Archivácia, obnova, sprístupňovanie a propagácia


Navonok sa možno zdá, že Slovenský filmový ústav (SFÚ) je chladná kamenná budova, zvnútra je to však organizmus v neustálom pohybe. Skrývajú sa pod ním názvy oddelenie filmových podujatí, Audiovizuálne informačné centrum, edičné oddelenie a Film.sk, oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, Digitálna audiovízia, Klapka.sk, oddelenie filmového archívu. Aby tieto názvy nezneli len úradne či fádne, ponúkame sériu článkov s predstavením činností a výstupov ľudí, ktorí v ústave pôsobia. Tentoraz predstavujeme špecifiká a prieniky Národného kinematografického centra a Národného filmového archívu.


Slovenský filmový ústav (SFÚ) má dve základné zložky – Národný filmový archív (NFA) a Národné kinematografické centrum (NKC). Každá má svoje špecifiká, ale obe sa, samozrejme, v mnohom prenikajú, dopĺňajú a navzájom spolupracujú. Pod NFA spadá oddelenie filmového archívu, oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, mediatéka a viaže sa naň aj integrovaný informačný systém SK CINEMA a Digitálna audiovízia. S veľkým zjednodušením sa dá povedať, že hlavnou úlohou NFA je zachovanie slovenského audiovizuálneho dedičstva. Oddelenie filmového archívu sa teda kontinuálne venuje najmä odbornému uskladneniu, ošetrovaniu a uchovávaniu archívnych filmových materiálov, ako aj ich obnove a sprístupňovaniu. S činnosťou archívu úzko súvisí projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva – celý proces sa začína diagnostikou originálov, po ktorej nasleduje ošetrenie a oprava poškodených materiálov a na záver výroba novej kópie na kvalitnejšom, odolnejšom a bezpečnejšom materiáli.

Oddelenie filmového archívu vykonáva aj akvizičnú činnosť, teda vyhľadáva, získava a následne katalogizuje filmy a archívne filmové materiály. Dôležitou činnosťou archívu je poskytovanie odborných rešerší, či už ide o konkrétne tematické filmové ukážky, ktoré si vyžiadajú objednávatelia, alebo o vyhľadávanie v archívnych dokumentoch. Oddelenie zabezpečuje aj elektronický prepis filmových materiálov na digitálne alebo analógové nosiče.

Národný filmový archív však netvoria iba filmové zbierky, ale napríklad aj písomné dokumenty, ktoré s filmom, s jeho výrobou, propagáciou či reflexiou súvisia. O takéto a podobné fondy sa stará oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, ktoré má štyri hlavné referáty – dokumentáciu, knižnicu, fotoarchív (archív plagátov, letákov, fotonegatívov, diapozitívov a iných grafických materiálov) a referát písomných archiválií, ktorý uchováva okrem iného mimoriadne cenné osobné fondy významných filmových tvorcov, ako aj fondy korporácií a vzácne filmové materiály viažuce sa k dejinám slovenskej kinematografie. Oddelenie poskytuje prístup k týmto materiálom aj verejnosti v rámci výpožičných, konzultačných, bádateľských, bibliografických či rešeršných služieb.

Slovenský filmový ústav postupne digitalizuje svoje zbierky a archívne fondy a katalogizuje ich na sprístupnenie prostredníctvom informačného systému SK CINEMA. Všetky tieto kroky prinášajú výhody aj pre oddelenia spadajúce pod Národné kinematografické centrum.

K efektívnemu spravovaniu a využívaniu archívnych zbierok prispieva aj členstvo filmového ústavu v medzinárodných organizáciách. Jednou z najprestížnejších je Medzinárodná federácia filmových archívov (FIAF). SFÚ sa o členstvo v nej začal zaujímať už v roku 1991, keď po rozdelení republiky prevzal nástupníctvo Národný filmový archív v Prahe (jeden z piatich zakladajúcich členov FIAF). Napokon bol ústav prijatý za riadneho člena FIAF v roku 2001 na valnom zhromaždení v Rabate (Maroko). K podstatným výhodám tohto členstva patrí prístup do všetkých databáz FIAF. „Vďaka týmto databázam sme mohli získať informácie o chýbajúcich fondoch, ktoré v našich zbierkach neboli, ako napríklad Plickov film Zem spieva a ďalšie, ktoré sme vďaka FIAF dohľadali. Týkalo sa to aj zabezpečovacích materiálov, väčšinu sme našli v Česku, niečo v Rakúsku, Nemecku a Poľsku,“ hovorí generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký. „Druhou dôležitou súčasťou členstva bolo prijatie zásad archivácie filmovej suroviny podľa požiadaviek FIAF. Naše členstvo takisto podporilo kroky, ktoré smerovali k projektu obnovy a záchrany audiovizuálneho dedičstva a k jeho schváleniu.“

V najbližšom období sa bude NFA zaoberať niekoľkými prioritami. Podľa vedúcej oddelenia filmového archívu Hany Válkovej je jednou z nich získanie priestoru na vytvorenie depozitu zabezpečovacích rozmnožovacích materiálov. Ďalšou prioritou je generálna inventarizácia audiovizuálnych diel, ktoré sa nachádzajú u fyzických a právnických osôb. „Súvisí to aj s projektom digitálnej audiovízie, pretože na základe toho by sa v súčinnosti s komisiou pre audiovizuálne dedičstvo mala posúdiť ich hodnota a následne prepis a archivácia. Zatiaľ na tento projekt neboli dostatočné finančné prostriedky, takže sme obsiahli iba Bratislavu a okolie,“ objasňuje Peter Dubecký. „Považujem takisto za zásadnú vec, že po celkovej rekonštrukcii Kina Lumière bude nastálo fungovať malá kinosála určená výlučne na denné premietanie našich archívnych zbierok. S tým budú spojené aj edukatívne projekty. V najbližšom období je dôležité aj obsadenie postu riaditeľa NFA, ktorý je dlhodobo neobsadený,“ dodáva Dubecký.

Archívne zbierky využíva pri svojej práci aj Národné kinematografické centrum. „Práca s archívmi je špecifická, pre mňa veľmi zaujímavá. Čiastočne sa prelína s prezentáciou nových filmov a vďaka nej môžeme povedať, že naozaj zastupujeme slovenskú kinematografiu ako celok. No ak archívy v zahraničí majú svoje samostatné festivalové/ propagačné oddelenia a v krajine paralelne funguje aj filmové centrum, na dané činnosti sa špecializuje viac ľudí, v našom prípade je celá propagačná práca len na pár ľuďoch,“ hovorí riaditeľka NKC Alexandra Strelková. „Za najefektívnejšie považujem prezentovať filmy v čo najširších súvislostiach – mnohé festivaly po tom, čo objavili kvalitný nový slovenský film, prejavia záujem aj o naše archívy a naopak,“ dodáva Strelková.

NKC so svojimi oddeleniami (oddelenie filmových podujatí, čiastočne edičné oddelenie, Audiovizuálne informačné centrum) musí obsiahnuť množstvo aktivít a aj v tomto prípade je podľa Strelkovej základom riešiť veci vo vzájomných súvislostiach. „Prácu jedného oddelenia SFÚ by mali čo najviac využívať tie ostatné. Napríklad pri vydávaní katalógov je dôležité, aby boli využiteľné na viacerých rovinách – pre festivaly, producentov, novinárov, databázy, štatistiky atď. Publikácia Best of Slovak Film je nielen reprezentatívnym prehľadom slovenských filmových pokladov, ale aj praktickým materiálom na to, aby sme konkrétne filmy predstavili konkrétnym ľuďom, napríklad uvedením na festivaloch, vydaním na DVD v zahraničí, zaradením do knižnice VOD a podobne.“

SFÚ sa v roku 2006 stal členom European Film Promotion (EFP) a je tak súčasťou siete viac ako tridsiatich európskych filmových organizácií, ktoré sa venujú propagácii svojich národných kinematografií. „Aktívne sa zúčastňujeme na projektoch, na pracovných skupinách, vymieňame si kontakty, informácie a referencie o festivaloch, producentoch, médiách. Z toho potom čerpáme pri našej práci so slovenskými filmami a tvorcami,“ uvádza Strelková.

Mesačník Film.sk takisto prispel k propagačnej činnosti NKC, keď nedávno vyšiel aj v anglickej verzii. „Film.sk v angličtine považujem za veľmi dobrú vec,“ hovorí Strelková. „Každý mesiac ho v slovenčine napĺňame mnohými veľmi zaujímavými informáciami o dianí v slovenskej kinematografii, z ktorých viaceré majú potenciál zaujať aj v zahraničí. Keď máme takýto zdroj, je len prirodzené a logické, aby sme to využili aj v anglickej verzii.“

NKC sa počas svojho fungovania podarilo dosiahnuť viacero úspechov. „Určite je úspech, že máme stabilných zahraničných partnerov – festivaly a trhy, s ktorými úzko spolupracujeme. Na trhoch v Berlíne a Cannes máme už u organizátorov svoje pevné miesto. Pri práci s filmovými archívmi je veľkým krokom vpred to, že SFÚ je schopný reagovať na technologický rozvoj a ponúknuť zreštaurované a zdigitalizované filmy. To nám v mnohom otvára možnosti, a takisto zvyšuje prestíž,“ uzatvára Alexandra Strelková.

Mariana Jaremková ( filmová publicistka )