Jana Dudková:
Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993
SFÚ/ASFK, Bratislava 2021, 240 s.

Kniha Jany Dudkovej Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993 je prvou komplexnou a zároveň historicky i tematicky presne vymedzenou publikáciou zameranou na slovenskú televíznu tvorbu. Dudková tému spracúva viacdisciplinárne – dekonštruuje mýtus o „kolapse televíznej tvorby“ v roku 1990, rozkrýva produkčné pozadie vzniku televíznych filmov, poukazuje na nie vždy ostrú hranicu medzi titulmi z predchádzajúceho obdobia a tými, ktoré začali vznikať až po roku 1989. No v prvom rade sa sústreďuje na to, ako z týchto filmov presakuje, prípadne sa v nich priamo odráža zmena (česko)slovenskej spoločnosti po nežnej revolúcii a aké naratívy ju sprevádzajú. Monografiu tvorí päť rozsiahlych kapitol: po kontextualizujúcom a metodologickom úvode sa autorka venuje obrazom mládeže, ďalej sleduje, ako sa do televíznej tvorby produkčne či tematicky (ne)premietli myšlienky prestavby, potom identifikuje a analyzuje typy naratívov spoločenskej zmeny, či už romantizujúce, komické, tragické, alebo satirické, a napokon sa zameriava na televízne reprezentácie (umeleckých) elít.

 

Umberto Eco
O televizi. Práce z let 1956–2015
Gianfranco Marrone (ed.)
Argo, Praha 2020, 526 s. 

Súbor textov Umberta Eca venovaných televízii ako masovokomunikačnému prostriedku, kultúrnemu fenoménu i službe vydalo v roku 2020 české vydavateľstvo Argo. V knihe nájdeme články, štúdie, eseje i fejtóny, ktoré napísal Eco o televízii od konca päťdesiatych rokov až do svojej smrti v roku 2016. A hoci publikácia nemá ambíciu byť vyčerpávajúca, zahŕňa všetky dosiaľ známe publikované aj nevydané autorove texty, ktoré televízii venoval. Ich chronologické zoradenie rozkrýva štylistickú bohatosť Ecovho písania, ale aj obdivuhodný rozptyl tém, ktorým sa venoval, a perspektív, z ktorých na ne nazeral: či už ide o prieniky televízie s inými médiami a umeleckými formami, alebo o kultúrne, spoločenské, ekonomické či politicko-ideologické faktory, ktoré ovplyvňovali jej vysielanie, prípadne z neho vyplývali. Knihu zostavil semiotik Gianfranco Marrone, ktorý v doslove píše, že na súbore Ecových textov venovaných televízii zreteľne vidno aj jednotlivé etapy autorovho uvažovania, smerujúceho od esteticko-sociologickej fázy cez semiologickú, kriticko-ideologickú, textuálnu, esteticko-etickú až po tú poslednú, postmediálnu.

mf