Šesťdesiat rokov SFÚ v skratke

Slovenský filmový ústav oslávi v apríli 60 rokov od svojho vzniku. Výročiu sa preto budeme venovať aj v nasledujúcich číslach Film.sk až do konca roka. V aktuálnom vydaní vám prinášame stručný prehľad histórie inštitúcie, ktorá je jedinou pamäťovou a fondovou štátnou organizáciou pôsobiacou v oblasti audiovízie. Základnými organizačnými zložkami Slovenského filmového ústavu sú Národný filmový archív s poslaním vytvárať, uchovávať, ošetrovať a sprístupňovať zbierky audiovizuálií, a Národné kinematografické centrum, zamerané najmä na prezentáciu slovenského audiovizuálneho dedičstva i najnovšej kinematografie doma a v zahraničí. SFÚ je členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), medzinárodnej organizácie European Film Promotion, pôsobí ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy EURIMAGES. Jeho osobitnou zložkou je Creative Europe Desk Slovensko.

1963           
1. apríla 1963 vznikol Filmový ústav v Bratislave. Organizačne patril pod riaditeľstvo Filmovej tvorby a distribúcie v Bratislave, metodicky fungoval ako pobočka Československého filmového ústavu Praha. Jeho súčasťou sa stal aj filmový archív, ktorý už v roku 1958 založil filmový historik Ivan Rumanovský v rámci Ústrednej požičovne filmov. Prvým riaditeľom Filmového ústavu bol až do roku 1971 Ján Komiňár.

1969                               
Filmový ústav bol premenovaný na Slovenský filmový ústav. Na 25. kongrese Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) v New Yorku získali ČSFÚ v Prahe a SFÚ v Bratislave členský štatút spoločného filmového archívu.

1970                               
SFÚ dostal do daru kópiu prvého dlhometrážneho slovenského filmu Jánošík (r. Jaroslav Siakeľ, 1921), ktorý bol neskôr reštaurovaný a ozvučený.

1972                               
SFÚ bol začlenený pod Ústredie slovenského filmu.

1976                               
Koncom roku otvorili v Bratislave Filmový klub Ústredia slovenského filmu, v jeho priestoroch dnes sídli kino Slovenského filmového ústavu Lumière.

1989 – 1991                   
Od 1. júla 1989 bol SFÚ začlenený pod štátnu organizáciu Slovenská filmová tvorba Bratislava, čo platilo do 1. januára 1991, keď bol rozhodnutím Ministerstva kultúry SR zriadený Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum ako samostatná príspevková organizácia riadená MK SR. Ústav tak delimitáciou získal aj práva výrobcu k archivovaným filmom, ktoré do roku 1991 vyrobila Slovenská filmová tvorba.

1997                               
SFÚ sa podieľal na vydaní publikácie Václava Maceka a Jeleny Paštékovej Dejiny slovenskej kinematografie. V roku 2016 vyšiel prvý diel jej druhého, aktualizovaného vydania pod názvom Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969.

2000                               
SFÚ začal vydávať mesačník Film.sk o filmovom dianí (nielen) na Slovensku.

2001                               
SFÚ sa stal riadnym členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF).

2002                               
SFÚ vydal svoje prvé DVD (Obrazy starého sveta, r. Dušan Hanák, 1972) a začal realizovať dlhodobý projekt integrovaného audiovizuálneho informačného systému SK CINEMA, určeného na spracúvanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií z jednotlivých oddelení SFÚ.

2004                               
SFÚ začal realizovať projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, ktorý v roku 2006 schválila vláda ako dlhodobý prioritný projekt SFÚ (s výhľadom do roku 2033).

2006                               
SFÚ sa stal členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion.

2008                               
Nadobudol účinnosť audiovizuálny zákon, ktorým sa prvý raz v histórii zákonne definovali a upravovali postavenie, úlohy a činnosti SFÚ. (Nový zákon o audiovízii vstúpil do platnosti v roku 2015 a priniesol aj úpravy postavenia a pôsobnosti SFÚ.)

SFÚ otvoril predajňu Klapka.sk so širokou ponukou filmologickej literatúry, DVD, CD a blu-ray nosičov a ďalších materiálov.

2011                               
V septembri 2011 sa v Bratislave otvorilo Kino Lumière, ktoré prevádzkuje SFÚ a je členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas.

2011 – 2015                   
SFÚ v spolupráci s RTVS realizoval národný projekt Digitálna audiovízia s cieľom systematicky digitalizovať a sprístupňovať audiovizuálne dedičstvo. Jeho súčasťou bolo aj vybudovanie dvoch špecializovaných digitalizačných pracovísk. Digitalizačné pracovisko SFÚ v suterénnych priestoroch Kina Lumière vstúpilo do prevádzky v prvom štvrťroku 2014. Do roku 2021 bol projekt v štádiu udržateľnosti. V septembri 2022 prerušil prácu na digitalizačnom pracovisku SFÚ požiar, ktorý vznikol v dôsledku skratu vo vzduchotechnike.

2013                               
SFÚ spustil vzdelávací projekt Filmový kabinet, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie audiovizuálnej gramotnosti a sprístupňovanie vzdelávania v oblasti slovenskej a svetovej kinematografie širokej verejnosti.

2014                               
SFÚ vydal svoj prvý blu-ray nosič (Signum laudis, r. Martin Hollý, 1980).

2015                               
SFÚ začal spolupracovať so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou pri organizovaní podujatia Týždeň slovenského filmu.

2020 – 2021                   
V období zatvorenia kín z dôvodu protipandemických opatrení spustilo Kino Lumière projekt online filmových projekcií Kino Doma.

2021                               
SFÚ začal spolupracovať s platformou VOD Dafilms.sk na sprístupňovaní kolekcií digitalizovaných krátkych filmov z Národného filmového archívu.

2022 – 2023                   
Po požiari v priestoroch digitalizačného pracoviska prebieha jeho sanácia aj plánovaná rekonštrukcia Kina Lumière.

2023                               
SFÚ uzavrel so Slovenskou národnou galériou spoluprácu na organizácii filmových predstavení Kina Lumière v novootvorenej projekčnej miestnosti SNG. Rovnako Kino Lumière začalo dočasne premietať aj v kinosále na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy muzických umení.

red
foto: archív SFÚ

Aby slovenský film bolo vidno

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jedinou štátnou pamäťovou inštitúciou na Slovensku pre oblasť kinematografie, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou (klasickou i súčasnou). SFÚ a jeho organizačná jednotka Národné kinematografické centrum (NKC SFÚ) dlhoročne aktívne a strategicky pôsobia v oblasti prezentácie súčasnej i klasickej slovenskej kinematografie v zahraničí.

V oblasti súčasnej kinematografie NKC SFÚ dlhodobo úzko a aktívne spolupracuje so slovenskými filmovými producentmi a režisérmi pri tvorbe festivalových stratégií pripravovaných filmov, spolupracuje s filmovými festivalmi po celom svete na umiestňovaní slovenských filmov v ich programoch, spolupracuje s industry platformami po celom svete ako odborný konzultant pri umiestňovaní projektov pripravovaných slovenských filmov v ich programoch a tým aktívne napomáha vzniku medzinárodných koprodukcií. Spolupracuje aj so zahraničnými predajcami filmov, ktorí potom predávajú slovenské filmy do celého sveta.

NKC SFÚ je aj partnerom tréningových programov v oblasti audiovízie, čím aktívne napomáha rozvoju slovenského audiovizuálneho priemyslu. Dlhoročne sa v strategickom partnerstve s českým a so slovinským filmovým centrom aktívne zúčastňuje na kľúčových filmových trhoch Clermont Ferrand Short Film Market, European Film Market Berlin a Marché du film Cannes.

V oblasti práce so slovenským audiovizuálnym dedičstvom v oblasti klasickej slovenskej kinematografie NKC SFÚ dlhoročne aktívne spolupracuje s filmovými festivalmi klasických filmov a kinematékami po celom svete na umiestňovaní klasických slovenských filmov v ich programoch. Spolupracuje aj so zahraničnými vydavateľstvami blu-ray a DVD nosičov, s VOD platformami, kde umiestňuje klasické slovenské filmy.

SFÚ je aktívnym členom a odborným konzultantom v European Film Promotion (paneurópska asociácia zameraná na celosvetovú prezentáciu súčasnej európskej kinematografie), FIAF (Medzinárodná federácia filmových archívov) a European Film Academy.

Dôkazom kvalitnej systematickej práce NKC SFÚ v spomenutých oblastiach prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí sú listy podpory a uznania dlhoročnej strategickej práce NKC SFÚ na poli filmovej diplomacie od najväčších hráčov európskeho aj svetového audiovizuálneho priemyslu.

---------------------------------------

 „So Slovenským filmovým ústavom roky aktívne spolupracujeme pri objavovaní zabudnutých klenotov svetovej kinematografie. Mnohé zo slovenských klasík boli uvedené na našom festivale. Tieto filmy boli vo Francúzsku úplne neznáme a sme hrdí, že sme ich mohli francúzskemu publiku odprezentovať vďaka skvelej práci Slovenského filmového ústavu.“

Thierry Frémaux,
riaditeľ MFF Cannes,
riaditeľ festivalu klasických filmov Lumière Lyon,
generálny riaditeľ Institut Lumière, Lyon, Francúzsko

 

„So Slovenským filmovým ústavom dlhoročne aktívne spolupracujeme pri predvýbere súčasných slovenských filmov do programu nášho festivalu. Svojou dlhoročnou, systematickou prácou pri prezentácii súčasnej slovenskej kinematografie Slovenský filmový ústav dlhodobo pozitívne zviditeľňuje súčasnú slovenskú kinematografiu a tým významne prispieva k rozvoju nielen slovenského, ale i európskeho audiovizuálneho priemyslu.“

Alberto Barbera,
riaditeľ MFF Benátky, Taliansko

 

„Svojou dlhoročnou, systematickou prácou pri prezentácii súčasnej slovenskej kinematografie Slovenský filmový ústav dlhodobo pozitívne zviditeľňuje súčasnú slovenskú kinematografiu vo svete; napomáha naštartovať medzinárodné koprodukcie a tým významne prispieva k rozvoju nielen slovenského, ale i európskeho audiovizuálneho priemyslu.“

Peter Domsch,
Head of Sales & Design,
European Film Market Berlin, Nemecko

 

„Práca festivalových dramaturgov závisí od práce národných filmových centier [NKC SFÚ je v princípe filmovým centrom], ktoré nám napomáhajú skontaktovať sa s producentmi, filmové centrá majú prístup k filmom vo fáze postprodukcie, pomáhajú nám objavovať filmárske talenty, ktoré by ináč zostali neznáme. Na základe mojich dlhoročných osobných skúseností je Slovenský filmový ústav vždy jednou z najefektívnejších a najaktívnejších inštitúcií pri prezentácii slovenských talentov v rámci Európy i sveta, aké poznám.“

Renata Santoro,
Head of Research and Programming,
Giornate degli Autori, Benátky, Taliansko

 

„Cottbus Film Festival, jeden z najvýznamnejších festivalov východoeurópskej kinematografie, už dlhé roky spolupracuje so Slovenským filmovým ústavom. V rámci nej sa nemeckému a medzinárodnému festivalovému publiku, ako aj zástupcom filmového priemyslu a médií prítomným na našom filmovom festivale mohlo predstaviť nespočetné množstvo slovenských filmov. Naposledy sme so Slovenským filmovým ústavom spolupracovali na veľkej retrospektíve pri príležitosti osláv 100. výročia slovenskej kinematografie. Kultové filmy slovenského filmového dedičstva boli uvedené spolu so súčasnými slovenskými filmami, čím bola divákom sprostredkovaná nielen súčasná slovenská kinematografia, ale aj jej história.“

Bernd Buder,
programový riaditeľ,
Cottbus Film Festival, Nemecko

 

„Týmto listom potvrdzujeme, že Slovenský filmový ústav, ktorý je od roku 1997 vysoko rešpektovaným členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), sa dlhodobo aktívne podieľa na propagácii bohatého audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky vo svete, čím významne prispieva k zachovaniu a prezentácii európskeho audiovizuálneho dedičstva vďaka svojmu chvályhodnému systematickému úsiliu o zachovanie, obnovu, digitalizáciu a sprístupnenie tohto jedinečného dedičstva.“

Fréderic Maire,
prezident FIAF

 

„So Slovenským filmovým ústavom spolupracujeme už mnoho rokov a je nám ozajstnou cťou každý rok privítať Slovenský filmový ústav na trhu Marché du film (Village International). Poznáme hodnotu práce Slovenského filmového ústavu, práce, ktorá napomáha naštartovať medzinárodné koprodukcie a tým významne prispieva rozvoju nielen slovenského, ale i európskeho audiovizuálneho priemyslu.“

Maud Amson,
Head of Sales & Operations,
Marché du film Cannes, Francúzsko

 

„Slovenský filmový ústav svojou dlhoročnou, systematickou prácou pri prezentácii súčasnej slovenskej kinematografie a jej talentov dlhodobo pozitívne propaguje súčasnú slovenskú kinematografiu vo svete a významne tak prispieva k rozvoju nielen slovenského, ale aj európskeho audiovizuálneho priemyslu.“

Matthijs Wouter Knol,
CEO and Director,
European Film Academy

red
foto: Sabine Perrin/Jean-Luc Mège Photography Institut Lumière