Creative Europe Desk Slovensko informuje

V marci bude mať uzávierky niekoľko podporných schém MEDIA, vo viacerých z nich sme už v minulosti zaznamenali slovenských žiadateľov. Viac informácií nájdete na www.cedslovakia.eu a, samozrejme, sme vám k dispozícii na konzultácie.

Výzva CREA-MEDIA-2023-DEVVGILM, Video Games and Immersive content development / Vývoj videohier a imerzných diel
Uzávierka 1. 3. 2023, 17.00
Podpora vývoja naratívnych videohier a imerzného obsahu, určených na komerčnú distribúciu. Žiadosť môže podať herné štúdio, XR štúdio alebo audiovizuálna produkčná spoločnosť.
Podporu môžu získať tieto projekty:
- naratívne videohry alebo projekty s interaktívnym naratívnym a imerzným obsahom, určené na komerčnú distribúciu;
- príbeh sa musí rozprávať v priebehu celej hry/projektu (in-game storytelling), nie iba ako úvod alebo záver.
Oprávneným žiadateľom je:
- spoločnosť, ktorá vyvinula/vyrobila aspoň jednu videohru alebo imerzný projekt, ktorý bol komerčne distribuovaný v období od 1. 1. 2020 do uzávierky výzvy;
- hlavný predmet činnosti spoločnosti – vývoj/výroba videohier, vývoj zábavného softvéru alebo výroba audiovizuálnych diel;
- spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín programu MEDIA a vlastnia ju občania týchto krajín;
- má väčšinové vlastníctvo práv k projektu;
- produkčná fáza (začínajúca sa od vytvorenia prvého hrateľného prototypu/skúšobnej verzie hry) nesmie byť naplánovaná skôr ako 10 mesiacov po dátume uzávierky.

Financovanie:
- fixná suma vo výške 50 % uznateľného rozpočtu na vývoj (náklady možno uznať až od podpisu zmluvy, v odôvodnených prípadoch od podania žiadosti);
- max. 150 000 eur.

Výzva CREA-MEDIA-2023-FEST, European festivals / Európske festivaly

Uzávierka 9. 3. 2023, 17.00
Podpora je určená pre audiovizuálne festivaly hraných, dokumentárnych, animovaných a krátkych filmov – európske audiovizuálne festivaly, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie záujmu publika o neeurópsky audiovizuálny obsah a podporu jeho cirkulácie a viditeľnosti.
Oprávneným žiadateľom je festival, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
- minimálne 50 % programu je venovaných európskym zahraničným filmom a audiovizuálnym dielam (pochádzajúcim z členských krajín MEDIA);
- tieto diela musia zastupovať aspoň 15 rôznych členských krajín MEDIA;
- festival musí mať za sebou aspoň 3 ročníky, ktoré sa konali do 31. decembra 2022.

Prípustné aktivity:
Stratégie zamerané na celoročné aktivity, ktoré pomôžu rozšíriť a obnoviť publikum implementáciou inovatívnych aktivít aj na oslovenie mladého publika.
Žiadosti by mali predstaviť primerané stratégie na zabezpečenie udržateľnejšieho a environmentálne ohľaduplnejšieho prostredia, ktoré zabezpečí rodovú rovnováhu, začlenenie rozmanitosti a reprezentatívnosti.

Financovanie:
Paušálna suma závisiaca od počtu európskych filmov v programe festivalu vo výške
27 000 – 75 000 eur za rok, v prípade festivalu krátkych filmov 19 000 – 33 000 eur za rok.
Financovanie je na 2 roky (2 ročníky festivalu).

Výzva CREA-MEDIA-2023-FILMOVE, Films on the move / Filmy v pohybe (výberová distribúcia)

Uzávierky:

14. 3. 2023, 17.00

4. 7. 2023, 17.00

 

Podpora distribúcie zahraničných európskych filmov v kinách a/alebo online.

Oprávnený žiadateľ:

Európsky sales agent, ktorý koordinuje minimálne 7 rôznych prípustných distributérov pôsobiacich v rôznych krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA, pričom dvaja musia pochádzať z krajín s nižšou audiovizuálnou kapacitou.

- sales agent musí byť oprávnený predávať filmy do min. 15 členských krajín MEDIA;

- filmy musia mať distribučnú premiéru najskôr 10 týždňov po podaní žiadosti.

 

Prípustné projekty:

- Film: musí to byť hraný, animovaný alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút;

- európske filmy (na výrobe filmu sa musia významnou mierou podieľať spoločnosti a profesionáli z krajín MEDIA);

- rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2021;

- výrobný rozpočet filmu z krajín s vysokou produkčnou kapacitou musí byť nižší ako 15 mil. eur.

 

Financovanie:

maximálne 90 % oprávnených nákladov (sales agent);

max. 70 % nákladov na P&A (jednotliví distribútori);

maximálne sumy na distribútora: 150 000 eur (FR, IT, EC, DE), 60 000 eur (AT, BE, PL, NL), 30 000 eur (CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE), 10 000 eur (ostatné územia).

 

Výzva CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU, Audience development and film education / Vývoj publika a filmová výchova

Uzávierka: 30. 3. 2023, 17.00

Podpora práce s publikom a filmového vzdelávania s cieľom zvýšiť záujem publika a povedomie o európskych audiovizuálnych dielach. Môžu sa prihlásiť organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.

 

Finančná podpora je určená na:

zvýšenie vedomostí a záujmu publika o európske audiovizuálne diela (vrátane programov filmového dedičstva);

projekty zamerané na celoeurópsky dosah a vplyv na divákov, ktoré majú mechanizmy na celoeurópsku spoluprácu;

projekty zvyšujúce prínos európskych audiovizuálnych diel (vrátane katalógov vybraných filmov) pri práci s publikom a filmovej výchove;

projekty musia mať celoeurópsky dosah, zahŕňajúci aspoň 5 členských štátov MEDIA a

významný podiel európskych filmov a audiovizuálnych diel (min. 50 %).

 

Financovanie:

70 % uznateľných nákladov.

 

Výzva medzisektorovej oblasti CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY, News – Media Literacy

Uzávierka: 30. 3. 2023, 17.00

Prípustné sú projekty spolupráce s jasne definovaným cieľom (cieľmi) na podporu/zacielenie na konkrétnu oblasť (oblasti)/cieľ (ciele) v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré sa týkajú aspoň dvoch z týchto oblastí činností:
- činnosti, ktoré vychádzajú z osvedčených postupov inovatívnych projektov mediálnej gramotnosti, uplatňujú ich a rozširujú, pričom zohľadňujú meniaci sa mediálny ekosystém, najmä prekračujúc kultúrne, národné alebo jazykové hranice;
- vývoj inovatívnych, interaktívnych online súprav nástrojov na poskytovanie riešení súčasných a budúcich výziev v online prostredí vrátane dezinformácií;
- vypracovanie materiálov a súborov nástrojov, ktoré občanom umožnia rozvíjať kritický prístup k médiám, rozpoznávať dezinformácie a primerane na ne reagovať.
 
Všetky návrhy by mali zohľadňovať inkluzívnosť občanov, občiansku angažovanosť a participatívnu kultúru ako svoj základný aspekt.

Projekt musí predložiť konzorcium najmenej troch žiadateľov (príjemcov, nie pridružených subjektov), ktoré spĺňa tieto podmienky:
minimálne 3 subjekty z 3 rôznych oprávnených krajín.

Podpora je vo výške maximálne 70 % uznateľných nákladov.

 

Výkonná agentúra EACEA uverejnila výsledky niekoľkých výziev, z ktorých nás najviac zaujímali výsledky výzvy CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE, v ktorej získali 3 slovenské produkčné spoločnosti celkovo 435 000 eur. Mená spoločností a sumy ich podpory zverejníme po podpise zmlúv spoločností s Európskou komisiou. Úspešným žiadateľom srdečne blahoželáme.

vs

Carlos Saura (4. 1. 1932 – 10. 2. 2023)

Desiateho februára, deň predtým, ako si mal prevziať cenu Španielskej filmovej akadémie Goya de Honor za „rozsiahly a vysoko osobný tvorivý prínos do dejín španielskej kinematografie od konca 50. rokov 20. storočia až dodnes“, zomrel v Madride vo veku 91 rokov španielsky režisér Carlos Saura. Jeho detstvo ovplyvnila španielska občianska vojna a dospelý život diktatúra generála Franca. Počas kariéry natočil viac ako 50 filmov, posledný z nich – dokument Las paredes hablan o pôvode a vývoji umenia mal premiéru minulý rok. Umenie, predovšetkým tanec – flamenco a iné tradičné formy tanca, bolo dôležitou súčasťou Saurovej tvorby. Sauru ovplyvnil aj surrealizmus jeho kolegu a vzoru Luisa Buñuela, ktorého obsadil do roly kata vo filme Plač pre banditu (1964). Za nasledujúci film Hon (1966) získal cenu za réžiu na festivale Berlinale. Peppermint frappé (1967) bol začiatkom tvorivej spolupráce s herečkou Geraldine Chaplin, ktorá účinkovala v ďalších štyroch najznámejších Saurových filmoch z rokov 1968 až 1973 – Stres v trojici, Brloh, Záhrada rozkoší a Anna a vlci. Za film Sesternica Angelika získal režisér v roku 1974 v Cannes Cenu poroty. Veľkú cenu poroty získal v Cannes Saurov film Starý dom uprostred Madridu (opäť s Geraldine Chaplin, 1976). Za kriminálnu baladu Rýchlo, rýchlo (1981) získal na Berlinale Zlatého medveďa. Bol držiteľom mnohých ďalších festivalových ocenení vrátane Zvláštnej ceny za mimoriadny prínos svetovej kinematografii na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch v roku 2000.

bar

Midpoint v Bratislave

V marci sa v Bratislave uskutočnia dva workshopy, ktoré organizuje Midpoint Institute. Prvým z nich je novinka Intensive Queer, „program vývoja scenárov vytvorený s cieľom podporiť rôznorodosť tém a podporiť filmárov v queer rozprávaní. Štvordňový program je určený pre medzinárodné tvorivé tímy (scenáristi, režiséri a producenti), ktoré rozvíjajú svoje projekty hraného filmu s queer zameraním.“ Jeho hlavnou tútorkou bude Lucia Kajánková, scenáristka, režisérka, dramaturgička a pedagogička, autorka oceňovaného webového seriálu Českej televízie TBH. Workshop Intensive SK 2023 je zase určený na pomoc pri vývoji scenárov k pripravovaným hraným filmom slovenských autorov a jeho cieľom je podporiť lokálnu filmovú produkciu. Hlavným lektorom štyroch projektov bude režisér, scenárista, producent a strihač Ivo Trajkov.

bar

Profily osobností filmovej hudby

Portál DAFilms prináša nový tematický cyklus Hudobní skladatelia. Prvou z osobností série venovanej autorom našich najlepších filmových soundtrackov je Zdeněk Liška, ktorý zložil hudbu k viac ako 150 celovečerným a stovkám krátkych filmov. Dvadsiatka vo výbere DAFilms obsahuje kultové filmy československej kinematografie, ako napríklad Spalovač mrtvol, Marketa Lazarová, Obchod na korze či Medená veža.

bar

Websterovci v Nemecku

Animovaná séria príbehov pavúčej rodinky Websterovci bude na jar 2023 dostupná aj v Nemecku prostredníctvom streamovacej platformy Amazon. Pavúčie príbehy Websterovci vo filme pôjdu navyše na Veľkú noc aj do nemeckej kinodistribúcie.

bar

SkyShowtime prišla na Slovensko

V polovici februára vstúpila na slovenský trh nová streamovacia platforma SkyShowtime. Slovensko je súčasťou osmičky krajín (vrátane Česka, Albánska či Rumunska), o ktoré SkyShowtime rozšírila svoje pôsobenie. Nová platforma prináša seriály, filmy, obsah pre deti od spoločností Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios a Peacock.

bar