Obdobie početných aktivít


Slovenský filmový ústav si tento rok pripomína 50. výročie svojho vzniku a mesačník Film.sk pri tejto príležitosti informuje o jeho histórii. Séria článkov mapuje dejiny SFÚ po jednotlivých dekádach. Pokračujeme obdobím od roku 2000 až po súčasnosť.


Uvedené obdobie sa spája s Petrom Dubeckým na poste generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a charakterizuje ho aj prijatie zákona č. 343/2007, ktorý Dubecký považuje za jeden z dvoch najvýraznejších pozitívnych zlomov v histórii ústavu. „Tým prvým bolo právne osamostatnenie SFÚ k 1. januáru 1991 a druhým bol audiovizuálny zákon z roku 2007, ktorý jasne definuje postavenie SFÚ,“ hovorí Peter Dubecký. Audiovizuálny zákon obsahuje ustanovenia o úlohách, činnostiach, riadení, organizácii a kompetenciách SFÚ vo vzťahu k audiovizuálnemu dedičstvu Slovenskej republiky. Existencia SFÚ tak bola prvý raz upravená zákonom, z ktorého vyplýva napríklad povinnosť zákonného depozitára audiovizuálnych diel.

Peter Dubecký považuje za dôležitú udalosť aj prijatie SFÚ do Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktoré sa uskutočnilo už v roku 2001. Toto členstvo je prínosné okrem iného z pohľadu katalogizačnej a prezervačnej činnosti ústavu a prináša výhody spojené s realizáciou prehliadok slovenských archívnych zbierok v zahraničí a naopak. Slovenský filmový ústav naštartoval v danom období aj niekoľko veľkých projektov. „Za kľúčový považujem projekt informačného systému SK CINEMA a projekt obnovy a záchrany audiovizuálneho dedičstva. Prvý z nich ponúkne odbornej i laickej verejnosti množstvo údajov, ktoré doteraz filmový ústav získal a spracoval. Tento systém prepojí informácie z rozličných oddelení a objem údajov bude, samozrejme, stále narastať. Druhý realizovaný projekt obnovy a záchrany audiovizuálneho dedičstva je nastavený a vládou schválený do roku 2020 a nadviazalo naň vybudovanie depozitného pracoviska v Pezinku, ktoré zabezpečuje, že obnovené filmové materiály zostanú v pôvodnom stave minimálne sto rokov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SFÚ. „Vďaka projektu obnovy a záchrany sa rozbehlo aj sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva. V rokoch 2008 až 2011 sme digitalizovali časť archívnych fondov, ktoré už prešli obnovou, a zaznamenali sme úspech v súvislosti s pravidelným vydávaním DVD nosičov. Dobrým rozhodnutím boli DVD edície, ktoré vznikli v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press. Takto vyšli kolekcie slovenských filmov od štyridsiatych po osemdesiate roky minulého storočia, ďalej Zlatá kolekcia slovenských rozprávok, dokumentárne snímky, ktoré sa vzťahujú k augustu 1968 a k novembru 1989, či výber filmových týždenníkov zo sedemdesiatych rokov. Celková predajnosť týchto nosičov dosiahla 500-tisíc kusov,“ pokračuje Peter Dubecký.

S uvedenými činnosťami SFÚ súvisí aj projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí. Slovensko je už niekoľko rokov zastúpené na významných filmových trhoch pri festivaloch v Cannes a Berlíne a SFÚ pokračuje v dobrej spolupráci s MFF Karlove Vary, kde bývajú slovenské filmy zastúpené aj v hlavných súťažiach a darí sa tam uvádzať i zdigitalizované archívne snímky (tento rok to bol Solanov titul Kým sa skončí táto noc, vlani Uhrovo Slnko v sieti). Tunajšia kinematografia sa však dostáva do povedomia zahraničných divákov aj prostredníctvom DVD nosičov, ktoré sú určené pre frankofónne a anglofónne trhy, a tento rok vydal SFÚ publikáciu Best of Slovak Film, v ktorej o zásadných dielach slovenskej kinematografie píše anglický filmový historik a kritik Peter Hames.

„V súčasnosti sa intenzívne zaoberáme projektom Digitálna audiovízia a verím, že sa ho podarí zrealizovať podľa pôvodných plánov,“ zdôrazňuje Dubecký ďalší dôležitý bod v činnosti SFÚ. „Zámerom je vybudovať sebestačné digitalizačné pracovisko, ktoré je momentálne vo výstavbe v suterénnych priestoroch Kina Lumière, na prelome rokov by sa doň mohla inštalovať technológia a niekedy v marci 2014 rátame so spustením pilotnej prevádzky.“ Digitalizačné pracovisko má slúžiť na konverziu analógových nosičov a postprocessing. Jeho súčasťou bude aj filmová čistička, centrálne dátové úložisko objektov v procese digitalizácie a Media Asset Management na správu zdigitalizovaných objektov, ktorý bude prepojený so systémom SK CINEMA. Hoci je projekt Digitálna audiovízia financovaný prevažne z fondov Európskej únie, je to jedna z viacerých investičných aktivít SFÚ, ktoré spadajú pod vedenie Petra Dubeckého. V tomto období sa uskutočnila aj rozsiahla rekonštrukcia sídelnej budovy filmového ústavu, vybudovanie spomínaného depozitu v Pezinku, SFÚ otvoril predajňu Klapka.sk a začal prevádzkovať Kino Lumière, s čím sú spojené ďalšie investície, a v budúcnosti bude treba doriešiť aj otázku vybudovania depozitov pre oddelenie dokumentácie a knižničných služieb.

No a s nástupom Petra Dubeckého do pozície generálneho riaditeľa SFÚ sa spájajú aj počiatky vydávania mesačníka Film.sk. Jeho prvé číslo sa k čitateľom dostalo v januári 2000, v čase, keď bola slovenská filmová tvorba v útlme a filmový ústav takisto hľadal optimálnu cestu po zložitom období deväťdesiatych rokov.

Prvotný koncept časopisu vypracovala Simona Nôtová a štruktúra mesačníka sa dotvárala v spolupráci s Petrom Dubeckým, Mariánom Brázdom, Mirom Ulmanom a so Štefanom Vraštiakom. „Situácia vtedajšej filmovej tvorby bola nepriaznivá, ale vedeli sme, že sú tu filmy, ktoré tvoria zlatý fond slovenskej kinematografie a o ktorých treba dávať vedieť. Zámerom mesačníka Film.sk bolo informovať o aktuálnej situácii a dôvodoch, prečo filmy nevznikajú, no zároveň mal ukázať, že je tu základ, na ktorom sa dá stavať, a že kinematografia sa potrebuje len znova nadýchnuť," objasňuje Simona Nôtová. Dlhoročná šéfredaktorka Film.sk pri spätnom pohľade konštatuje, že filmári, ktorí začiatkom nového tisícročia ťažko znášali podmienky, v akých sa kinematografia nachádzala, prijali časopis SFÚ ako priestor na komentovanie tejto situácie a vyjadrenie vlastných názorov. Súčasne sa podľa nej mala živiť myšlienka, že nepriaznivý stav je len prechodné štádium.„Myslím si, že tvorcovia vnímali Film.sk ako periodikum, ktoré sa snaží udržať slovenský film pri živote,“ dodáva Nôtová.

Samozrejme, mesačník prechádzal vývojom, niektoré rubriky sa stali stabilnými, iné zanikli a nahradili ich nové. Pre Simonu Nôtovú mala špe-ciálny význam rubrika Plus/mínus mesiaca, ktorá už v časopise nie je. „Každý mesiac sme skladali Film.sk na základe troch kritérií – prvoradá bola aktuálnosť, potom bola dôležitá pestrosť a, samo-zrejme, informačná nasýtenosť. Nadstavbou mala byť rôznorodosť v názoroch aj spôsoboch informovania. Rubrika Plus/mínus mesiaca pre mňa tieto body spĺňala najviac. Ponúkala často rozdielne pohľady na tú istú vec a obsahovala názory, s ktorými sa mohli mnohí konfrontovať,“ vysvetľuje Nôtová. Spomínané kritériá sa snažila naplniť aj výberom autorov, keď kombinovala tých skúsených so študentmi filmovej vedy.

V rámci SFÚ Nôtová spolupracovala s viacerými oddeleniami, no najviac s Mirom Ulmanom z Audiovizuálneho informačného centra. Šéfredaktorkou Film.sk bola do septembra minulého roka a pri príležitosti 10. výročia časopisu jej udelili Cenu slovenských filmových novinárov.

Daniel Bernát

 

SFÚ po roku 2000 v skratke

- V roku 2001 sa SFÚ stal riadnym členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF).

- V roku 2002 vydal SFÚ prvé DVD (Obrazy starého sveta, r. Dušan Hanák).

- Ministerstvo kultúry v roku 2002 schválilo SFÚ projekt informačného systému SK CINEMA.

- V roku 2006 sa stal SFÚ členom medzinárodnej siete organizácií European Film Promotion.

- V roku 2006 vláda schválila Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva SR.

- V roku 2007 bol schválený audiovizuálny zákon, ktorým sa prvý raz v histórii zákonom upravuje existencia SFÚ, jeho úlohy a činnosti, ako i pôsobnosť v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva.

- V roku 2008 bola otvorená predajňa SFÚ – Klapka.sk.

- Od roku 2009 realizuje SFÚ Projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí.

- V roku 2011 začal SFÚ realizovať národný projekt Digitálna audiovízia.

- V septembri 2011 bolo otvorené Kino Lumière.

- V roku 2011 bolo prvé televízne uvedenie filmu v HD kvalite – Perinbaba.

- V roku 2012 sa konalo uvedenie prvého digitálne reštaurovaného filmu – Slnko v sieti na MFF Karlove Vary.