Nová etapa vedy a výskumu v SFÚ

V januári 2016 začalo svoju činnosť nové oddelenie Slovenského filmového ústavu, ktoré sa zameriava na vedu a výskum. Čím sa zaoberá, aké má kritériá, organizačné nastavenie a aké výstupy plánuje? Základné otázky súvisiace s oddelením vedy a výskumu SFÚ objasňuje jeho vedúci Michal Michalovič.

V oficiálnej charakteristike zámerov tohto oddelenia sa uvádza, že jeho cieľom je vytvárať podmienky na rozvoj vedecko-výskumnej činnosti a spolupracovať na vzdelávacích a pedagogických aktivitách, prípadne ich iniciovať. Po založení oddelenia vznikla v SFÚ špeciálna vedecká a edičná rada, ktorú tvorí sedem popredných odborníkov z oblasti kinematografie a audiovízie a jej úlohou je nastavenie základných línií smerovania vedeckej činnosti SFÚ. „Tie boli definované ako výskum dejín slovenskej kinematografie, vedecké spracovanie obnovy a digitalizácie slovenského audiovizuálneho dedičstva s cieľom teoreticky zmapovať a zhodnotiť tieto procesy, ktoré SFÚ dlhodobo realizuje na praktickej úrovni, a ďalšou ambíciou je výskum v oblasti filmovej teórie,“ ozrejmuje Michal Michalovič. O konkrétnych projektoch a témach z tejto oblasti je zatiaľ predčasné hovoriť. No ako pripomína Michalovič, v uplynulých dňoch bola na Centrum vedecko-technických informácií SR podaná žiadosť o hodnotenie spôsobilosti SFÚ vykonávať vedu a výskum. Udelenie certifikátu by ústavu rozšírilo možnosti a oprávňovalo ho zapájať sa do riešenia vedecko-výskumných grantových projektov.

Pod toto oddelenie však spadajú aj podujatia, ktoré dobre poznajú návštevníci Kina Lumière v Bratislave. Ide o popularizačno-vzdelávací projekt Filmový kabinet a o špecializovaný odborný program vo Filmotéke – študijnej sále SFÚ, kde sú v ponuke napríklad cykly Očami filmových spravodajcov a Kraťasy z archívu. Oddelenie spolupracuje aj na edičných aktivitách SFÚ vrátane časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon. „Chceme sa usilovať aj o to, aby bol Kino-Ikon indexovaný v medzinárodnej abstrakčnej a citačnej databáze Scopus, čo by zvýšilo jeho vedeckú kredibilitu a prestíž,“ dodáva Michalovič. Ďalšou aktivitou je séria odborných diskusií pod hlavičkou Kino-Ikon Choice, kam sa prizývajú tvorcovia vybraných filmov aj odborníci z rôznych oblastí s cieľom užšie prepojiť umelecko-tvorivú komunitu s odbornou i laickou verejnosťou a vytvoriť fórum na vzájomný dialóg. Tento rok sa zatiaľ uskutočnili diskusie o filmoch Martina Kollara 5 October a Márie Rumanovej Hotel Úsvit, na ktorých sa okrem tvorcov zúčastnili aj zástupcovia katedier estetiky a sociológie FiF UK či Národného osvetového centra.

Na pripravovanom projekte Nemecká jeseň spolupracuje oddelenie vedy a výskumu SFÚ s Katedrou audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU a Goetheho inštitútom v Bratislave. Ide o rozsiahly projekt, ktorý tvorí niekoľko hlavných vetiev. Jednou z nich je filmová prehliadka, ktorá sa skladá z retrospektívy kinofilmov režiséra Alexandra Klugeho pri príležitosti jeho 85. narodenín a zároveň z prehľadového rezu fenoménom nového nemeckého filmu, kde budú zastúpení režiséri ako Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder a ďalší. Prehliadka sa bude konať od septembra do decembra 2017. „Plánujeme aj vydanie publikácie, ktorá predstaví v širších súvislostiach toto obdobie dejín nemeckej kinematografie. A tretím pilierom projektu sú vzdelávacie podujatia – v tomto smere bude hlavnou hviezdou profesor Thomas Elsaesser a jeho októbrová prednáška v Bratislave,“ avizuje Michal Michalovič. Podľa neho bude téma projektu prepojená aj s prostredím strednej a východnej Európy vrátane Slovenska. Práve preto boli oslovení aj partneri z Česka a Poľska, ktorí sa podieľajú na prípravách publikácie. K prienikom so Slovenskom patrí napríklad práca kameramana Igora Luthera na Schlöndorffových filmoch alebo účinkovanie Jany Plichtovej v snímke Wernera Schroetera Deň idiotov (Tag der Idioten, 1981).

Daniel Bernát

Tradičné miesto, nový festival

Roky sa tam konal Art Film, vlani ho nahradil MFF Trenčianske Teplice a tento rok sa v Tepliciach predstaví nový filmový festival. Park Film Fest sa uskutoční v dňoch 23. až 26. 6. Kto za ním stojí a aká je jeho programová stratégia?

Po odchode Art Film Festu (a tým aj značky) do Košíc za lepšou infraštruktúrou zostal jeho zakladateľ a viceprezident Peter Hledík na pôvodnom mieste a spolu s ďalšími sa pokúsil nadviazať na festivalovú tradíciu kúpeľného mestečka zorganizovaním MFF Trenčianske Teplice. Avizoval zámer vrátiť sa ku koreňom festivalu a posilniť spoluprácu s mladými autormi, pričom súťažná sekcia MFF Trenčianske Teplice sa skladala zo študentských filmov. Udeľovali sa však aj ocenenia Umelcova misia a Zlatá kamera. Umeleckou riaditeľkou sa stala Ľudmila Cviková, v prezídiu festivalu boli okrem Hledíka aj Jiří Menzel, Zuzana Kronerová a Kamila Magálová. Tento rok sa však v Tepliciach chystá festival s novým názvom a nikto z menovaných už pod jeho hlavičkou nefiguruje. Kontinuita teplického festivalu sa tak druhý rok po sebe prerušuje ďalším hľadaním cesty.

Peter Hledík vysvetľuje, že vyhlasovateľ festivalu, mesto Trenčianske Teplice, sa rozhodol, že podujatie bude viesť Jana Prágerová, a vzhľadom na jej výhrady k nemu nebude v spolupráci pokračovať. Ako dodal, po tomto rozhodnutí odstúpilo uvedené prezídium i realizačný štáb festivalu. Prágerová potvrdzuje, že s Hledíkom a Cvikovou sa nezhodli na spoločných festivalových víziách a predstavách o vzájomnej spolupráci. Riaditeľka Park Film Festu zároveň hovorí, že nový, mladý programový tím prináša originálne nápady „aj produktívne riešenia a harmonické pracovné prostredie na tvorbu dlhodobej a veríme, že konečne aj kontinuálnej koncepcie kvalitného medzinárodného festivalu.“ Hledík po odchode z teplického festivalu pripravuje na leto päť tematických filmových večerov v Trenčíne a od roku 2018 sa zapojí do projektu veľkého medzinárodného filmového podujatia na Slovensku.

Členka programového tímu Park Film Festu Eva Križková naznačuje, že chystané podujatie má okrem „vyplnenia diery na trhu“ nadviazať na staršiu verziu Art Filmu a vrátiť sa k „zakladateľským ideálom“ Hledíka. „Našou ambíciou je docieliť, aby Teplice filmom dýchali, a aj preto chceme prepájať film, prírodu a spoločenskú diskusiu s prostredím parku, pre Teplice špecifickým. S tým súvisia aj sprievodné podujatia – premietania na kúpalisku Zelená žaba, krst knihy na lúke či diskusia o kultúrnej rôznorodosti pod holým nebom.“ Hlavná súťaž Jej pohľad uvedie filmy režisérok. Jej zostavovateľkou je francúzska filmová žurnalistka Pamela Pianezza, ktorá do roku 2015 pôsobila ako kurátorka Semaine internationale de la critique na MFF Cannes. O teplickej súťaži Jej pohľad hovorí: „Priveľakrát som počula, že ženy režisérky robia ,malé a pekné ženské filmy‘, čo obyčajne znamená milé, citlivé a delikátne. Naša súťaž predstaví päť mladých, silných a talentovaných režisérok a predvedie, aké silné a povzbudzujúce môžu byť ich filmy. Väčšina z nich ukazuje ženské postavy ako neobyčajné a nezabudnuteľné.“ V sekcii figurujú tituly Raw (r. J. Ducournau), The Fits (r. A. R. Holmer), In Between (r. M. Hamoud), Park (r. S. Exarchou) a slovenskou zástupkyňou je Iveta Grófová s Piatou loďou. Víťazka získa ocenenie Zlaté oko.

Druhá súťaž Veľké nádeje je venovaná študentskej tvorbe. Nominovali sa do nej filmy zo štrnástich európskych krajín. „Do posledného súťažného kola sa dostanú len tri najlepšie. Ktoré z nich to budú, to sa dozvieme od porotcov Daniela Riháka, Mateja Sotníka a Pamely Pianazza,“ hovorí zostavovateľka sekcie Erika Čisáriková. Víťazný film dostane cenu Zlatá žaba.

Festival udelí aj cenu AMA – Artist Mission Award a ocenenie Za kamerou dostanú Ondřej Trojan a Zuzana Piussi. Ďalšími sekciami festivalu sú Brazil Visual alebo Iná Európa: Katalánsko. Odborným garantom Park Film Festu je režisér a producent Ivan Ostrochovský.

Daniel Bernát
FOTO: Parkfilmfest.sk