Kino-Ikon 2/22
(ASFK, SFÚ, 2022, 208 strán)

Aktuálne číslo časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze otvára štúdia zaoberajúca sa umeleckým statusom a kultúrnou hodnotou populárneho umenia Zábava: otázka pre estetiku amerického estetika Richarda Shustermana v preklade Jozefa Kovalčika. Text Jana Trnku v rubrike Studium rozoberá pedagogiku scenáristiky a starostlivosť o filmové dedičstvo. Témou príspevku Petry Hanákovej je Slavín vo filme. Obsiahla štúdia Karola Mišovica sa sústreďuje na filmové a televízne herectvo Karola Machatu v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Stať Moniky Mitášovej o Alainovi Robbovi-Grilletovi sa venuje hľadaniu kódu x a paradoxu luhára v jeho snímke Muž, ktorý luže. Žofia Ščuroková vo svojej komparatívnej štúdii porovnáva vybrané aspekty podpory kinematografie na príklade slovenského a českého fondu. O generačnej obmene, ale i nových a pretrvávajúcich tendenciách slovenského dokumentárneho filmu píše Tomáš Hučko. Rubrika Za okrajom dáva priestor jazykovedcovi a rusistovi Alexandrovi Isačenkovi a nechýba blok literárnych a filmových reflexií.

mak