Slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy druhého polroku 2016

V roku 2009 sme sa v redakcii Film.sk rozhodli v spolupráci s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami reflektovať slovenské filmy aj inak ako len vo forme recenzií či iných článkov. Vtedy sme po prvýkrát zverejnili tabuľku bodovania slovenských celovečerných filmov, ktoré mali v príslušnom roku premiéru v kinách.

Aktuálne prinášame hodnotenie slovenských filmov s premiérou v druhom polroku 2016. Hodnotíme celkovo deväť slovenských alebo majoritne slovenských dlhometrážnych filmov, ktoré spĺňajú finančné kritériá určovania krajín pôvodu podľa Európskeho dohovoru o koprodukciách. Všetky snímky tentoraz uviedli do kín distribučné spoločnosti a boli zaradené na zoznam premiérovaných titulov Únie filmových distribútorov. Nehodnotíme minoritné slovenské koprodukcie s premiérou v druhom polroku 2016: Rodinný film (r. O. Omerzu), Ani vo sne!(r. P. Oukropec), Smrteľné historky (r. J. Bubeníček), Bezva ženská na krku (r. T. Hoffman), Červený pavúk (r. M. Koszałka) a Anjel Pána 2 (r. J. Strach).

Systém bodovania zostáva rovnaký, pohybuje sa v škále od jedného po maximálne päť bodov. Prípustné sú aj polbody.

Mgr. Daniel Bernát (1979) – vyštudoval filmovú vedu na FTF VŠMU. Osem rokov pôsobil ako redaktor kultúrneho oddelenia denníka Pravda, od septembra 2012 je šéfredaktorom mesačníka Film.sk.

Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. (1963) – vyštudoval filmovú a divadelnú vedu, pracoval v SAV a SFÚ, v súčasnosti pedagóg VŠMU. Zaoberá sa teóriou a analýzou. Prednáškové kurzy viedol v New Yorku, Minsku, Tel Avive, Brne, Prahe. Publikoval niekoľko kníh a viacero štúdií o filme.

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. (1977) – pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV. V minulosti pôsobila aj ako pedagogička na FTF VŠMU a na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa prienikom medzi teóriami postkoloniality a súčasným, najmä slovenským filmom. Je autorkou troch monografií, z toho jednej o ponovembrovom slovenskom filme (Slovenský film v ére transkulturality, 2011) a dvoch venovaných srbskému filmu (Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov, 2008; Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu, 2001). Aktuálne je aj vedúcou riešiteľkou spoločného projektu ÚDFV SAV a FTF VŠMU Slovenská kinematografia po roku 1989, príležitostne sa venuje i recenzentskej práci.

Mgr. Eva Filová, ArtD. (1968) – vyštudovala grafiku na VŠVU a filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. Pôsobí na Katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU a na Katedre Intermédií VŠVU. Publikuje v domácich odborných časopisoch. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza cyklus Kraťasy z archívu v kine Lumière. Je spoluautorkou rozhlasového cyklu o filme Kino-Ucho. SFÚ v roku 2013 vydal jej knihu Eros, sexus, gender v slovenskom filme.

PhDr. Jaroslav Hochel (1962) – absolvent FiF UK v Bratislave. V rokoch 1989 až 1992 pracoval v archíve SFÚ. Začiatkom 90. rokov sa začal venovať filmovej publicistike (Dialóg, Slovenský denník). V rokoch 1994 až 1998 bol redaktorom časopisu Filmová revue a kultúrnych rubrík denníkov Večerník a Práca. Od roku 1999 pôsobí na voľnej nohe ako filmový publicista a knižný redaktor. Ako redaktor, prekladateľ a/alebo autor hesiel týkajúcich sa slovenskej kinematografie sa podieľal na publikáciách Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti, Ronald Bergan: Film a Univerzum. Po dve funkčné obdobia bol predsedom Klubu filmových novinárov. V súčasnosti pôsobí aj ako jazykový redaktor Film.sk.

Mgr. Martin Kaňuch (1973) – absolvent odboru história a estetika na FF UK v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení SFÚ. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon.

Prof. Václav Macek, CSc. (1952) – autor, resp. editor vyše dvadsiatich kníh o filme a fotografii (Dejiny slovenskej kinematografie spolu s Jelenou Paštékovou, Štefan Uher, Dušan Hanák, Ján Kadár, Slovenská imaginatívna fotografia 1981 – 1997, Súčasná slovenská fotografia, K dejinám slovenského dokumentárneho filmu, Tono Stano, Elo Havetta, Peter Župník, Bratislava zadným vchodom, atď.), prednášal v Poľsku, Česku, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, USA, Maďarsku, Rusku, Číne. Od roku 1993 do roku 2010 pôsobil ako vedúci na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií VŠMU, kde v súčasnosti naďalej vyučuje. V spolupráci s Jelenou Paštékovou pripravuje druhé, aktualizované vydanie Dejín slovenskej kinematografie.

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. (1951) – vyštudovala estetiku a slovenčinu na FFUK v Bratislave. Pôsobí na FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa interdisciplinárnej problematike, dejinám slovenskej kinematografie a slovenskej literatúre po roku 1945. Bola vedúcou riešiteľkou kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hranice) a školiteľkou viacerých doktorandov. Publikuje monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní) a štúdie v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. V súčasnosti pripravuje v spolupráci s Václavom Macekom druhé, aktualizované vydanie Dejín slovenskej kinematografie.


O HODNOTENÝCH FILMOCH SME PÍSALI VO FILM.SK:
► 5 October
– ohlasy: 4/2016, s. 44 – 45; recenzia: zvláštne vydanie Film.sk – Projekt 100 2016, s. 4 – 7; rozhovor: 10/2016, s. 24 – 27
► Finále – novinky: 10/2016, s. 12 – 13, recenzia: 12/2016, s. 26 – 28
► IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia – novinky: 11/2016, s. 14 – 15; recenzia: 12/2016, s. 32 – 34
► Pirko – novinky: 10/2016, s. 14 – 15; recenzia: 11/2016, s. 32 – 34
► Richard Müller: Nespoznaný – novinky: 11/2016, s. 16 – 17; recenzia: 12/2016, s. 29 – 31
► Sloboda pod nákladom – novinky: 9/2016, s. 12 – 13; recenzia: 10/2016, s. 34 – 36
► Tatry, nový príbeh – novinky: 10/2016, s. 16 – 17; recenzia: 11/2016, s. 30 – 31
► Učiteľka – reportáž: 12/2015, s. 38 – 39; novinky: 7-8/2016, s. 16 – 17; rozhovor: 9/2016, s. 18 – 21; recenzia: 9/2016, s. 27 – 29
► Zem, ktorá hľadá svoje nebo – novinky: 7-8/2016, s. 14 – 15; recenzia: 9/2016, s. 24 – 26

dan