK Leipzig či Veľkú cena poroty za najlepší krátky animovaný film na americkom AFI FEST. Na 78. MFF Benátky súťažila v sekcii Horizonty Cenzorka, ktorá tu získala cenu za scenár; 69. MFF San Sebastián premietol Ospalky aj Cenzorku; 37. Filmový festival Varšava uviedol Ospalky a Kožuch (r. Kristína Bajaníková); 43. MFF Káhira Cenzorku, ktorá tu získala cenu za scenár, a Inú svorku (r. Hajni Kis), ktorá si odniesla Špeciálnu cenu poroty. Na 52. Medzinárodnom indickom filmovom festivale v Goa dostala Správa o záchrane mŕtveho(r. Václav Kadrnka) cenu za réžiu. Z 25. Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava si odniesli Čiary(r. Barbora Sliepková) hlavnú cenu aj ceny za debut a najlepší zvukový dizajn. Zvláštne uznanie získala Očista (r. Zuzana Piussi) a cenu za zvuk film Milý tati. Festival uviedol aj veľkú retrospektívu Karola Plicku. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Hot Docs v Toronte (28. ročník) uviedol v sekcii World Showcase film The Sailor. Na 45. Medzinárodnom festivale animovaného filmu Annecy získala Moja afganská rodina Cenu poroty a premietal sa tu aj film Myši patria do neba. MFF Karlove Vary (55. ročník) uviedol v hlavnej súťaži Atlas vtákov (r. Olmo Omerzu), Každú minútu života (r. Erika Hníková, Zvláštna cena poroty), Lásku pod kapotou (r. Miro Remo), Správu o záchrane mŕtvehoa v súťaži Na východ od Západu Inú svorkuZátopek tu získal cenu divákov a projekt Obeť (r. Michal Blaško, producenti: Jakub Viktorín, Pavla Janoušková Kubečková) ocenili Works In Progress TRT Award. Už tradične sa darilo filmom Pavla Barabáša, jeho Everest – najťažšia cesta získal vo svete 12 ocenení. 

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

Pandémia zasiahla aj v roku 2021 do plánovaných projektov a do činnosti Slovenského filmového ústavu, ktorý navyše výrazne pocítil krátenie rozpočtu o 10 %. Vďaka úsporným opatreniam a maximalizácii výnosov neznížil stav zamestnancov a napriek komplikovanej situácii sa mu opäť podarilo dosiahnuť ziskový hospodársky výsledok. V roku 2021 uplynulo sto rokov od vzniku prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík. SFÚ si storočnicu pripomínal počas celého roka. Jánošík sa stal v roku 2021 najviac uvádzaným filmom zo zbierok SFÚ v zahraničí. V roku 2021 SFÚ realizoval prioritné projekty 100. výročie vzniku slovenskej kinematografie, Abecedár slovenského filmu, Týždeň slovenského filmu a udeľovanie cien Slnko v sieti, Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí a SK CINEMA – integrovaný audiovizuálny informačný systém. Vyvrcholením osláv storočnice slovenského filmu sa na konci roka 2021 stala anketa Film.sk – slovenský film storočia, v ktorej jedenásť filmových vedcov a kritikov zostavilo rebríček Top 20 zo všetkých slovenských dlhometrážnych filmov pre kiná z rokov 1921 až 2020. Na vrchole rebríčka sa umiestnila snímka Dušana Hanáka 322 z roku 1969.

V polovici roku 2021 sa skončilo päťročné obdobie udržateľnosti národného projektu Digitálna audiovízia. Celkový počet zdigitalizovaných filmových objektov v národnom projekte a jeho udržateľnosti je 1 380 (viac ako 1 petabyte dát). Digitalizácia pokračuje aj po tomto období, v roku 2021 sa zdigitalizovalo 71 filmových objektov. SFÚ v súlade s plánom úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 441/2006 vypracoval a 20. 8. predložil MK SR návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na ďalšie obdobie, roky 2022 – 2024. Výrazné zastúpenie slovenskej kinematografie zabezpečil SFÚ na MFF v Karlových Varoch, a to vrátane programu pre filmových profesionálov KVIFF Eastern Promises. Z domácich podujatí participoval SFÚ na MFF FEBIOFEST Bratislava (Industry Days) a na MFF Art Film Fest v Košiciach. V roku 2021 sa SFÚ ako organizátor, spoluorganizátor či partner podieľal na 91 podujatiach v 47 krajinách sveta a na 15 domácich podujatiach. V informačnom systéme SK CINEMA bol ku koncu roka 2021 celkový počet záznamov 654 520 (nárast o 29 721 záznamov od roku 2021). SFÚ prevádzkuje Kino Lumière, ktoré v roku 2021 oslávilo 10. výročie znovuotvorenia. Celková návštevnosť v Kine Lumière a v Kine doma za minulý rok predstavuje 46 955 vydaných vstupeniek a 2 164 predstavení. Fyzicky v kine sa na projekciách zúčastnilo 36 934 divákov na 1 874 predstaveniach. SFÚ vydáva od roku 2000 jediný mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. V roku 2021 vyšlo už po deviaty raz aj špeciálne anglické číslo Film.sk, prvýkrát vo viacerých mutáciách.

V oblasti knižnej produkcie vydal SFÚ v roku 2021 monografiu Peter Dubecký – Peter Michalovič: Filmové svety Miloslava Luthera, súbor textov Jánošík a sto rokov slovenskej filmovej kultúry (v spolupráci so SKO Žilina), zborník Slovenský film v roku 2019, monografiu Jana Dudková: Zmena bez zmeny. Obraz spoločenskej zmeny v slovenskej televíznej fikcii 1990 – 1993, zborník Václav Macek (zost.): Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy (Občianske združenie FOTOFO, SFÚ) a prekladovú štúdiu André Gaudreault – Philippe Marion: Kinematický obrat – Film v digitálnej ére a jeho desať problémov (vydavateľ ASFK v spolupráci so SFÚ). Vedeckovýskumná činnosť SFÚ sa v roku 2021 zamerala na pôsobenie Alaina Robba-Grilleta v Československu, na scenáre Lubora Dohnala k slovenským filmom, na súvislosti slovenskej kinematografie v rokoch 1939 – 1945 a na prvé desaťročie zoštátnenej kinematografie (1948 – 1957). Najpredávanejšími titulmi z produkcie SFÚ boli v jeho predajni Klapka.sk DVD Milan Sládek (r. Martin Šulík), blu-ray Obchod na korze (r. Ján Kadár, Elmar Klos) a kniha Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry

Jednou zo základných činností SFÚ z hľadiska príjmov je licenciovanie slovenských filmov zo zbierok SFÚ. V roku 2021 sa uskutočnili dve výzvy s licenčným konaním celkovo na 27 filmov. Spolu sa licenciovalo 17 titulov: 11 filmov získala RTVS, 4 TV Markíza a 2 TV Joj. V roku 2021 boli uzatvorené zmluvy na vysielanie dlhometrážnych hraných filmov s RTVS, TV Markíza, TV Joj, Českou televíziou, televíziou Nova a CS Film, TA3 naďalej vysielala týždenníky Týždeň vo filme. Celkovo sa v roku 2021 podarilo licenciovať na televízne vysielanie 68 filmov, sprístupňovali sa aj formou VoD na platformách otta, Voyo, DAFilms či v službách Netflix, iTunes, Starmax, O2 TV a ďalších. Prostredníctvom platformy DAFilms Europe, DAFilms Asia a DAFilms Americas sa do celého sveta dostala tvorba režiséra Dušana Hanáka, v krajinách Európy platforma predstavila aj tvorbu Petra Solana. Ako koprodukčný partner vstúpil SFÚ v roku 2021 do dokumentárnych projektov Trančík (r. Erik Praus), Budujeme Slovensko II (rôzni režiséri), Kamera Stanislav Doršic alebo Ze Záhorá cez Kolibu do svjeta (r. Miki Gucman, Bohumír Bobocký) aj do príprav 3 dielov televízneho cyklu RTVS SK Dejiny (r. Filip Fabián) venovaných histórii slovenského filmu.

Miro Ulman (Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2021, vydavateľ: Creative Europe Desk Slovensko – Slovenský filmový ústav)

Text bol krátený a redakčne upravený, nekrátenú verziu nájdete na www.cedslovakia.eu.