Ondrej Šulaj

scenárista a režisér, odchádzajúci dekan FTF VŠMU

Posledným septembrovým dňom sa skončilo moje pôsobenie vo funkcii dekana Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Bol som pri jej zrode v júni 1990 a o dva roky neskôr som po Martinovi Slivkovi prebral na dve funkčné obdobia vedenie fakulty. FTF nevznikla príkazom zhora, ale formovala sa ako vízia významných filmových tvorcov v otvorených diskusiách na Ventúrskej ulici krátko po Nežnej revolúcii. Pri jej zrode stáli režiséri Solan, Uher, Hollý, Párnický a Ciel, scenárista Vichta, dokumentarista Slivka, kameraman Stanislav Szomolányi.Zúčastnil som sa na týchto diskusiách a môžem potvrdiť, že boli mimoriadne búrlivé, ale pritom otvorené rôznym názorom a predstavám o forme a obsahu budúcej fakulty. 

Koncom 90. rokov, v časoch pre slovenský film neprajných (zánik Koliby, totálny útlm filmovej tvorby...), sme prišli s víziou výstavby novej budovy FTF. Na fakulte panovala atmosféra spolupatričnosti, vzájomnej úcty a porozumenia medzi tvorcami. Keď som sa v roku 2014 znovu uchádzal o post dekana, fakulta nebola práve v najlepšej finančnej, organizačnej a personálnej kondícii. Priaznivá nebola ani celková atmosféra na fakulte. Preto som do svojej dekanskej koncepcie zahrnul niekoľko dôležitých bodov: transparentnosť a predvídateľnosť v riadení, otvorenosť rôznym predstavám o forme a obsahu štúdia, vzájomnú toleranciu a úctu k pedagogickej práci toho druhého, rešpektovanie individuálnych výučbových postupov v jednotlivých ateliéroch, užšie prepojenie študijných plánov a následnú väčšiu ateliérovú previazanosť pri realizácii filmových projektov študentov. A predovšetkým som chcel pritiahnuť na fakultu mladých tvorcov, ktorí v minulosti aj napriek svojim úspechom na medzinárodných festivaloch len ťažko získavali stabilnú pozíciu pedagógov. Nakoniec sa nám mnohé z toho aj podarilo uskutočniť. Príchod novej generácie mladých pedagógov, našich úspešných absolventov, ešte viac posilnil povedomie, že jedným z najväčších potenciálov FTF sú jej študenti. Väčšina našich študijných programov inklinuje ku kontaktnej výučbe v malých skupinách a na magisterskom stupni často k forme individuálnej prípravy študenta na svoju budúcu profesiu. Takýto spôsob výučby otvára priestor na tvorivý dialóg pedagóga so študentom, ale aj na ich úzky partnerský kontakt. Priebežne dopĺňané technologické zázemie fakulty dáva študentom možnosť osvojiť si štandardné filmárske zručnosti aschopnosť samostatnej pôvodnej originálnej tvorby. Máme kontakty a dostatočné prostriedky na to, aby sa študentská tvorba dostala na prestížne medzinárodné prehliadky a festivaly a konfrontovala sa s najlepšími filmovými školami.

FTF je živý organizmus, ktorý neustále potrebuje dostávať do svojho krvného obehu nové impulzy, tvorivé, organizačné a personálne, musí vedieť prijímať najnovšie poznatky z európskeho kinematografického prostredia. Ale podľa mňa čaká novú dekanku úloha najťažšia – presvedčiť generáciu štyridsiatnikov, aby konečne prevzali výraznejšiu zodpovednosť za koncepčné smerovanie fakulty na najbližších 15 až 20 rokov...