Čaká nás boom slovenských filmov v kinách?

Viac domácich filmov s väčším počtom projekcií v slovenských kinách. Motivovať domácich kinárov k častejšiemu uvádzaniu slovenských snímok má nový podprogram Audiovizuálneho fondu s názvom Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel. Prvú výzvu má už za sebou.

Eva Nová, Koza, Anton Srholec, Čistič, Lokalfilmis, Wilsonov, Sedem zhavranelých bratov. To je len časť z 25 premiér dlhometrážnych slovenských filmov, ktoré sa dostali do kín v minulom roku a ktoré diváci mali alebo stále majú možnosť vidieť v tunajších kinách. Aby ich videlo viac návštevníkov a aby boli kinári motivovaní častejšie uvádzať domáce kinematografi cké diela, vytvoril Audiovizuálny fond (AVF) nový podporný podprogram. Ten by mal úspešným žiadateľom za každú predanú vstupenku na slovenský film prispieť sumou jedno euro. „Chceli sme nájsť čo najjednoduchší spôsob výpočtu podpory a vo vzťahu predpokladanej návštevnosti sme vychádzali aj rozpočtových možností fondu,“ hovorí pre Film.sk riaditeľ Audiovizuálneho fondu Martin Šmatlák. „Nemám informácie o podobne zameranom modeli v zahraničí. Náš projekt je koncipovaný pre slovenský ,kinopriestor‘, ktorý je veľmi limitovaný vo svojich základných parametroch, ako je počet kín, divákov, tržby či priemerná návštevnosť kina na obyvateľa. A zároveň je trochu špecifický svojou štruktúrou aj vzťahmi medzi producentmi, distributérmi a kinármi.“

Žiadatelia o takúto formu podpory musia najprv splniť niekoľko podmienok. V prvom rade musia byť prevádzkovateľmi audiovizuálneho technického zariadenia v Slovenskej republike, byť zaregistrovaní ako prispievatelia do fondu, nemať evidovaný nedoplatok, používať na premietanie digitálnu technológiu D-cinema alebo E-cinema a za premietanie vyberať vstupné. V prípade, že kinári všetky tieto podmienky spĺňajú, musia v príslušnom kalendárnom roku uviesť viac ako 50 percent z celkového počtu slovenských kinematografických diel zaradených do plánu premiér Únie filmových distribútorov SR. Ak splnia túto podmienku, môžu požiadať fond o príspevok aj za premietanie starších slovenských titulov.

V čase našej uzávierky odsúhlasil fond podporu 38 žiadostí v rámci prvej výzvy, ktorá bola otvorená od 11. januára do 29. februára tohto roka. AVF poskytne na podporu žiadostí viac ako 217 000 eur. „Podprogram vznikol po diskusii na rade fondu v súčinnosti s Úniou filmových distribútorov SR a so Združením prevádzkovateľov kín. Za radu fondu bola gestorkou tejto iniciatívy členka rady za oblasť kín a distribúcie Ľuba Féglová. Podmienky sme podrobne prediskutovali so zástupcami kinárov, distributérov aj filmových klubov. Po ukončení tohto prvého roka budeme so zúčastnenými stranami ďalej diskutovať o tom, čo tento model reálne priniesol a či je prípadne potrebné ešte ho nejakým spôsobom modifikovať,“ pokračuje Martin Šmatlák.

K žiadosti o poskytnutie dotácie musia žiadatelia okrem účtovných dokladov, ktorými preukážu vznik a úhradu oprávnených výdavkov, priložiť aj auditovaný údaj o návštevnosti každého jednotlivého slovenského kinematografického diela, ktoré premietli za uplynulý kalendárny rok. Tieto údaje musia byť zároveň potvrdené Úniou filmových distribútorov SR.

Oslovené kiná, ktoré sa do uzávierky Film.sk vyjadrili, vnímajú takúto iniciatívu AVF pozitívne. „Je to veľmi dobrý spôsob, ako konečne zviditeľniť slovenskú produkciu,“ hovorí Zuzana Patkošová z kina Akademik v Banskej Štiavnici. „Do výzvy sme sa zapojili a veríme, že v budúcnosti prinesie podpora oveľa viac návštevníkov práve na slovenské kvalitné filmy. S návštevnosťou slovenských filmov je to slabé, krivka stúpa len v prípade, že ide o známeho režiséra alebo keď vo filme účinkuje aspoň jeden známy slovenský herec. Prípadne keď titul vypichneme a urobíme mu zvlášť silnú mediálnu kampaň, ako napríklad pri filme Eva Nová,“ dodáva Patkošová. Podobné skúsenosti majú aj v Spišskej Novej Vsi, kde sídli kino Mier. „Ak je fi lm propagovaný v médiách, diváci prídu. Ak nie je, tak vôbec. Slovenské filmy majú veľmi zlú reputáciu, naposledy bol veľmi kladne hodnotený film Eva Nová,“ približuje Anna Koťuhová. Možnosť získať dotáciu z AVF však aj oni vnímajú kladne. „Do výzvy sme sa zapojili a robíme všetko pre to, aby sme dali slovenské filmy do kina. No najviac nám pomáhajú školské predstavenia. Napríklad aj teraz sme zaradili projekciu Johankinho tajomstva pre školu. Problémom však je, že okrem tejto rozprávky sa už nič iné školám ponúkať nedá. Ťažké sociálne drámy, ktoré produkuje slovenská kinematografia, školy nechcú,“ vysvetľuje Koťuhová.

Trochu iná situácia je v Kine Lumière v Bratislave, ktoré takisto nepremeškalo šancu zapojiť sa do výzvy. „Premietania slovenských filmov sú našou prioritou číslo jeden a dobrá návštevnosť slovenských filmov v našom kine nasvedčuje, že diváci si zvykli na fakt, že práve tie majú u nás možnosť vidieť nielen v premiérovom týždni, ale aj v početnom reprízovom nasadení,“ hovorí dramaturgička Zita Hosszúová. Kino Lumière sa síce do výzvy zapojilo, ale to priamo neovplyvňovalo jeho vlaňajšiu dramaturgiu. „Divákov motivujeme v podstate nenásilne: upozorňovaním v propagačných materiáloch na konkrétne slovenské tituly, pripomínaním medzinárodných ocenení, ktoré jednotlivé filmy získali, ich opakovaným zaraďovaním do programu či premietaním slovenských filmov s anglickými titulkami,“ pokračuje Hosszúová. „Táto iniciatíva AVF je jedným z nástrojov, ktorým môže fond motivovať kiná, aby aktívnejšie zaraďovali do programu slovenské filmy. Samotná agenda spojená s výzvou zároveň poodkryla isté slabé miesta v mechanizme centrálnej evidencie výsledkov návštevnosti jednotlivých kín, čo môže priniesť zmeny, ktoré môžu byť zase prospešné pre kiná i distribútorov.“

V kolobehu tohto podporného podprogramu môže byť pre kinárov najmä v menších mestách problematická podmienka uviesť viac ako 50 percent z celkového počtu premiér slovenských filmov – najmä ak bude domáca produkcia neustále narastať –, ale aj nalákať na ne dostatočný počet divákov. Stúpať pritom môže aj počet filmov, ktoré do kín uvedú ich producenti, bez zastrešenia distribučnou spoločnosťou. Takto uvádzané tituly doteraz zvyčajne nefigurovali v pláne premiér Únie filmových distribútorov, ktorá doň zaraďuje len snímky svojich členov – konkrétne spoločností Continental film, CinemArt SK, Bontonfilm, Saturn Entertainment, Itafilm, Forum Film, Garfield Film, Magic Box, Film Europe a Asociácie slovenských filmových klubov. Výnimkou bol vlani slovenský titul Spievankovo 5: O povolaniach, ktorý do kín uviedla spoločnosť Tonada, no v pláne premiér ÚFD figuroval (napokon ho videlo viac ako 33 000 divákov). Podmienky zaraďovania filmov spoločností, ktoré nie sú členmi únie, na zoznam distribučných premiér sa budú prerokúvať na valnom zhromaždení Únie filmových distribútorov.

Zuzana Sotáková
FOTO:
FB filmu Stanko