Martin Šulík

režisér, prezident Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

Znovuoživenie našej kinematografie, jej kvantitatívny i kvalitatívny vzostup, ktorý nastal v posledných rokoch, si vyžiadali aj zintenzívnenie činnosti SFTA. Akadémia obnovila tradíciu bilančnej prehliadky Týždeň slovenského filmu, ktorá umožňuje vždy v apríli tvorcom, kritikom, ale hlavne publiku vidieť pokope produkciu slovenských filmov z predchádzajúceho roku. Súčasťou podujatia sa stali aj hodnotiace semináre, workshopy pre mladých tvorcov a diskusie s divákmi. O prehliadku prejavili záujem aj kinári po celom Slovensku a najzaujímavejšie slovenské filmy sa premietali okrem Bratislavy v ďalších piatich slovenských mestách, dokonca i na prehliadke v Budapešti. Pretože sa zvýšil počet nakrútených filmov, nebudú sa v budúcnosti národné filmové ceny Slnko v sieti udeľovať raz za dva roky ako doteraz, ale každoročne. Akadémia iniciovala zintenzívnenie dialógu medzi tvorcami a Audiovizuálnym fondom a stala sa spoluorganizátorom diskusií o skvalitnení producentského prostredia. V spolupráci s autorskou spoločnosťou LITA sa na odborných seminároch snaží prehĺbiť právne vedomie filmárov, rozšíriť ich znalosti o legislatíve v oblasti autorského práva.

V septembri bolo na valnom zhromaždení SFTA zvolené nové prezídium, ktoré si dalo za cieľ rozvíjať a prehlbovať už rozbehnuté aktivity. Tradícia sa buduje pomaly. Šírka a rozsah činností vyžadujú vybudovanie produkčného zázemia, vytvorenie tímu na komunikáciu s verejnosťou, aplikovanie informačných technológií do rozhodovacích mechanizmov napríklad zavedenie elektronického hlasovania o filmových cenách a nomináciách na Európske filmové ceny a Cenu americkej filmovej akadémie za najlepší neanglicky hovorený film). A, samozrejme, na všetko treba zohnať financie.

Prezídium chce zlepšiť informovanosť o výnimočných dielach, ktoré u nás vznikli, o medzinárodných úspechoch slovenských filmov a vzbudiť záujem publika o pôvodnú tvorbu. V spolupráci s RTVS chce akadémia pokračovať v popularizácii slovenskej kinematografie (Slnko v sieti a Týždeň slovenského filmu). Zároveň chce podporiť legislatívne zmeny, ktorými by sa zvýšili a stabilizovali finančné zdroje určené na pôvodnú tvorbu. Akadémia bude venovať pozornosť študentom umeleckých škôl, má ambíciu spoluvytvárať priestor na vznik debutov a rozvoj tvorby najmladšej generácie filmárov.

Bol by som rád, keby sa podarilo vzbudiť záujem o formovanie filmárskeho prostredia u mladej a strednej generácie filmárov. Je to priestor, v ktorom strávia svoj tvorivý život, a tak by zaň mali prevziať zodpovednosť.