Stanislav Stankoci

rektor Vysokej školy výtvarných umení

Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave má umelecké audiovizuálne spracovanie tém určitú tradíciu, ktorá sa vo vzťahu k mediálnemu rozsahu študijných programov plnšie rozvinula až v priebehu poslednej dekády. V 65-ročnej histórii VŠVU sa základy animácie vyučovali v 70. a 80. rokoch na oddelení úžitkovej grafiky. V tej dobe však škola nedokázala vytvoriť kvalitnejšie technické a technologické zázemie na výučbu – boli to viac-menej iba teoretické základy a praktické cvičenia. Vo vývoji VŠVU sa po roku 1989 začali vo výučbe intenzívnejšie uplatňovať nové médiá a posilňoval sa jej interdisciplinárny charakter. S tvorivými projektmi v audiovizuálnom spracovaní a žánrovej pestrosti sa počas poslednej dekády dalo čoraz častejšie stretávať na niekoľkých katedrách, ktoré pôsobia v študijných odboroch výtvarné umenie a dizajn. Avšak koncentrovane sa tejto umeleckej produkcii venuje katedra intermédií a multimédií (ateliér priestorových komunikácií, ateliér „IN“ a ateliér Transpraxis) a katedra vizuálnej komunikácie (MediaLab). Na prvom výučbovom pracovisku sa systematicky pristupuje k tvorivému procesu v interdisciplinárnom prostredí viacerých médií (video, počítačová animácia, fotografia, objekty, performancia, kresba, skulptúra, interaktívna inštalácia a podobne). Táto platforma generuje široké spektrum možností a nástrojov na realizáciu postupov reflektujúcich aktuálne témy v priesečníkoch spoločenského života a v kontexte kultúrnej a sociálnej reality. MediaLab je zase otvorenou, experimentálnou a realizačnou platformou, vytvárajúcou teoretické a praktické zázemie na štúdium dôležitých fenoménov, ako sú čas, interaktivita, multimediálnosť v špecifickom technologickom rozsahu a vyjadrovacom jazyku vizuálnej komunikácie. Zaoberá sa praktickými otázkami práce s technológiami a vytvára priestor na diskusiu o širších súvislostiach multimediálnej kultúry. Vznikajú tu rôznorodé projekty od vlastných softvérových nástrojov cez interaktívne inštalácie a VJ-ing až po videoklipy či animované filmy. Študenti aj absolventi školy pracujú na mnohých projektoch, ktoré sú v mediálnom rozsahu široko štruktúrované a sú buď autonómnymi autorskými dielami, alebo tvoria špecifickú súčasť audiovizuálnych či kinematografických diel. Myslím si, že majú vysokú umeleckú úroveň a ich význam pre obidve sféry tvorby vnímam predovšetkým v špecifickom spôsobe konceptuálneho myslenia a využívania mediálnych prostriedkov, nasmerovaných do aktívnej komunikácie s prijímateľmi v širokom verejnom priestore.