Čo sa deje s Audiovizuálnym fondom? Upokojí sa rozbúrené filmárske prostredie?

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí 4. augusta odvolala riaditeľa fondu Petra Badača, ktorý bol do funkcie zvolený 18. januára 2023. Riadením AVF je tak až do voľby nového riaditeľa alebo riaditeľky poverený nový predseda Rady AVF Vincent Štofaník. Následne 14. augusta vypísala rada výzvu na predkladanie prihlášok na kandidátov na funkciu riaditeľa/riaditeľky s uzávierkou 29. septembra.

Koncom júla zverejnilo ministerstvo kultúry informáciu, že Silvia Hroncová odvolala z funkcie člena a predsedu Rady Audiovizuálneho fondu Dušana Zbudilu. K odvolaniu pristúpila po zoznámení sa s výsledkami kontrolnej činnosti Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu, ktoré upozorňovali na porušenia zákona o Audiovizuálnom fonde. Zároveň do funkcie členky rady menovala Ivanu Malákovú, generálnu riaditeľku sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR a doterajšiu členku Dozornej komisie AVF. Ivana Maláková sa zároveň vzdala členstva v Dozornej komisii fondu.

Dozorná komisia, ktorá na základe prijatých podnetov prešetrovala konanie riaditeľa a Rady AVF, na svojom zasadnutí 17. a 19. 7. okrem iného konštatovala, že riaditeľ AVF nedodržal zákonnú lehotu na zaslanie návrhu zmluvy dvom podporeným subjektom a tiež, že „pri uzatváraní zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu ,Marché du film, Cannes 2023 so Slovenským filmovým ústavom (...) konal v mene fondu nad rámec poverenia radou, a teda v rozpore s ustanovením § 13 ods. 1 zákona o fonde“, a zároveň, že v tomto prípade „rada pod vedením predsedu rady nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona o fonde.“ Riaditeľ totiž o pripravovanej zmluve , uzatváranej na sumu 20 000 eur, radu iba informoval, hoci bez jej súhlasu môže uzatvárať zmluvy len do výšky 15 000 eur. Rada na základe pochybenia riaditeľa fondu, ale aj predsedu rady Zbudilu zmluvu len zobrala na vedomie, namiesto toho, aby súhlas s jej podpísaním odhlasovala.

Bývalá členka dozornej komisie Maláková, podpísaná pod týmito konštatovaniami, tak v rade nahradila ministerkou odvolaného Zbudilu. Členka rady Jelena Paštéková medzičasom na základe zistení dozornej komisie podala návrh aj na odvolanie Badača. A keďže Rada AVF podľa §8, ods. 2 zákona o Audiovizuálnom fonde prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, Malákovej hlas rozhodol o tom, že rada prijala uznesenie, podľa ktorého „má za to, že riaditeľ fondu Peter Badač konal v rozpore so zákonom o Audiovizuálnom fonde.“ Ak rada konštatuje porušenie zákona, riaditeľa následne odvolá.

(Ne)možná diskusia?

Reakcie na odvolanie prišli rýchlo. Na webe časopisu Kapitál vyšiel 9. 8. text, ktorý iniciovalo 11 zakladajúcich členov vznikajúcej Asociácie dokumentárneho filmu. Podpísalo ho viac ako 60 profesionálov pôsobiacich v audiovízii. Signatári upozorňujú, že zaslané podnety a postup orgánov fondu aj ministerky kultúry vzbudzujú dojem účelovosti. Hlasovanie Ivany Malákovej ako novej členky rady zasa mohlo porušiť ustanovenie Etického kódexu AVF o nestrannosti. Signatári žiadajú orgány AVF, aby transparentne informovali „o pozadí vzniku vyššie opísanej situácie a návrhoch riešenia tejto krízy.“ Pod textom sa – popri iných komentároch, vrátane reakcie bývalého riaditeľa Martina Šmatláka – objavila 15. 8. aj rozsiahla anonymná analýza, podľa ktorej je odvolanie riaditeľa AVF z procesného hľadiska právne sporné: menovanie Malákovej do Rady AVF ministerkou bezprostredne po odvolaní Zbudilu, a nie na základe návrhov osôb pôsobiacich v audiovízii, nemuselo byť v súlade so zákonom. (Pozn. red. – Odvolaný Dušan Zbudila bol členom rady, ktorého vymenováva minister.)

O dva dni neskôr vydalo prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) stanovisko, v ktorom vyjadrilo znepokojenie nad situáciou okolo AVF. „Výrazná polarizácia názorov časti odbornej verejnosti ani anonymné vyjadrenia či osobné útoky na verejných platformách nie sú cestou k riešeniu aktuálnej situácie,“ píše sa v ňom. „Ak má ktokoľvek dôkazy o porušení zákonov, jeho povinnosťou je podniknúť potrebné právne kroky a pod svojím menom podať podnet na príslušné orgány. Veríme, že čoskoro budú známe ďalšie objektívne fakty – od dôslednej analýzy ekonomickej situácie v AVF až po konanie jeho orgánov a Ministerstva kultúry SR.“ Zároveň prezídium SFTA uviedlo, že nomináciu Ivany Malákovej ministerke „preukázateľne navrhol Slovenský filmový ústav (SFÚ) a pani ministerka si ju osvojila“, i to, že „prezídium SFTA je pripravené poskytnúť (...) súčinnosť a vytvorí spoločný priestor pre všetky profesijné združenia na ich vzájomnú diskusiu.

Vývoj záväzkov AVF

Na pozadí celého sporu o odvolávanie sú – už aj verejne komunikované – výroky bývalého riaditeľa Badača, že AVF má záväzky, ktoré nie je schopný splácať v stanovených termínoch (Pravda, 14. 8.). AVF sa voči týmto výrokom rázne ohradil, neskôr svoje stanovisko na žiadosť časti rady revidoval a zjemnil: tvrdenia o platobnej nespôsobilosti AVF sa k 18. augustu nepotvrdili.

AVF od roku 2017 používa systém „cash flow“, ktorý podľa bývalého riaditeľa Martina Šmatláka fungoval tak, že pri podpore produkcie fond „prijal rozhodnutie k celej sume a tú postupne ,uvoľňovalʻ žiadateľovi jednak dodatkami k zmluve a jednak splátkami podľa zmluvy.“ Pri takomto systéme je podstatné priebežne sledovať tok hotovosti – teda disponibilné finančné prostriedky na dotačnom účte, úhrady z toho účtu a predpokladané príjmy na účet fondu. Zavedením systému postupného vyplácania dotácií podľa Šmatláka „fond vyšiel v ústrety najmä producentom, ktorých projekty tvoria najväčší podiel na dlhodobých záväzkoch fondu, keďže pri produkcii filmov ide zväčša o najdrahšie a najdlhodobejšie projekty.“ Šmatlák uviedol, že producenti prístup fondu privítali a nikto doteraz voči nemu nič nenamietal. Ani externé kontrolné orgány, ktoré fond navštívili. „Pri takomto systéme účtovne vstupuje do záväzkov celá suma podpory v tom mesiaci, keď je prijaté rozhodnutie. Následne sa zo záväzkov tá suma vždy postupne odúčtuje pri jednotlivých splátkach. To znamená, že definitívne sa záväzky na takto podporený projekt odúčtujú až po predložení vyúčtovania, keď sa uhradí záverečná splátka,“ povedal Šmatlák pre Film.sk.

Hoci Peter Badač o používaní tohto systému vedel, na niektoré aspekty jeho fungovania podľa svojich slov prišiel až niekoľko mesiacov po nástupe do funkcie: „Tak to bolo aj s platobnou neschopnosťou, na ktorú som prišiel začiatkom mája, nakoľko som o tejto téme nedostal od svojho predchodcu žiadne inštrukcie, aj keď o potenciálnom probléme asi vedel,“ povedal pre Film.sk. O situácii som informoval predsedu rady, následne sme mali stretnutie s ministerkou Hroncovou. Informoval som aj Radu AVF na jej zasadnutiach v máji a júni, ale z jej strany tu nebola vôľa sa o tejto problematike so mnou baviť. Predložené materiály spochybňovali, dávali mi ich prepracovať. Nechcel som informovať odbornú verejnosť skôr, ako budem informovať radu, ale nakoľko sa stretnutie s radou a dozornou komisiou niekoľkokrát presúvalo, 31.7. som sa rozhodol o situácii informovať na webovom sídle fondu.

Martin Šmatlák tvrdí, že na fungovanie systému Petra Badača upozorňoval a že mu odporúčal, „nech si vytvorí taký systém priebežného sledovania cash flow, aký mu najlepšie bude vyhovovať.(...) Na vytvorenie takého nástroja nepotrebuje súhlas rady ani dozornej komisie, lebo je to v princípe informačný nástroj pre rozhodovanie riaditeľa, a nie vnútorný predpis, ktorý musí schváliť rada.“ K dočasnému vyčerpaniu finančných prostriedkov na dotačnom účte fondu podľa Šmatláka došlo aj preto, lebo sa po Badačovom nástupe neurobila analýza záväzkov a úhrad, ktoré z tých záväzkov vyplývajú – a to tak, aby sa tieto záväzky a úhrady rozložili do konkrétneho času. „Samozrejme, stav záväzkov sa v priebehu roka mení podľa toho, ako fond uzatvára zmluvy a vypláca splátky prijímateľom. Pre účtovnú závierku je dôležitý stav týchto záväzkov ku koncu roka, aby fond vedel, aké záväzky si prenáša do budúcich období,“ povedal Šmatlák.

Z prehľadu vývoja záväzkov AVF z podpornej činnosti, v ktorom sú zohľadnené zmluvy aj rozhodnutia a ktorý dal Martin Šmatlák Film.sk k nahliadnutiu, podľa neho „vyplýva, že celková výška záväzkov fondu k 31. 12. príslušného roka v období 2017 – 2021 bola relatívne vyrovnaná a oscilovala okolo dlhodobého priemeru. Priemerný medziročný nárast týchto záväzkov v rokoch 2018 – 2022 je iba 0,31%. Navyše, záväzky fondu z podpornej činnosti sa k 31.12.2022 citeľne znížili a v prvom polroku 2023 zase výrazne stúpli (stav k 30.6.2023). V tom náraste v prvom polroku 2023 boli zahrnuté aj záväzky z výzvy 7/2022, ale to nie je nič výnimočné, lebo komisie k výzve 7 zväčša uzatvárajú svoje hodnotenia až na prelome rokov.

No kým v rokoch 2017 – 2021 boli všetky rozhodnutia riaditeľa o žiadostiach z výziev na produkciu, zverejnených v druhej polovici roku, podpísané riaditeľom do konca príslušného roku, rozhodnutia o podpore projektov z výzvy 7/2022 Martin Šmatlák podpísal výnimočne až 3. januára 2023. To spôsobilo aj účtovné zníženie záväzkov v roku 2022 a ich zvýšenie v prvom polroku 2023.  (Opravené 30. 8. 2023) Zmluvy so žiadateľmi podporenými v tejto výzve však už uzatváral Peter Badač, ktorý v prípade viacerých projektov zazmluvnil vyplatenie 90 % pridelenej sumy už v roku 2023  ktorý podľa tabuľky zaslanej do redakcie z prostredia AVF z 25 podporených žiadostí až pri 21 žiadostiach zazmluvnil vyplatenie 90 % pridelenej sumy už v roku 2023 a pri jednej žiadosti zazmluvnil vyplatenie 100 % pridelenej sumy už v roku 2023. (Upravené a doplnené 30. 8. 2023).*

*Add: Aktuálne o situácii v Audiovizuálnom fonde (filmsk.sk)

Smerom k dlhodobej udržateľnosti podpornej činnosti fondu

Rada AVF na svojom 9. zasadnutí 22. 8. napokon zverejnila aj niektoré výsledky finančnej kontroly, ktorá prebehla po Badačovom odvolaní. Jej predseda Vincent Štofaník informoval, že fond v roku 2023 čakajú záväzky v hodnote 5 060 000 eur; z toho viac ako 4 milióny eur bude v roku 2023 aj vyplatených. Záväzky vo výške zhruba 1 milión eur by sa mali po individuálnych rokovaniach s prijímateľmi podpory presunúť do roku 2024. Rada rozhodla aj „o použití 5 % z celkovej sumy príjmov na podporu audiovizuálneho priemyslu mimoriadne v roku 2023 aj za rok 2023 na prevádzku a zároveň o použití časti týchto prostriedkov (300 tis. eur) na úhradu záväzkov z podpornej činnosti na podporu audiovizuálnej kultúry. A zároveň rada rozhodla v roku 2023 aj za rok 2023 o použití 5 % z celkovej sumy príjmov na podporu audiovizuálnej kultúry a príspevkov od prispievateľov na úhradu záväzkov z podpornej činnosti na podporu audiovizuálnej kultúry (450 tis. eur).“ Taktiež poverila predsedu rady, vykonávajúceho postavenie riaditeľa fondu, prípravou súboru opatrení na zlepšenie finančného riadenia fondu najmä vo forme návrhu zmien v zmluvách o poskytovaní dotácií, vnútorného predpisu o finančnom riadení fondu, návrhu súboru údajov o stave jeho financií, ktorými sa zároveň zjednoduší finančná kontrola AVF. Tá sa dnes v dôsledku toho, že fond nepoužíva nijaký ekonomický softvér, vykonáva manuálnym párovaním zmlúv a platieb. (Uvedená informácia nezodpovedala skutočnosti. Za chybu sa ospravedlňujeme. Opravené 29. 8. 2023)

Vôľu stabilizovať a ozdraviť finančné fungovanie AVF, ale aj upokojiť rozbúrené audiovizuálne prostredie na 9. zasadnutí rady naznačovali nielen jednomyseľne prijaté uznesenia, ale aj ochota rady diskutovať s profesijnými asociáciami a s odbornou verejnosťou. Či sa na diskusiu využije priestor, vytvorený prezídiom SFTA, ktoré zástupcov fondu a profesijných združení pozvalo na stretnutie 7. septembra, v čase uzávierky Film.sk ešte nebolo možné s istotou povedať.

Článok vyjde v septembrovom Film.sk.

Mária Ferenčuhová, -red-
foto: Miro Nôta

Ad: Čo sa deje s Audiovizuálnym fondom? Upokojí sa rozbúrené filmárske prostredie?

 „Vecne a bez emócií“, tak charakterizujú článok Márie Ferenčuhovej niektoré statusy. Text je síce bez emócií, ale vecne – raz presný, raz nepresný.

Priznáva napríklad odôvodnenosť a legitimitu Ministerstvu kultúry SR na nahradenie Dušana Zbudilu Ivanou Malákovou, ako zástupkyňou ministerstva v Rade AVF. Ako účastníčka diania v záujme objektívnosti musím uviesť niektoré spresnenia o akte odvolávania riaditeľa Petra Badača.

1. Dôvod na odvolanie vyplýva z § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 516/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rada odvolá riaditeľa, ak porušil ustanovenia tohto zákona. Podľa rozhodnutí Dozornej komisie AVF – uznesenia č. 19/2023 zo dňa 19.7.2023 – riaditeľ Audiovizuálneho fondu Badač porušil zákon, a to opakovane.
2. Rada podľa zákona mala teda povinnosť bezodkladne riaditeľa Badača odvolať.
3. Podpredsedníčka Rady Slavomíra Salajová, ktorá viedla zasadnutie, však pod hlavičku odvolávania vsunula hlasovanie o uznesení, v ktorom mali členovia rady vyjadriť svoj názor na závery Dozornej komisie.

Pri tomto „predbežnom“ hlasovaní o pravdivosti záverov Dozornej komisie sa pozitívne vyjdrili piati členovia: Vincent Štofaník, Jelena Paštéková, Zuzana Gindl Tatárová, Ivana Maláková a Richard Kováčik. Proti boli tri členky: Barbora Struss, Marta Švecová a Slavomíra Salajová: 5:3. Vzápätí nasledovalo hlasovanie o odvolaní riaditeľa Badača podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona o AVF. Za odvolanie hlasovali títo členovia: V. Štofaník, J. Paštéková, Z. G.Tatárová, I. Maláková, R. Kováčik a – S. Salajová. Zdržali sa: B. Struss a M. Švecová: 6:0. Proti nebol nik. Malákovej hlas teda o odvolaní nerozhodol. Všetci členovia rady, ktorí hlasovali za odvolanie, sa jasne stotožnili s jeho dôvodmi. Žiadne iné hlasovanie nebolo potrebné.

Toľko na doplnenie a spresnenie článku.
 
Každý, koho zaujíma tento kľúčový akt odvolávania si môže overiť jeho fakticitu na verejne dostupnom streame aj v Zápise zo zasadnutia č. 8.
 
K iným kontextom sa nevyjadrujem.
 
Jelena Paštéková
 

Add: Čo sa deje s Audiovizuálnym fondom? Upokojí sa rozbúrené filmárske prostredie?

Vo výzve 7/2022 bolo 25 projektov. Ak bol projekt celý realizovaný v roku 2023, nepristupovalo sa k deleniu na splátky, hlavne pri projektoch do 100 000 €. Nad 100 000 € sa splátky delili (Fichtelberg, Ťapákovci, Vojna policajtov), kvôli kontrole, keďže už nakrúcali alebo vedeli, že budú nakrúcať v blízkej budúcnosti  ide o 7 z 22 projektov. Niektoré ďalšie projekty boli dokonca už v postprodukcii (Stepne, Photophobia). Tým splnili podmienku na vyplatenie 1. a 2. splátky uvedenú v zmluve, takže reálne im AVF musel vyplatiť 90% dotácie, inak by došlo k porušeniu zmluvy.

Ak by sa aj pristúpilo na delenie splátok na roky - u projektov, ktoré podmienky nesplĺňajú,  ide o 409 500 €, a pri delení tak malých čiastok by išlo o administratívnu záťaž pre administrátorky a kanceláriu. Čo je ale dôležité, tak by sme týmto delením získali cca polovicu z tejto sumy, teda okolo 205 000 €, čo si nemyslíme, že je zásadná vec pre riešenie cash-flow fondu, ak AVF chýba v tejto chvíli 1,7 milióna euro. 

Je tiež zavádzajúce hovoriť o nadobudnutí účinnosti zmlúv, nakoľko rozhodnutia k týmto projektom z výzvy 7/2022 prijal 3.1.2023 Martin Šmatlák a teda už vtedy vstúpili do záväzku fondu. Fond nemá inú možnosť len s podporeným projektom uzavrieť zmluvu, iba že by žiadateľ nedodal potrebné podklady na uzatvorenie zmluvy v predpísanom termíne, čo je nepravedepodobné, že sa stane, takže vlastne všetky rozhodnutia z 3.1.2023 - v sume 2 928 000 € - sa do záväzkov fondu dostali už 3.1.2023 a  riaditeľ Badač nemal inú možnosť, ako ich podpísať.

Marta Švecová
Slavomíra Salayová
Barbora Struss