Adam Straka,

filmový publicista 

Bolo to pred štyrmi rokmi, keď som si pozrel a percentuálne ohodnotil vyše tristo krátkych filmov z celého sveta pre MFF Bratislava. Doteraz to považujem za jednu z najcennejších lekcií. Okrem iných zistení – napríklad že nie každý film naozaj stojí za dopozeranie – som mal aj možnosť spoznať rôznorodosť krátkeho filmu, ktorého tvorcami nie sú iba mladí študenti, ale aj etablovaní autori orientujúci sa výlučne na krátkometrážnu produkciu.

Myslím si, že moje mladšie ja, ktoré nevnímalo profesionálny krátky film, môže slúžiť ako reprezentant širšej skupiny divákov a ich znalostí o tejto periférii audiovízie. Krátkometrážna tvorba sa na Slovensku až v príliš veľkej miere prekrýva s tvorbou študentov. Obraz krátkeho filmu je v kontexte slovenskej kinematografie formovaný hlavne kondíciou študentského filmu. Na svetových festivaloch krátkych filmov či v osobitných súťažných sekciách reprezentuje Slovensko tvorba FTF VŠMU v Bratislave či Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pôvodne som aj ja chcel pri príležitosti vyjadrenia názoru na krátky film vyzdvihnúť nedávne úspechy študentských filmov v zahraničí, no takouto redukciou by som sám odbočil od potrebnej diskusie o absencii „neštudentského“ krátkeho filmu.

Až na pár výnimiek v podobe iniciatív fanúšikov krátkeho filmu na Slovensku chýba systematické a inštitucionálne podchytenie tejto formy. S výnimkou podprogramu podpory na výrobu animovaného filmu je počet podporených krátkometrážnych titulov v Audiovizuálnom fonde minimálny. Krátku minutáž pri hraných a dokumentárnych filmoch vidieť takmer výlučne v podprograme Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela, teda v priestore určenom na študentské diela. Práve čoraz kvalitnejšie študentské filmy pritom naznačujú, že slovenskí filmári vedia pracovať v špecifických rámcoch krátkeho projektu, no v mnohých prípadoch sa k tejto forme po svojich absolventských školských filmoch nevracajú. A myslím si, že nie všetkým úspešným študentom bola súdená kariéra na poli celovečerných filmov.

Veľmi dôležitou a doteraz nezodpovedanou otázkou ostáva dopyt. Som si vedomý, že v uliciach nepochodujú davy, ktoré by požadovali vyššiu podporu pre krátky film, o niečom vypovedá aj stupeň dôležitosti a návštevnosť krátkometrážnych sekcií na slovenských festivaloch. Avšak transformácia distribúcie, internetizácia a nástup epizodického seriálového rozprávania priam nabádajú k takej ponuke, ktorá by oslovila novú generáciu divákov s návykom na kratší formát. A verím, že tentoraz by sme na meniaci sa trh vedeli zareagovať skôr než s niekoľkoročným oneskorením.