Creative Europe Desk Slovensko informuje

V apríli majú uzávierky dve schémy programu Kreatívna Európa, podprogramu MEDIA. Výzva EACEA/30/2018, Podpora online distribúcie, uzávierka 5. 4. 2019. V jej rámci je možné podporiť jeden z troch druhov projektov: 

Akcia 1: Podpora propagácie, marketingu, brandingu existujúcich VOD platforiem
Akcie ako digitálna propagácia, marketing, branding, vývoj nových ponúk existujúcimi VOD platformami s cieľom zlepšiť viditeľnosť a rozšírenie celosvetového publika európskych audiovizuálnych diel.

Akcia 2: Podpora vývoja tzv. „On Line Ready balíkov
Zostavovanie a dodávanie tzv. digitálnych balíkov (digital packages) európskych audiovizuálnych diel s cieľom zlepšiť ich dostupnosť a vizibilitu, zvlášť vo VoD službách v krajinách, kde tieto diela nie sú dostupné na žiadnej z distribučných platforiem. Činnosti môžu zahŕňať napríklad kódovanie, titulkovanie, zaistenie metadát alebo vývoj marketingových stratégií. Katalóg filmov by sa mal zameriavať na európske audiovizuálne diela (hrané filmy, animované filmy, tvorivé dokumenty, TV filmy a seriály), ktoré už boli predané do kinodistribúcie a televíznej distribúcie v najmenej 5 krajinách podprogramu MEDIA. Katalóg filmov musí obsahovať:
– minimálne 20 európskych audiovizuálnych diel,
– filmy z minimálne 5 krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA (5 jazykov);
– každý film z tohto katalógu by mal byť prístupný na VoD platformách v minimálne 5 krajinách podprogramu MEDIA.

Akcia 3: Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel
Podpora inovatívnych stratégií distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel so zameraním na vývoj nových obchodných modelov alebo nástrojov s cieľom zvýšiť potenciál publika európskych audiovizuálnych diel (hraných, animovaných alebo dokumentárnych filmov vrátane celovečerných filmov, TV filmov alebo seriálov).

Výzva EACEA/22/2018, Podpora vývoja jednotlivých projektov, uzávierka 24. 4. 2019. O finančnú podporu v rámci tejto schémy možno žiadať na fázu vývoja týchto typov projektov:
1. hrané, animované a tvorivé dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút, ktoré sú v prvom rade určené do kín,
2. hrané filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 90 minút, animované filmy alebo seriály trvajúce celkovo minimálne 24 minút a tvorivé dokumentárne filmy alebo seriálytrvajúce celkovo minimálne 50 minút, ktoré sú primárneurčené na TV vysielanie alebo digitálne platformy.

vs

Konferencia o crowdfundingu

Creative Europe Desk Slovensko a Creative Industry Forum organizujú konferenciu s názvom Crowdfunding ako nástroj pri správe veci verejného záujmu, ktorá sa uskutoční 7. 5. v Primaciálnom paláci v Bratislave.Vzhľadom na trendy a záväzky, ktoré sa v priebehu rokov objavili v rámci kohéznej politiky EÚ, nie je prekvapujúce, že sa o crowdfundingu začalo hovoriť čoraz viac, a to najmä v súvislosti s vytváraním nových schém financovania a ich prepájaní s tradičnými zdrojmi, akými sú napríklad štrukturálne a investičné fondy (tzv. matching funding).Dôležitou témou v diskusiách o crowdfundingu je aj zapájanie regionálnych a miestnych orgánov v jednotlivých členských krajinách. Aké sú benefity vyplývajúce z crowdfundingu? Ako funguje v praxi? Je možné cez crowdfunding financovať aj projekty z oblasti kultúry? A vôbec – je slovenská (nielen umelecká) scéna pripravená na takýto spôsob financovania projektov?

zd/red

Zvučné slovenské filmy vo svete

Hongkonský medzinárodný filmový festival Cine Fan uvedie vo svojom aprílovom (12. 4.) i májovom (25. 5.) programe film Petra Solana Prípad Barnabáš Kos, ktorý bude súčasťou sekcie Vitajte v Absurdistane spolu s ďalšími filmamiz Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny, reflektujúcimi absurdity komunistických režimov.Aprílová projekcia Solanovho filmu sa uskutoční s lektorským úvodom zostavovateľa sekcie Gabriela M. Paletza.V Nemecku na medzinárodnom festivale filmov zo strednej a z východnej Európy goEast Wiesbaden (10. – 16. 4.) sa v sekcii Symposium premietne snímka Dušana Hanáka Ružové sny (12. 4.). Sekcia je tento rok venovaná téme Rómov v kinematografii strednej a východnej Európy.

V rámci programu kina Tuškanac v Záhrebe v Chorvátsku sa 30. 4. odprezentuje blok slovenských filmov z archívnych zbierok SFÚ: Voda a práca (r. Martin Slivka), Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák), Hr. Peklo (r. Vlado Kubenko), Ohnivé rieky (r. Ctibor Kováč), Fotografovanie obyvateľov domu (r. Dušan Trančík), Oko (r. Juraj Bindzár), Bubeník Červeného kríža (r. Juraj Jakubisko), Obrazy starého sveta (r. Dušan Hanák).

jj